تاریخ انتشار:0000/00/00
بخش دوم(زبان)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

زبان

زبان ابزار انتقال اطلاعات است وان بر دو گونه است گفتاري ونوشتاري كه اولي را ملفوظ ودومي را مكتوب گويند كليه مفاهيم از طريق كلمات ويا تركيبي از كلمات همراه با نسبت صورت ميپذيرد كه بان جمله يا كلام گويند بنا بر اين براي اشنائي با هر زباني ابتدا با كلمه اشنا ميشوند.

كلمه يا واژه :هر لفظي كه داراي معني باشد كلمه نامند وكلمه پايه هر زباني است مانند روز يا يوم

اقسام كلمه:در زبان عربي كلمه بر سه قسم است اسم فعل حرف

اسم: نام هر چيزي را گويند بطوز  مشخص يا مبهم مانند  محمد يا او

فعل: انجام كاري در زماني توسط كسي يا شئي مانند ميروم يا برو

حرف: هر كلمه اي كه نه نام باشد ونه فعل مانند از يا اگر

در فارسي وزبانهاي اروپائي كلمات هشت تا ده قسمند كه در فارسي نام صفت ضمير اعداد قيد فعل اصوات حرف اضافه وحرف ربط ودر زبان انگليسي وفرانسه حرف تعريف نيز افزوده شده است با كمي دقت خواهيم يافت كه تمام اين اقسام بهمان سه نوع بر ميگردد اولاحرف ربط وحرف اضافه هردو حرفند ثانيا اصوا ت تماما معناي فعلي دارند پس فعلند ويا اينكه اسم فعلند حرف تعريف نيز در تركيب صفت است پس در صفت  از ان بحث خواهد شد اما ضمير همان نام است كه مبهم است اعداد نيز از اسامي مبهمند وصفت كه جايگزين اسم ميشود وحالات انرا دارد انهم اسم است  وقيد نيز حالت مصدر فعل است ولذا ان نيز اسم است بعبارت فلسفي هر چه در عالم وجود دارد نامي دارد وفعل وحرف وجود خارجي ندارند چرا كه فعل داراي زمان وحركت است ووجود خارجي ندارد.مو ضوع را بصورت دیگری میتوان بیان نمود ضمیر جانشین اسم وصفت وقيد حالت انرا بیان میکند(درمورد قيدحالت مصدر فعل ) از طرف ديگر اصوات جانشين فعل  انددر نتيجه همه چيز باندو بر ميگردد.

سا خت كلمه

هر زباني معمولا از تعدادي واژه پايه تشكيل ميشود مثلا كلمه اب يك واژه پايه است زيرا قابل تجزيه نيست ودر صورت تجزيه بحروف الفبا تبديل ميشود يا كلمه صبر در عربي ويا واژه day در انگليسي اين كلمات را جامد مينامنداما اين كلمات محدودند وزبان نياز به واژه هاي بسياري دارد براي حصول اين مقصود در زبان فارسي وزبانهاي اروپائي ازپيشوند وپسوند استفاده ميشود ودر زبان عربي كه تنها زبان داراي قالب هست از قرار دادن ريشه يا پايه در قالب ها كلمه جديد ساخته ميشود مثال اباد وابادان از اب و صابر وصبور از صبر وdailyو todayازday

1-پسوندها وپيشوندها: در زبان فارسي حدود 50پسوند وپيشوند وجود دارد كه براي ساختن انواع كلمات  بكار ميرود

اوندهاي اسم ساز مانند خوبي از خوب(ي)-اوند هاي فعل ساز مانند جنگيدن از جنگ(يدن)- اوندهاي صفت ساز مانندباهوش از هوش(با)- اوندهاي قيدساز مانندصادقانه از صادق(انه)

2- درزبان عربي از اسم وفعل جامد از طريق صيغه هايا قالبها كلمات جديد ساخته شده كه بانها مشتق ميگويند مانندكريم از كرم(فعيل) واستخراج از خرج(استفعال)

درزبان عربي اسم يا ثلاثي است يا رباعي ويا خماسي وهريك نيز يا مجرد است يا مزيد وفعل ياثلاثي است يا رباعي وهريك يامجرداست يامزيد

اسم ثلاثي 10 وزن ورباعي 5وزن وخماسي4وزن دارد

فعل ثلاثي مجرد 6وزن وثلاثي مزيد 13 وزن ورباعي مجرديك وزن ورباعي مزيد3وزن دارد

براي نشان دادن صيغه ها از سه حرف فاء-عين- لام استفاده شده وبراي اوزان رباعي وخماسي ازافزودن يك لام ودولام استفاده ميشود مانندنصر (فعل) زلزل(فعلل) سفرجل(فعللل)

براي اشنائي دقيقتر با اوندها وصيغ بايد به كتب مربوط به هر زبان مراجعه كرد

اقسام اسم(عربي-فارسي)

۱-مفرد مثني جمع(مفرد-جمع)۲-مذكر مونث حقيقي يامجازي۳-ذات معني ۴-نكره معرفه(خاص وعام)

۵-جامد مشتق وموارد زير مخصوص عربي ا ست

منسوب وغير منسوب-مكبر ومصغر-ثلاثي ورباعي وخماسي-صحيح ومعتل -مقصور ممدود منقوص وصحيح الاخر-متصرف وغير متصرف

اقسام فعل

۱-مفرد مثني جمع(مفرد جمع)۲-مذكر مونث۳-لازم متعدي۴-تام ناقص۵-غا ئب مخاطب متكلم۶-ماضي مستقبل امر مضارع......۷-لازم متعدي(معلوم ومجهول)  موارد زير خاص عربي است

صحيح ومعتل-ثلاثي ورباعي -جامد مشتق

اقسام حرف

در فارسي ربط -اضافه

درعربي :عامل(خاص اسم-خاص فعل) غير عامل(خاص اسم-خاص فعل-مشترك)

ادوات پرسشي

دانش ادمي از سوال اغاز ميشود بنا بر اين در اولين درس هر زباني بايد با ادوات پرسشي اشنا شد ادات سوالي ده تاست

1-كه يا كي =من=who سوال از علت فاعلي يا كيستي وشخصيت است كه در پاسخ اسم خاص ميايد(علت فاعلي وهويت)

2-چه يا چي =ما=what سوال ازچيستي وماهيت است كه در پاسخ اسم عام ميايد(كلي ماهوي)

3-چگونه يا چطور=كيف=howسوال از كيفيت ووضعيت است كه در پاسخ صفت ميايد(كيف محسوس ونفساني)

4-كي  =متي=whenسوال از نسبت زماني است كه در پاسخ قيدزمان ميايد(متي)

5-كجاياكو =اين=whereسوال ازنسبت مكاني است وپاسخ قيدمكان است(اين)

6-چرا =لم=whyسوال از علت است (قيد علت)

7-چندياچقدر=كم=how many-how much سوال از كميت است وپاسخ عدداست(كم)

8-مال كي =لمن=whoseسوال ازتعلق مالكيست وپاسخ ان نام مالك است(له-اضافه)

9-كدام يا كدامين=اي=whichسوال ازانتخاب است وپاسخ ان يك نام است

۱۰-ايا؟=ا وهل سوال از انجام فعل ياعدم انست وپاسخ ان يك جمله است كه ميتوان بجاي ان باختصار ازدوكلمه اري يا خير استفاده نمود. ودرانگليسي معادل ندارد وشكل جمله حالت سوالي دارد.

نكته۱:در فارسي با تركيب واژه چه ويك كلمه ديگرميتوان هر يك از ادات  سوالي  راساخت مانند چه كسي  ياچه چيزي يا براي چه ودر عربي با افزودن ذا ويا ما همان مفاهيم را درست كرد مانند ماذا – لماذا  من ذا ودر انگليسي  بجاي تركيبhowبايك صفت ميتوان ازwhatبا يك اسم استفاده نمود مثالwhat lengthبجايhow long

نكته2:ادات پرسشي بجز شماره 10 كه حرف يااسم صوت است بقيه در تركيب اسمند در 5مورد ضمير ودر 4مورد قيدند.