تاریخ انتشار:0000/00/00
معرفت شناسی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

معرفت شناسی

۱-تعریف علم-الف-ادراک شیئ یاصورت ویا مفهوم ان .این تعریف باقسام است

ب-انکشاف واقع بما هو حقه این تعریف به عمل است

ج-امری ذهنی که حاکی از شئی موجود در هستی است (حد تام)

و بالاخره برخی معتقدندکه علم امری بسیط وغیر قابل تعریف منطقی ا ست.

۲-اقسام علم-۱- خود شیئ که بی واسطه حس ادراک میشود و علم حضوری نا مند مانند ادراک نفسا نیا ت خود (عین الیقین)-۲-صورت شیئ که با واسطه حس ادراک میشود مانندادراک اشیاء اطراف خود (علم الیقین) ۳- مفهوم شیئ که با واسطه عقل ادراک میشود مانند ادراک مفاهیم نفس واشیاء اطراف خود (حق الیقین). دو مورد اخیر را علم حصولی نامند.

مصادیق علم حضوری عبارتند از۱-ذات عالم یعنی نفس ونفسانیات۲-علم علت مفیضه به معلول۳- علم معلول به علت۴-علم دو معلول همرتبه بیکدیگر

مفهوم خود یا شخصی است یاجزیی ویا کلی(معقول).وکلی نیز یا ماهوی است یا اعتباری وماهوی خود یامحسوس است ویا باطنی

واعتباری نیز یامنطقی است یا فلسفی وبالاخره فلسفی نیز یاذاتی است یا عملی.

مفهوم ماهوی یا معقول اول تصوریست که عروض واتصافش در خارج است مثل انسان یعنی دارای مصداق در خارج وقابل حمل در خارج است مثلا احمد انسان است

مفهوم اعتباری فلسفی یا معقول ثانی فلسفی تصوریست که عروض ان ذهنی واتصافش خارجیست ماننداتش علت سوختن است علت مفهوم فلسفی است

ویژگیها:بامقایسه وتحلیل عقلی بدست میاید-هنگام حمل از انحاء وجودی حکایت داردنه ماهیت-ما بازاءعینی ندارد-عروضش ذهنی است-در ازاءان مفهوم یا تصور جزئی وجود ندارد.

مفهوم اعتباری منطقی یامعقول ثانی منطقی تصوریست که عروض واتصافش ذهنیست مانندانسان نوع است .نوع مفهوم منطقیست

۳-ایا درشناخت خطا رخ میدهد؟

پا یه واساس شناخت بشر بد یهیات است که جزء علم حضوری وخطا نا پذیر است لیکن در ادراکات حسی وعقلی امکان خطا وجود دارد که با کمک عقل بر طرف میگردد

۴-داده ها یا اطلاعات

اطلاعات ادمی از سه طریق بدست میاید

۱-از طریق حواس پنجگانه ماننددیدن یک پرنده یا شنیدن صدای ان (محسوسات)

۲- ازراه دل یا حس باطنی مانند ادراک درد یا لذت(وجدانیات)

۳-از طریق دیگران که انان نیز از ان دو طریق تحصیل کرده اند مانند ادراک مفهوم ابلیس یاجبراییل اشاره شده در قران(منقولات).

دو طریقه اول را مستقیم یا اجتهادی وراه سوم راغیر مستقیم یا تقلیدی نامند. اینها اطلاعات  شخصی هر فرد است.

انسان پس از دریافت داده های شخصی بوسیله عقل از انها مفا هیم کلی میسازد مثلا درمورد اولی مفهوم پرنده یاچهچهه ودرمورد دومی مفهوم درد یا لذت ودرمورد سومی مفهوم جن یا فرشته را میسازد ایندسته ازمفاهیم کلی را که دارای مصداق درخارج از ذهن میباشد معقول اول یا کلیات ماهوی مینامند با ردیگر انسان ازهمین  مفاهیم ماهوی در ذهن مفاهیم دیگری را میسازد  که درخارج از ذهن مصداقی نداردلیکن یا در خود ذهن قابل حمل است یا درخارج ذهن مثلا مفهوم نوع از پرنده که قابل حمل بان در ذهن رادارد ویا مثلا مفهوم ذات از پرنده که قابل حمل بان در خارج از ذهن میباشد این مفاهیم را معقول ثانی یاکلیات اعتباری وقسم اول را منطقی وقسم دوم را فلسفی مینامند.

۵-قوای سازنده ذهن

اطلاعات ادمی اعم از محسوسات ووجدانیات ومنقولات توسط دو قوه بازسازی وتکثیر میشود

۱-قوه خیال:نیروی تخیل انسان داده هارا درذهن تجدید نموده وبخیال پردازی میپردازد محسوسی رامرور میکند ودران دخل وتصرف مینماید ومحسوس جدید که مخیل ادمیست با نیروی دیگری که کاراست انرا اخنراع یابظهور میرساندمانند کارهای یک نقاش این نیرو در تمامی مردم وجود دارد امادرهنر مندان قویتراست

۲-قوه عقل:نیروی تعقل انسانداده هارا درذهن تحلیل نموده وازانها مفاهیم کلی میسازد (معقول اول) انسان از تصویر یک یا چند نفر وبادیگر از همان مفاهیم ساخته شده درذهن مفاهیم دیگری میسازد (معقول ثانی) مانند مفهوم نوع یا موجود ازانسان این نیرو درتمامی انسانهاوجود دارد اما فیلسوفان قویتراست

۶-مبادی علم

هر دانشی دارای۱-تعریف۲-موضوع۳-هدف۴-اقسام۵-روش کار۶-ارتباط با سایر علوم ۷-ماهیت موضوع۸- تاریخچه میباشد این موارد در مقدمه هرعلمی مطرح میگردد وبان رئوس ثمانیه میگویند

 

۷-ارزش شناخت

شناخت انسان را چنانچه با واقعیت مطابقت داشته باشد حقیقت نامندودرصورت عدم تطابق غیر حقیقی وفاقد ارزش است

۸-جهات تکثر مفاهیم تصوری وتصدیقی

۱الف–بساطت وترکب۲-حقیقت واعتبار۳-جزئیت وکلیت

ب-۱-بداهت ونظری۲-حقیقی واعتباری۳-جزئیه وکلیه

۹-اقسام علوم

نظری وعملی-پایه وکاربردی-حقیقی واعتباری-اصالی والی-توصیفی ودستوری-اخباری وانشائی-وجودی وایجادی

هر دانشی که حاکی از وجود شئی در خارج یا ذهن باشد نظری یاپایه یاحقیقی یااصالی یاتوصیفی یااخباری یا وجودیست وهر دانشی که در جهت ایجاد شئی در خارج یا ذهن باشد عملی یا کاربردی یااعتباری یاالی یادستوری یاانشائی یاایجادیست.

نکته:هر علمی از دو بخش نظری وعملی تشکیل میشود ایا ممکن است دانشی صرفا نظری یا عملی باشد؟ بنظر میرسد که این تقسیم ناشی از موضوع علم است وچنانچه موضوع امری ثابت باشد قاعدتا نظری صرف خواهد یود واگر موضوعی امری سیال باشد صرفا کاربردی خواهد بود مثال اول خداشناسی ومثال دوم عمل شناسی

۱۰-مکاتب شناخت شناسی

بطور کلی دو مکتب وجود دارد اصالت حس واصالت عقل

نقش حس در پیدائی مفاهیم کلی ماهوی است وبس وبقیه کارهاراعقل انجام میدهد این در خصوص تصورات است ودر امر تصدیقات حس مطلقا نقش نداردوتصدیق کار نفس است خصوصا بدیهیات وعلوم حضوری وهلیات بسیطه.

۱۱-مراتب علم

یقین(۱۰۰درصد)-ظن(بالای۵۰درصد)-شک(۵۰درصد)-وهم(زیر۵۰درصد)

قضایای یقینی:۱-بدیهیات(اولیات یاضروریات که بی نیاز از استدلالند) ۲-وجدانیات(علوم حضوری)۳-قریب ببدیهی(حدسیت-فطریات)۴-نظری(حسیات-تجربیات-متواترات)

قضایای ظنی:۱-مقبولات۲-مشهورات مظنونات)

قضایای :وهمی-۱-مخیلات۲-مشبهات۳-وهمیات

۱۲-طرق تحصیل علم

۱-قیاس۲-استقراء۳-تمثیل

۱۳-مقوله: واقع (مجرد-مادی) عمل(هنری-غیر هنری) ذهن یا علم ومعرفت(نظری-عملی) نظری(عقلی محض-حسی عقلی) حسی عقلی(مادیات- مجردات) عملی(احساسی-غیر احساسی)