کتاب جداول(جذاب ودیدنی برای نخستین بار)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

یک-ملت -حقوق ملت(اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)

دو-جمهوری اسلامی ایران

الف-مبانی اعتقادی(اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)

ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)

د-وظایف وصلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)

سه-نهادها

اول-خداوند(بند۱و۳و۴اصل۲-۵۶)

دوم-پیامبر(بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)

سوم-امام(بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)

چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷-۱۰۸-بند۴اصل۱۷۷

پنجم-رهبریا شورای موقت رهبری

یک-رهبرالف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)

ب-صلاحیت واختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)

دو-شورای موقت رهبری-(اعضا وصلاحیت ۱۱۱)

نهاد های زیر مجموعه رهبری

۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام  الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)

۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)

۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰-۱۵۱)

۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰-۱۷۵) ۵  -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)

۶-قوای سه گانه

یک-قوه مقننه(۵۸-۵۹)

۱-مجلس شورای اسلامی

الف-اعضاومدت وحدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)

ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹-۵۱تا۵۵-۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳-۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)

ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)

د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)

ه-هیات رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴-۵۵)

۲-شورای نگهبان

الف-اعضا(۹۱-۹۲)  ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)

۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)

دو-قوه مجریه(۶۰)

۱-رئیس جمهوریاشورای موقت ریاست جمهوری

یک-رئیس جمهور

الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸-۱۷۵تا۱۷۷)

دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)

۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱)  - ۳-معاونان(۷۰-۱۷۶)

۴-هیات وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)  ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)

۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیراطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیردادگستری(۱۶۰)

سه-قوه قضائیه(۱۵۶-۶۱)

۱-رئیس قوه قضائیه

الف-نحوه انتخاب(۱۱۰-۱۵۷)  ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)

۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)

۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)  ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)

۶-دادگاهها(بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)

  •  

احکام(عملی)

احکام(عبادی-اقتصادی-سیاسی واجتماعی)

احکام عبادی(د ه مورد)

یک-نماز(اقسام-مسائل)- اقسام(واجب-مستحب)

نمازواجب(میت-طواف-یومیه-آیات-قضای پدر-نذرعهدوقسم)

یومیه(صبح-ظهر-عصر-مغرب-عشا)(فرادی-جماعت)(قصروتمام)

مستحبی(جمعه-غفیله-فطر-قربان-وحشت-نافله……….)

مسائل(مقدمات-مقارنات-شکیات-مبطلات)

مقدمات(طهارت بدن ولباس-سترعورت-قبله-وقت ومکان نماز)

نجاسات(بول-غایط-خون-منی-مردار-سگ-خوک-می-ابجو-کآفر)

مطهرات(اب-زمین-افتاب-استحاله-انقلاب-انتقال-اسلام-تبعیت-غایب شدن مسلمان-برطرف شدن عین نجاست) مقارنات(مستحب-واجب) مستحب(قنوت تسبیحات)

واجب(رکن-غیررکن)

رکن(نیت-قیام-تکبیره الاحرام-رکوع-دوسجده)

غیررکن(قرائت-ذکر-تشهد-سلام-ترتیب-موالات)

شکیات(صحیح۹تا-باطل۸تا-فاقداثر۶تا)

مبطلات(فقدیکی ازمقدمات-ابطال عمدی وضوء-گذاشتن دست هاروی هم-گفتن امین بعدازحمد-تغییرجهت قبله-گفتن عمدی کلمه ای-خنده عمدی صدادار-گریه عمدی برای دنیا-تغییرصورت نماز-اکل وشرب-حذف رکن یاغیررکن-شکیات مبطل)

دو-روزه(اقسام-مبطلات-کفاره)

اقسام(واجب-مستحب)۱- واجب(ماه رمضان-نذر عهدوقسم)۲- مستحب(آیام مختلف)

مبطلات(اکل وشرب-جماع-استمنا-دروغ بخداومعصوم-رساندن غبارغلیظ بحلق-فروبردن تمام سروگردن دراب-قی کردن-اماله بامایعات-باقی ماندن برجنابت حیض نفاس تااذان صبح)

کفاره(۶۰روزروزه-اطعام۶۰فقیر-ازادی یک بنده)

سه-    خمس(موارد-معافیتها-مصارف)

موارد(سودمال حاصل ازمکاسب مازادبرمخارج سالیانه-معدن-گنج-غنیمت جنگ-مال مخلوط باحرام-زمین خریداری شده ازمسلمان توسط کآفرذمی)

معافیتها(مهریه-ارثیه-مال کآفریاغیرمعتقدبه خمس-قیمت افزوده که درطول سال کاهش یابد-مالی که فقیرمیگیرد-وام-هدآیا-مصارف سالیانه(خوراک-پوشاک-مسکن-اثاثیه-عروسی-زیارت-زیورزنانه-جهیزیه-هبه-نذورات) مصارف(نصف سهم امام-نصف سهم سادات فقیر)

چهار-زکات(انواع-مصارف)-انواع(بدن یافطره-مال)

نصاب بدن(۳کیلوازقوت غالب برای هرنفردرعیدفطر)

زکات مال(گندم-جو-خرما-کشمش-طلا-نقره-شتر-گاو-گوسفند)

نصاب مال(۴مورداول۲۸۸من تبریز-۴۵مثقال یکدهم یایکبیستم-طلا۲۰مثقال یک چهلم-نقره۴مثقال یک چهلم-شتر۵تایک گوسفندوبالا-گاو۳تایک گوساله ۶۰تا۲تا وبالا-گوسفند۴۰تایکی ۱۲۱ دوتاوبالا)

مصارف(فقیرکسیکه مخارج سالیانه راندارد-مسکین بیچاره ترازفقیر-مامورزکات-تالیف  قلوب-ازادی بنده-تادیه قروض یدهکار-سبیل ا لله-ابن السبیل-

پنج-حج(عمره-تمتع)- شش-جهاد(غزوات-سرآیا) – هفت-امربمعروف- هشت-نهی ازمنکر- نه-تولی- ده-تبری

احکام اقتصادی (عقود-ایقاعات)

عقود(معینه-غیرمعینه)

معینه(بیع-اجاره-رهن-وکالت-جعاله-مزارعه-نکاح…..)

ایقاعات(طلاق-قسم-ظهار-شفعه-لقطه-اقرار-نذر………)

احکام اجتماعی وسیاسی (اجتماعی-سیاسات)

اجتماعی(محارم-غصب-شهادت-ارث-حجاب-حلال وحرام-لعان-رضاعه-ظهار-کفارات-صید-احیاءموات-گناهان-مکاسب حرام-ادله اثبات دعوی……..)

محارم(سببی_نسبی)

نسبی(جدوجده-پدرومادربزرگ-عمو ودائی-عمه وخاله-پدرومادر-برادروخواهروفرزندان انان-فرزندان-نوادگان) سببی(زن وشوهر-پدرومادرهمسر-فرزندان همسر-ربائب-عروس وداماد)

ارث(طبقه اول-طبقه دوم-طبقه سوم)

طبقه اول(والدین-اولادوپائین)

طبقه دوم(اجدادببالا-برادروخواهرواولادانان)

طبقه سوم(عمو ودائی خاله وعمه وفرزندان انان)

گناهان(کبیره-صغیره یالمم)

کبائر(قتل-اکل مال حرام-فرارازجهاد-زناولواط-عاق والدین-کفر شرک وارتداد-اتهام زنابزنان پارسا) سیاسات(قصاص-دیات-حدود-تعزیرات)- (۲۴۳۳تا۲۴۵۶)

 

 

قصاص(نفس-عضو)

دیات(حق الناس وجایگزین قصاص)

حدودیاحق ا لله…(زنا۱۰۰تازیانه تارجم-سرقت قطع دست-اتهام زنا ۸۰تازیانه-محاربه قتل بشکل خاص-شرب خمر تازیانه تاقتل-مساحقه تازیانه-قیادت تازیانه-سحر قتل-لواط تازیانه تاقتل-ارتداد قتل)

تعزیرات یاحق الحاکم(ضرب-حبس-غرامت مالی-توبیخ وسرزنش-تبعید-منع خروج-منع اشتغال-محرومیت ازحقوق اجتماعی-معرفی بجامعه-محرومیت ازافتخارات گذشته)

جدول اخلاق

الف-اخلاق فکری

ب-اخلاق صفاتی(ضدین)(افراط-تفریط-حدوسط

ج-اخلاق رفتاری(نقیضین)(وجود-عدم)

۱-ایمان

۲-شرک

۳-نفاق

۱-تکبر-تواضع-تذلل

۲-حرص-قناعت-رکود

۳-دنیاپرستی-دنیادوستی-دنیابیزاری

۴-غرور-فروتنی-کسالت۵-طول

امل-  امیدواری-یاس

۶-تعصب-تسلیم دربرابرحق- تقلیدکورکورانه

۷-تهور-شجاعت-جبن

۸-شهوت-عفت-خمودی

۹-اسراف-جود-بخل

۱۰-عجاه-صبر-فتور

۱۱-جاه طلبی-تواضع-خواری

۱-حسد-نصح

۲-خودباختگی-توکل

۳-غفلت-یقظه

۴-بهانه جوئی-پذیرش حق

۵-کفران-شکر

۶-غیبت-حفظ الغیب

۷-کج خلقی-خوش خلقی

۸-خیانت-امانت

۹-کذب-صدق

۱۰-پیمان شکنی-وفای بعهد

۱۱-جدال-بحث منطقی

۱۲-سخن چینی-اصلاح ذات البین

۱۳-سوءظن-حسن ظن

۱۴-تجسس-تحسس

۱۵-غضب-حلم

۱۶-انتقام-عفو

۱۷-بی غیرتی-غیرت

۱۸-انزوا طلبی-اجتماع گرائی

 

 

عنوان    پیامبر   دختر(امام) اول    دوم    سوم   چهارم   پنجم    ششم   هفتم   هشتم  نهم  دهم    یازده     دوازده

نام     محمد   فاطمه   علی   حسن  حسین    علی   محمد    جعفر   موسی   علی   محمد  علی   حسن    محمد

لقب   مصطفی زهر امرتضی مجتبی سیدشهدا  سجاد باقر   صادق    کاظم   رضا   جواد   هادی  عسکری مهدی

کنیه ابو القاسم ام ابیها-(ابو)حسن -قاسم – عبداله – محمد –جعفر- موسی-حسن-حسن- جعفر-حسن- محمد-قاسم

پدر-عبداله – محمد-ابوطالب-علی-علی – حسین-  علی – محمد  – جعفر – موسی- علی— محمد-علی- حسن

مادر امنه –  خدیجه-  فاطمه-  فاطمه- شهربانو-  فاطمه-  ام قروه – حمیده – نجمه –  سبیکه- سمانه -حدیث – نرجس

تولد۱۷رب-۲۰جم۲-۱۳رج-۱۵رم۳-۳شع۴-۱۵جم۳۸-۱رج۵۷-۱۷رب۸۲-۷صف۱۲۸-۱۱ذق۱۴۸-۱۰رج۱۹۵-۱۵ذج۲۱۲-۸رب۲۳۲-۱۵شع۲۵۵

زادگاه  –  مکه – مکه– مکه-   مدینه-   مدینه-  مدینه-  مدینه- مدینه- ابوا-  مدینه-  مدینه-  مدینه -  مدینه-  سامرا

امامت     ۲۳—        ۳۰-    ۱۰-      ۱۱      -۳۵-      ۱۹-     ۳۴    -۳۵-    ۲۰      -۱۷    -۳۳   –    ۶       -نامعلوم

شهادت۲۸صف۱۱-۳جم۲-۲۱رم۴۱-۲۸صف۵۰-۱۰مح۶۱-۲۵مح۹۵-۷ذج۱۱۴-۲۵شو۱۴۷-۲۵رج۱۸۳-۲۹صف۲۰۳-۳۰ذق۲۲۰-۳رج۲۵۴-۸رب۲۶۰

علت زهر-صدمات-     علت سم-صدمات-شمشیر-  سم-  قتل-   سم-     سم–   سم—سم— سم- -سم— سم— سم

قاتل یهودی-قنفذ-ابن ملجم-جعده-شمرهشام-ابراهیم-منصورهارون-مامون-معتصم-معتز-معتمد

مد فن مدینه- مدینه- نجف- بقیع- کربلا –بقیع -بثیع- بقیع- کاظمین- مشهد -کاظمین- سانرا- سامرا

عمر-   ۶۳-  ۱۸-    ۶۳-     ۴۷-    ۵۷-   ۵۷-       ۶۵-    ۵۵  -۵۵-       ۲۵-       ۴۲-         ۲۸-           نامعلوم

فرزند(۳و۴)(۳و۲)–(۱۲و۱۶)-(۸و۷)- (۴و۳)-(۱۱و۴)-(۵و۲-)(۷و۳)-(۱۸و۱۹)-(۱و۱)-(۲و۲)-(۴و۱)—(۱)- (۳و۴)

ملاحظه مبعث     غدیر ————-  عاشورا  ————–  تشیع  —————-غیبت(صغری وکبری)

خداوند یگانه(ازلیت)

صفات ذات(جلال-جمال) یگانگی-جاودانگی-علم-قدرت

صفات فعل  خالقیت-ربوبیت-حاکمیت-مالکیت

آفرینش جهان جبروت(ملائک)

آفرینش جهان ملکوت(مثال)

آفرینش جهان ناسوت(ماده)(خلق اول)

دوره اول-گازها

دوره دوم-ابها

دوره سوم-خاک

دوره چهارم-نباتات

دوره پنجم-حیوانات

دوره ششم-(آفرینش انسان)

الف-ماقبل تاریخ

ب-تاریخ

۱-عصر(نبوت)

ادم-نوح-ابراهیم-موسی-عیسی-محمد

۲-عصر(امامت)

الف-(حضورامام) امام علی –امام حسن –امام حسین-امام سجاد-امام باقر-امام صادق-امام رضا-امام جواد-امام هادی-امام عسکری-امام مهدی

ب-(غیبت صغری امام مهدی)

ج-(غیبت کبری امام مهدی

د-(ظهورامام مهدی)

ه-(رجعت امام علی وامام حسین)

و-مرگ جهان(صوراول)

برزخ جهان(چهل سال)

احتضار(حضورشیاطین وملائکه برای نهائی کردن کار-جان کندن-دیداراهلبیت)

مرگ توسط ملک الموت (دروازه عالم بقا)

قبض روح وورودببدن مثالی

برزخ

ورودبقبروفشاران-سوال نکیرومنکر

۱-ورودبه بهشت برزخی(وادی السلام)

۲-ورودبدوزخ برزخی(حضرموت)

۳-بلاتکلیف(درحالت خواب)

علائم رستاخیز(اشراط الساعه)

۱-قبل ازپایان جهان(ظهورپیامبراسلام-شق القمر…….

۲-بعدازپایان جهان(تلاشی کوهها-انفجاردریاها………..)

اغازرستاخیزتوسط اسرافیل(صوردوم)

مواقف پنجاه گانه(حیرت-سکوت-سوال-گریز-حساب-میزان-…..)

اعراف(اخرین موقف)

دوزخ

جهنم(گناهکاران اهل توحید)

سعیر(جایگاه صابئین بدکار)

سقر(جایگاه مجوسیان بدکار)

حطمه(جایگاه یهودیان بدکار

لضی(جایگاه مسیحیان بدکار)

جحیم(جایگاه مشرکان)

هاویه(جایگاه منافقان)

بهشت جاویدان

دار الجلال(جایگاه اهلبیت

دارالقرار(جایگاه انبیا)

دارالسلام(جایگاه اوصیا)

جنه الماوی(جایگاه سابقین)

جنه الخلد(جایگاه علما)

جنه الفردوس(جایگاه شهدا)

جنت عدن(جایگاه صالحین)

جنه النعیم(جایگاه مومنین دیگر

جدول اصحاب حضرت صاحب (بحارالانوار)

یاران انحضرت عبارتنداز

شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان

پیامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان

سلمان-مقداد-مالک اشتر-ابودجانه انصاری

فرزندان امام حسن۴نفر-فرزندان امام حسین۱۲نفر

اصحاب کهف۷نفر-ازقوم موسی۱۵نفر

بنی اسد۲نفر-بنی تمیم۴نفر-بنی قروه۳نفر

اذربایجان۳نفر-اصفهان۱نفر-برصه۳نفر-بصره۱۱نفر-بغداد۷نفر-بیت المقدس۴نفر-گرگان۴نفر-گیلان۷نفر-حبشه۳نفر-حلب۳نفر-خوارزم۴نفر-خوزستان۴نفر-دیلان۷نفر-ری۹نفر-دامغان۳نفر-سامره۴نفر-سبزوار۱۲نفر-شام۲نفر-شیراز۷نفر-طالقان۱۲نفر-طبرستان۲نفر-طوس۷نفر-عقیل۴نفر-غزنی۳نفر-قم۲۵نفر-کرس۴نفر-کوفه۱۲نفر-کرمان۴نفر-کوهستان۱۲نفر-مازندران۷نفر-ماوراءالنهر۲نفر-مدینه۲نفر-مرو۳نفر-مصر۴نفر-مکران۱نفر-مکه۴نفر-نیشابور۴نفر-واسط۴نفر-هند۵نفر-یمن۷نفر……

الف-اهلبیت(۲۵نفر)

ب-اصحا ب(۱۸نفر)

ج-ا نصار(۲۹نفر)

۱-علی اکبرفرزندامام

۲-علی اصغر فرزندامام

۳-جعفر فرزندامام

۴-عباس برادرامام

۵-عثمان   برادرامام

۶-ابوبکر برادرامام

۷-محمداصغربرادرامام

۸-جعفر     برادرامام

۹-عبدا…   برادرزاده امام

۱۰-ابوبکر  برادرزاده امام

۱۱-قاسم    برادرزاده امام

۱۲-مسلم بن عقیل(عموزاده)

۱۳-جعفر بن قیل( عموزاده)

۱۴-عبدالرحمن بن عقیل (عموزاده)

۱۵-عبدا… اکبر(عموزاده)

۱۶-علی       (عموزاده)

۱۷-عون نوه عمو(جعفر)

۱۸-عبدا… نوه عمو(جعفر)

۱۹-عبیدا… نوه عمو(جعفر)

۲۰-عبدا… فرزندمسلم

۲۱-محمد فرزندمسلم

۲۲-محمدبن ابوسعیدبن عقیل

۲۳-یکنفرنوه عموازابولهب

۲۴-ابوالنیاج بن ابوسفیان

۲۵-عبدا… بن بقطر(برادررضایی)

زندگان ذکور

۱-امام سجاد

۲-حسن بن حسن

۳-عمروبن حسن

۴-محمدبن عقیل

۵-قاسم عبدا… بن جعفر

۱-حبیب بن مظاهر(مسن ترین)

۲-علی بن مظاهر(برادرحبیب)

۳-یزیدبن مظاهر(برادرحبیب)

۴-زهیربن قین

۵-مسلم بن عوسجه(اولین شهید)

-۶سلیمان(غلام امام)

۷-منحج (غلام امام)

۸-عبدا… عمیرکلبی

۹-همسرعمیر

۱۰-فرزندعمیر

۱۱-سیف بن حارث همدان

۱۲-جناذه بن حارث انصاری

۱۳-عمربن جناذه

۱۴-جابربن حارث سلمانی

۱۵-مالک بن انس باهلی

۱۶-نافع بن هل

۱۷-ابوثمامه صائدی

۱۸-سویدبن عمره(اخرین شهید)

۱-حربن یزیدریاحی

۲-مصعب بن یزید(برادرحر)

۳-علی بن حر(فرزندحر)

۴-ابوالشعثاء

۵-بریربن حضیرهمدانی

۶-عمربن قرظه انصاری

۷-سواربن ابی حمیر

۸-عبدا… بن عرزه

۹-عبدالرحمن بن عبدا…

۱۰-مالک بن عبدا…

۱۱-عمروبن مطاع

۱۲-شوذب(غلام او)

۱۳-برابن مغفل

۱۴-ابن معقل اصبحی

۱۵-سعیدبن عبدا…

۱۶-عمر بن خالد

۱۷-مجمع بن عبدا…

۱۸-مجمع بن عبدا…

۱۹-حنظله بن اسعد

۲۰-حجاج بن مروان

۲۱-سعدبن حنظله

۲۲-عمروبن خالد

۲۳-یحیی بن سلیم

۲۴-قره بن ابی غره

۲۵-خالدبن عمرو

۲۶-عمربن خالدازدی

۲۷-عبدالرحمن بن عرزه

۲۸-عایس بن ابی شبیب

۲۹-   اسلم بن عمر

 

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمک

نوح ع

(۹۵۰-نبی الله)

 

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمک

نوح ع

سام

ارفکشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب

ابراهیم ع

(خلیل الله۱۷۵)

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمک

نوح ع

سام

ارفکشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح – لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

اسحاق(۱۸۰سارا)

-      ایوب(۱۴۰)

یعقوب(۱۴۷)

لاوی                      -یوسف

قهات

عمران

موسی ع هارون

(۱۲۰کلیم الله)

اسباطیانقبا(۱۲)

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمک

نوح ع

سام

ارفکشا-(صالح۴۳۳)

دشالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

اسحاق(۱۸۰سارا)

-

یعقوب(۱۴۷)

یهودا          –بن یامین

فارص

حصرون

ارام

عمیناداب

نخشون

شلمون

بوعز

عوبید

یسا

داود(۱۰۰)

سلیمان(۵۳)

رحبعام

ابیا

اسا

یهوشاافاط

بورام

عزیا

یوتام

احاز

حزقیا

منسی

امون

یوشیا

یکنیا

سالتثیل

زروباب

ابیهود

ایلیاقیم

عازور

صادوق

باکین

ایلیهود

ایلعاذر

متان (ماثان)

عمران(یعقوب)

مریم

عیسی ع

(۳۳روح الله)

حواریون(۱۲)

ادم(۹۳۰-حوا)

شیث(۹۱۲)

انوش

قینان

مهلائیل

یارد

ادریس(۲۶۵)

متوشالح

لمک

نوح ع

سام

ارفکشاد-(صالح۴۳۳)

شالح

هود(۴۶۴)-خضر

فالج

رعو

سروج

ناحور

تارح- لوط-شعیب(۱۴۲)

ابراهیم ع

اسماعیل(۱۳۷-هاجر)

قیدار

حمد

ارز

نبت

سلافان

همیسع

الیسع

ادد

عدنان

معد

نزار

مضر

الیاس

مدرکه

خزیمه

کنانه

نضر

مالک

فهر

غالب

 

لوی

 

کعب

 

مره

 

کلاب

 

قصی

 

عبدمناف

 

هاشم- (امیه)

 

عبدالمطلب-(عباس-ابوطالب-ابولهب-حمزه)

 

عبدالله-(امنه)

 

محمد ص

(۶۳رسول الله)

امامان(۱۲)

جدول ادیان فلسفی وعرفانی

میلادی

۳۰۰۰ق م

۳۰۰۰ق م

۳۰۰۰ق م

۳۰۰۰ق م

۳۰۰۰ق م

۳۰۰۰ق م

۷۰۰ق م

۶۶۰ق م

۶۰۴ق م

۵۹۹ق م

۵۵۱ق م

۵۲۸ق م

۲۷۰ق م

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

توتمیسم(نشان گرایی-آفریقا

انیمیسم(جانگرایی-آفریقا

تابوئیسم(حرمتگرایی-آفریقا

مانائیسم(نیروگرایی-آفریقا

فتیشیسم(جادوگرایی-آفریقا نومائیسم(روحگراییسرخپوستان)

هندوئیسم(برهمائیسم)

شینتوئیسم(ژاپن)

تائوئیسم(ژاپن)

جینیسم(هند)

کنفوسیانیسم(چین)

بودیسم(جداشده ازهندوئیسم)

فلاسفه یونان

میلادی

۱۴۴۰م

۱۷۵۰م

۱۸۷۵م

۱۹۱۹م

۱۹۲۶م

۱۹۳۲م

۱۹۵۹م

۱۹۹۷م

۱۹۶۰م

۱۹۷۰م

۱۹۷۵م

۱۹۸۰

درحال حاضر

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

سیکیسم(جداشده ازهندوئیسم)

کیمیاگری   تئوزوفی

کمونیسم

کائولای(ویتنام)

گوردجی یف

مراقبه تعالی بخش(هند)

جوچه(کره شمالی)

عصرجدید

روحگرایی مدرن

معرفت گرایی

باطنی گرایی

(دانشگرایی-تفکرنو-کیش جهانی بی  خدآیان رائیلیان-لائیسم-اتئیسم عرفان غیرمذهبی)

الف-سیرفلسفه

۱-شرق(خاورمیانه)

صابئین-زردشتیان-یهودیت تاقرن پنجم ق.م

۲-غرب(یونان)

سقراط-ارسطو-افلاطون تاقرن پنجم م

۳-شرق(جهان اسلام)بوعلی تاملا صدراتاقرن۱۵

۴-غرب(اروپاوامریکا)دکارت ببعدتاقرن۲۰

۵-شرق(خاورمیانه ایران اسلامی)قرن۲۱

ب-سیرعرفان

۱-شرق(خاورمیانه)

صابئین-زردشتی-یهودیت تاقرن هفتم ق.م

۲-شرق(هند)برهمائیسم(هندوئیسم)ازقرن۶ق.م

۳-شرق(ژاپن)شینتوئیسم وتائوئیسم ازاواسط قرن۶ق.م

۴-شرق(هند)جینیسم ازاوائل قرن۵ق.م

۵-شرق(چین)کنفوسیانیسم ازاواسط قرن۵ق.م

۶-شرق(هند)بودیسم ازاوائل قرن۴ق.م

۷-شرق(هند)سیکیسم ازاوائل قرن۱۵میلادی

۸-شرق(جهان اسلام)حلاج…محیی الدین عربی

۹-غرب(اروپاوامریکا)تاکنون

ج-سیرادیان الهی

زادگاه ادیان الهی(اولیه-صابئین-زردشتی مروج حنیف-یهودیت-مسیحیت- اسلام)تماماخاورمیانه بوده است.

نتیجه-دین فلسفه وعرفان ازخاورمیانه اغازوبه سراسرجهان انتشاریافته فلسفه بسوی غرب وعرفان بسوی شرق

جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی

۵۰۰۰ق_م

۴۰۰۰ ق.م

۳۰۰۰ ق.م

۱۷۰۰ ق.م

۱۵۰۰ ق.م

۱۰۰۰ ق.م

۷۰۸ ق.م

۵۲۸ ق.م

۲۵۰ ق.م

۱_م

۳۳م

۲۲۴م

۵۷۰م

۶۱۰م=۱۳قه

۶۲۲م=۱هق

۶۳۲م=۱۱هق

۶۴۲م=۲۱هق

۶۴۹م=۲۸هق

۶۵۷م=۳۶هق

۶۶۲م=۴۱هق

۶۶۳م=۴۱هق

۶۸۱م=۶۱هق

۷۱۶م=۹۵هق

۷۳۵م=۱۱۴هق

۷۵۳م=۱۳۲هق

۷۹۱م=۱۷۰هق

۸۱۹م=۱۹۸هق

۸۲۶م=۲۰۵هق

۸۲۹م=۲۰۸هق

۸۷۳م=۲۵۲هق

۸۷۶م=۲۵۵هق

۸۷۷م=۲۵۶هق

۸۸۴م=۲۶۲هق

۹۴۱م=۳۲۹هق

۱۰۵۴م

۱۲۴۱م=۶۴۰هش=۶۵۶هق

۱۳۰۰م=۷۰۰هش

۱۳۶۰م=۷۳۸هش

۱۴۱۸م=۷۹۰هش

۱۴۷۰م=۸۰۴هش

۱۵۱۷م

۱۵۲۰م=۸۵۰هش

۱۷۴۲م=۱۱۴۸هش

۱۷۵۵م=۱۱۶۳هش

۱۷۹۲م=۱۲۰۰هش

۱۸۹۱م=۱۲۹۹هش

۱۹۷۹م=۱۳۵۷هش=۱۳۹۹هق

 

دین اولیه ادم

دین نوح(صابئین)

دین ابراهیم(حنیف)

دین زرتشت(مجوس)

دین موسی

حکومت داودوسلیمان

 

 

 

دین عیسی(مسیحیت)

کلیسای کاتولیک(پاپ)

 

 

قرون وسطی

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ارتدکس(اروپای شرقی)

 

 

 

 

 

پروتستان(مارتین لوتر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولدپیامبر

بعثت پیامبر

هجرت پیامبربمدینه

رحلت پیامبرخلافت ابوبکر

خلافت عمر

خلافت  عثمان

خلافت  علی ع

خلافت  حسن ع

خلافت امویان(معاویه)

یزید(شهادت حسین)

هشام(ش امام سجاد)

ابراهیم(امام باقر)

عباسیان سفاح۳۶نفر

منصور(شهادت صادق)

هارون(ش امام کاظم)

مامون(ش امام رضا)

 

معتصم(ش امام جواد)

معتز(ش امام هادی)

تولدمهدی ع

معتمد(ش امام عسکری)

غیبت صغری

غیبت کبری

مستعصم عباسی(پایان)

 

 

 

 

 

 

 

سلسله ماد(دیااکو)۴نفر

سلسله اشکانی(اشک اول) ۲۸نفر

فرهادپنجم(اشک۱۵)

 

سلسله ساسانی(اردشیر) ۳۳نفر

انوشیروان(۲۱)

خسروپرویز(۲۳)

 

 

یزدگردسوم(پایان)

 

خلفای اسلامی

-

 

-

 

 

-

 

سلسله طاهریان

علویان وصفاریان

 

سامانیان- ال زیار

ال بویه-دیالمه

 

غزنویان-سلجوقیان

اتابکان-اسماعیلیان

غوریان-خوارزمشاهیان

 

حکومت مغولان

ایلخانیان-قراختائیان

جلایریان-مظفریان

سربداران

تیموریان

قرقویونلو- اق قویونلو

صفویه

افشاریه

زندیه

قاجاریه

پهلوی

جمهوری اسلامی ایران

جد ول ادیان الهی ومذاهب انها

تاریخ میلادی

۵۰۰۰ق م

-

۴۰۰۰ق م

 

۳۰۰۰ق م

۱۷۶۷ق م

….

 

۱۵۰۰ق م

۱۰۰۰ق م

 

 

 

۳۳-۰م

۳۳م

۱۰۵۴م

۱۵۱۷م

۱۶۰۵م

۱۶۵۰م

۱۷۱۷م

۱۷۸۰م

-

۱۸۲۹م

۱۸۶۶م

۱۸۶۹م

۱۹۲۰م

۱۹۴۹م

۱۹۷۱م

۱۹۷۵م

۱۹۹۷م

درحال حاضر   )

۶۱۰م    دین اسلام( حضرت محمد)

۶۲۲م     هجرت ازمکه بمدینه

۶۳۲م      خلافت ابوبکر

۶۵۷م    خلافت   علی ع

۶۸۵م    بنیانگذاری تشیع(امام صادق)

فرق سنی(حنفی شافعی مالکی-حنبلی)

فرق تشیع(جارودیه۴تا-سلیمانیه۳تا-

.  تبریه-کیسانیه۸تا-خوارج۲۰تا-معتزله۲۲تا-

..  امامیه۱۵تاازجمله جعفری اثناعشریه

ادیان ومذاهب وابسته

دین اولیه حضرت ادم(صحف ادم)

دین صابئین حضرت نوح

صابئین مندایی

دین حنیف  حضرت ابراهیم

دین زردشتی حضرت زرتشت

۲۱۶م مانویت

مانی

۴۹۶م مزدکیسم   مزدک

میترائیسم(مهرپرستی)

کیش زروانی

دین یهود    حضرت موسی

حکومت داودوسلیمان

فرق فریسیان-صدوقیان-سامریان

اسنیان-قانویان-قارئون-دوئمه

صهیونیسم(۱۹۱۷)

دین مسیحیت   حضرت عیسی

کلیسای کاتولیک(پاپ)

کلیسای    ارتدوکس(اروپای شرقی)

کلیسای پروتستان(مارتین لوتر)

بابتیسم

صابئین   (یحیای تعمیددهنده)

فراماسونری

مسیحیان صوفی(اسیکروشیائیسم)

عرفان مسیحی(کئوتینی)   مورمونیسم

کوکلاسکلان

شهودیهوه(چارلزراسل)

کلیسای اتحاد(موئیسم)

ایکا

اکانکار

ر استافاریانیسم

کلیسای شیطان

مسیحیان صهیونیست(اوانجلیس)

 

 

جدول۳-نام سوره هابترتیب الفبائی وآیات جابجاشده وترتیب نزول وصفحات آن

۱

۸۸ال عمران       مد

۵۰

 

۵۸

عصر۹۲

۶۰۱

 

۲

ابراهیم       ۷۱

۲۵۵

 

 

scroll up