2-سرگذشت امامان وشجره نامه انان(8)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

قسمت-دوم سرگذشت امامان(عصرامامت)

مقدمه

درخصوص امام وولی مواردزیرقابل طرح است.

الف-امام درقرآن

امام جانشین پیامبردراجرای احكام واقامه حدودوحفظ شریعت وتربیت مردم است واژه امام بصورت مفردوجمع12باردرقرآن كریم امده است مقام امامت برترازنبوت است چه نبوت ورسالت ارائه طریق وامام ایصال بمطلوب است.برخی ازپیامبران علاوه برمقام نبوت امام نیزبوده اندمانندابراهیم وداودوسلیمان وپیامبراسلام اینك آیات رامرورمیكنیم

نصوص قران برامامت(علی وحسنین)

انماانت منذرولكل قوم هاد

اطیعوا... واطیعوالرسول واولی الامر 59نسا

قل لااسئلكم علیه اجراالاالموده فی القربی22شورا

یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیك من ربك..72مائده

-انماولیكم ا... والرسول والذین امنوا.55مائده

-ولقدكتبنافی الزبور..ان الارض یرثها..105انبیا

-بقیه ا... خیرلكم 88هود

59نساء اطیعوا الله...-33احزاب ایه تطهیر-67 سوره 5 یا ایها الرسول...-3مائده الیوم...-6سوره33- 55مائده بقیه با وصیت وسایر علائم(750 تا756)

ب-امامت وولایت درسنت رسول

1-حدیث ثقلین انی تارك فیكم الثقلین كتاب ا... وعترتی

2-حدیث سفینه نوح مثل اهلبیتی فیكم كمثل سفینه نوح من ركبهانجی ومن تخلف عنهاهلك

3-حدیث نجوم النجوم امان لاهل الارض من الفرق واهل بیتی امان لامتی من الاختلاف

4-حدیث امامان اثناعشر لا یزال الاسلام عزیزاالی اثنی عشرخلیفه كلهم من قریش مرادازاهلبیت 12امام وحضرت زهراست واین اصطلاح دوباردرقرآن امده است33احزاب و77هود

5-اثبات امامت2 1 امام درحديث(1380تا1399)

ج-نبوت وامامت دركتب پیشین

یك-تورات(عهدعتیق) ا-سفرپیدایش

الف باب سیزدهم آیات15و16-زیراتمام این زمین راكه میبینی بتو وذریت توتابابدخواهم بخشید....

دیگرعطآفرماید...بسیارباشمانخواهم گفت زیراكه رئیس این جهان میاید

ب -باب هفدهم ایه20(مادماد)-وامادرخصوص اسماعیل ترااجابت فرمودم اورابركت داده بارورگردانم واورابسیاركثیر گردانم 12رئیس ازوی پدیدایند

ج-باب هجدهم ایه18-وحال انكه ازابراهیم هاینه امتی بزرگ وزوراورپدید خواهدامد...

د-باب چهل ونهم ایه10(شیلو)عصاازیهودادورنخواهدشد...تاشیلوبیاید

دو-انجیل یوحنا

1-باب چهاردهم ایه16-ومن ازپدرخواهم خواست تسلی دهنده -باب پانزدهم ایه26-....لیكن چون تسلی دهنده كه اوراازجانب پدرنزدشمامیفرستم اید..

3-باب شانزدهم ایه7-

سه-انجیل متی

باب 24 ص41 - كل این باب در خصوص ظهور حضرت صاحب است و از ایشان دوبار تحت عنوان (پسر انسان) و یكبار بعنوان (اقا) امده است .

چهار-صحیفه اشعیاء

باب11ص1021 (ماشیح)

پنج-زبورداود

مزمور37جملات9و11و27و29

شش-قرآن :آیات اشاره كننده بكتب یادشده

واذقال عیسی بن مریم یابنی اسرائیل انی رسول ا... الیكم مصدقالمابین یدی من التوریه ومبشرابرسول یاتی من بعداسمه احمد(6صف)

الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونه مكتوباعندهم فی التوریه والانجیل157اعراف ولقدكتبنا فی الزبورمن بعد الذكران الارض یرثهاعبادی الصالحون105انبیا

د-علائم مثبته امامت-ا-بزرگترین فرزند امام جز در مورد حسنین وفرزند ناشایست امام صادق 2-جواب هر سوالی را میدهد3-تشابه کامل باامام قبلی دارد4-سلاح نزد اوست5-وصیت امام قبلی6-بفضیلت معروف است7-از صفات زشت دور است8-حلالزاده9-مختون10-الوده نبودن بخون11-اهل یاوه وبازی نیست12-بهر لغتی سخن گوید13- زبان حیوانات را میداند(738تا749) 14-چون بدنيا ايدكف دست بزمين نهاده شهادتين ميگويد15-محتلم نشود16-چشمش بخوابد ولي قلبش بخواب نرود17-دهن دره وبغل باز كردن ندارد18-از بشت سر مانندبيشرو ببيند19-مدفوعش بوي مشك ميدهد20-زمين انرا ميبوشاند21-زره رسول برتنش رساست22-محدث است(1004)

براساس روآیات اسلامی امام معصوم دارای علائم ومشخصات زیراست(برگرفته ازجلددوم اصول كافی)

1- امام درعلم وعمل سر آمد روزگار است ازنظر علمی برترین است وازنظر عملی معصوم واتقی است

امام علی میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی

همانطور که خداوند در بدن ادمی عقل را بعنوان حجت قرارداده درجهان نیز حجتی وجود دارد که اعلم ومعصوم است وان امامان هستند

همانطور که دل وعقل برای رفع تردیدها از محسوسات است حجت خدا نیز برای رفع تردیدها از کتاب خداست

(425تا429)

2-امام اعلم مردم است وشب جمعه بعلمش افزوده شود بهرزبانی صحبت میكندوباحیوانات سخن میگوید علم اواعطائی است اگاه برتاویلات قرآنست

3-امام معصوم است ومرتكب گناه خطاونسیان نمیشود

4-محدث ومفهم است یعنی فرشته رادرخواب میبیندودربیداری بااوحرف میزند روح القدس همراه اوست

5-اگاه بر72حرف ازاسم اعظم وغیب است

6-امامت انتصابی است وباوصیت امام قبلی ودراخرین لحظه حیات امام قبلی صورت میپذیرد

7-باختیارخودمیمیردوزمانشرامیداند

8-دارای اكمل صفات كمالی است

9-بزرگترین فرزندامام است بجزامام علی وامام حسین وامام كاظم

10-دارای معجزات اندووسایل پیامبران گذشته وامامان قبلند

11-دارای سلامت جسم وپاكیزگی ولادت اند(حلال زاده-مختون....)

12-محتلم نمیشوند.برپشت نمیخوابد.دهن دره وبغل بازكردن ندارند

13-وقت بدنیاامدن كف دست برزمین شهادتین میگوید

14-ازپشت سرمیبیند.چشمش میخوابدولی قلبش بیداراست

15-مدفوعش خوش بوست وزمین انرامیبلعد

16-فرشتگان واجنه خدمت اومیرسند

17-ازمرگ امام قبلی درهركجاكه باشداگاه میشوداوراغسل داده براونمازمیت میخواند

18-سن خاصی نداردوخوراك وپشاك اوشبیه مردم پائین است

19-وارث علم انبیاست وحق تصرف دارد انفال وخمس ازانانست

20-بیش ازچهارزن دائمی وموهوبه حق تزویج ندارد.

21-حجت خدا بوجود امام است(438تا440)

22-زمین خالی ازحجت نماند(441تا454)

23-اگر روی زمین دونفر باشند یکی ازاندو امام است(455تا459)

24 -امام چون شبان گله است

25 -انکه دراعراف حضور دارد ائمه اند(460تا473)

26-امام گواه خدا برخلق است(491تا495)-

27-امام رهبر جامعه است(496تا499) -

28-امام ولی امر خدا وخزانه دار اوست(500تا505)-

29-امام خلیفه خدادرزمین است(506تا508) --

30-امام نورخداست(509تا514)

31-امام رکن زمین است(515تا517) --

32-امام تمامی علوم انبیا وملائکه رامیداند(653تا656)-

33-امام هرگاه بخواهد بداند میداند(661تا663)-

34امام باختیار خود میمیردوزمان انرا میداند(664تا671) -

35-امام ازگذشته وحال اگاه است(671تا685) --

36-امام همچون وصی انبیاء گذشته است(696تا702) -

37-امام محدث ومفهم است(703تا707)-

-38روح الامین همراه بیامبر وامام است

39-زمان اگاهی امام ازعلوم امام قبلی- دراخرین دقیقه عمر امام قبلی(717تا719)-

40-امامان درعلم وشجاعت واطاعت برابرند اما امام علی بدیگران فضیلت دارد بیدحسنین وبعد امام مهدی وبقیه باهم برابرند(720تا722)-

41-امام امام بعدی را میشناسد ایه 62 سوره 4 درمورد ردامانت(723تا728)-

42-امامت عهدیست ازسوی خداوقابل تفویض بهرکسی نیست(730تا733)-

43-امام جز بعهد خودعمل نمیکند(734تا737)-

44-کی امام میفهمد امام قبلی فوت کرده است؟ زمان مرگ با الهام(980تا985)-

45-سن امامت از5سال ببالا(986تا993)-

46-امامرا امام غسل میدهد(994تا995)-

47-علم درسینه امامان ثبت است(552تا556)-

48-امامان وارث قران اند(557تا560)-

49-امام وارث میراث بلاوارث است(563و564)-

50-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

51-امامان قائم بامر خدایند(1403تا1405)-

52-امام حق دریافت صله را دارد(1406تا1410)-

53-خمس فیئ وانفال از حقوق امام است(1411تا1440)-

54-امام ازدوستانش اگاهی دارد(1181تا1183)-

55-تمامی زمین متعلق بامام است(1064تا1070)-

56-امام برای مردم خیرخواه است(1050تا1051)-

57-انچه ازحق دردست مردم است ازال محمد است(1038تا1043)-

58-امام طبق علم خود داوری میکند ونیاز بشاهد ندارد(1031تا1035)-

59-فرشتگان بخانه امام امده وبرفرششان گام زده واخبار میاورند(1017تا1019)-

60-جن بحضور امام میاید ومسایل خودرا میبرسد(1024تا1030)-

61-در ادمی 4روح وجود دارد نباتی حیوانی انسانی والهی اما روح بنجم همراه با معصومین است(708تا710)-

62-درجه کامل خداشناسی درولایت امامان است-

63-هر کس باید امام زمان خودرا بشناسد-

64-ثواب اعمال ادمی درگرومحبت امامان است-

65-اطاعت امام واجب است(474تا490)-

66-اعتقاد بائمه جزء اصول دین است(531تا537)-

67-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

68-طریقه استوار راه امامان است(580تا581)-

69-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

70-مسلمان باید تسلیم امام باشد(1009تا1016)-

71-بس از حج باید با امام دیدار وبیعت مجددکرد(1017تا1019)-

72-سرچشمه علم خانه ال محمد است(1036تا1037)-

73-شناخت امام بس ازدرگذشت امام قبلی واجب است(977تا979)-

74-درمورد کسانیکه بدون امام دینداری میکنند(964تا972)-

75-حدیث امام صعب ومستعصب است(1044تا1049)-

76--درشب قدرملائکه وروح القدس بر امام زمان حاضر میشوند شب قدریکی از شبهای 19و21و23رمضان است-

77-- علم امام درهر شب جمعه فزونی یابد.درصورت عدم افزایش نابود میشود(646تا652) -

78-ایات انبیا نزد امامان است مانندعصای موسی-الواح موسی-سنگ موسی –طشت موسی-تابوت موسی-بیراهن ادم وابراهیم ویوسف-انگشتر سلیمان-شمشیر وبرچم وجوشنو زره بیامبر(611تا615)-

79-ذوالفقار علی-عمامه سحاب- جامه برد-کمربند(616تا624)-

-80 صحیفه-جفر-جامعه-مصحف فاطمه(628تا635)

81--تاویلات قران درباره ولایت ائمه 92روایت(1080تا1171)

82-فرق بین رسول ونبی وامام(محدث)-رسول فرشته را دربیداری ونبی انرا درخواب میبیند وامام صدای انرا میشنود(434تا437)--

83-فضایل وصفات امام دردو حدیث مهم ومطول(518 و519)-

84-کیفیت ولادت امامان(994تا1004)-

85-روش امام درباره خودووضع خوراک وبوشاک امام دردوره حکومت(1071تا1075)-

86-حقوق واجب امام برمردم وبالعکس(1053تا1063)-

87-کیفیت افرینش بدن روح ودل امام(1005تا1008)-

88-معجزات امامان-

سوالات-حرکت درخت بسوی او-سخن گفتن عصا با امام- علاج بیماری-اگاهی ازگمشده(913تا931)

امام دو دسته است امام حق امام باطل(561و562)-

کتاب حجت ج1 و2اصول کافی

اینك پس ازذكرمقدمه فوق سرگذشت امامانرابیان میداریم

1-امام علی

علی فرزندابوطالب وفاطمه بنت اسددر13رجب سال30عام الفیل درمكه  متولدشدتولداودرخانه كعبه روی دادایشان پسرعموی پیامبربودند زمانیكه پیامبردرسرپرستی عمویشان قرارداشتندروابط نزدیكی میان اندوبرقرارشداواولین كسی بودكه پس ازخدیجه بایشان ایمان اوردوهمیشه یاورایشان بود.درزمان هجرت پیامبربمدینه درلیله المبیت بجای ایشان خوابیدوجان پیامبررانجات دادپیامبردربازگشت ازاخرین حج وبراساس فرمان الهی(67مائده)درمحلی بنام غدیرخم ودرمیان جمع انبوهی ازمسلمانان  انحضرت رابجانشینی خودبرگزیداماپس ازرحلت ایشان متاسفانه برخی ازاصحاب كه اسلامشان ظاهری بودبسفارش پیامبرعمل نكردندوبراساس شورای سقیفهابوبكرراخلیفه نمودندانحضرت25سال خانه نشین بودنددرسال2هجری بافاطمه ازدواج كردندمحصول این زندگی مشترك4فرزندبنامهای حسن وحسین زینبوام كلثوم بودبعدازوفات فاطمه انحضرت همسران دیگری گرفتندوحاصل این ازدواجها12پسرو16دختربودكه برخی ازانان مانندعباس عون ومحمدحنفیه ازچهرههای مهم اسلامندپس ازكشته شدن عثمان مردم بسوی ایشان امدندوامرخلافت راپیشنهادنمودندان حضرت با3شرط پذیرفتندكه براساس قرآن وسنت وحكم خودشان عمل كنندمت5سال وچندماه امرخلافت رابعهده داشتنددرطول این مدت 3جنگ مهم صفین بامعاویه-جمل باعایشه ونهروان بامنافقان وخوارج روی دادوسرانجام انحضرت در21رمضان سال41هجری بوسیله ابن ملجم مرادی درمسجدكوفه بشهادت رسیدندقبرانحضرت درنجف اشرف قرارداردلقب امیرالمومنین خاص ایشان است

تاريخ اميرالمومنين درحديث(1225تا1230)-ايات واحاديث در باره امامت امام علي

اعطاي لقب امير المومنين بايشان-انتقال اسم اكبر وميراث علم وهزار باب علم ازجانب بيامبر بايشان-واقعه غدير- حديث ثقلين- وصيت بيامبر بايشان درمورد غسل كفن ودفن(757تا765)

ايات-تطهير33س33-خمس غنائم41س8-حق خويشاوندي26س17-مودت23س42-8و9س82-اهل ذكر43س16-44س16-43س43-59س4-69س5(ص57و58 كتاب)

امير المومنين لقب خاص علي ع وبقيه الله لقب امام مهدي است(1076تا1079)

قضیه حجه الوداع-الف-دركتب اهل سنت صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح ترمذی مسندحنبل تفسیرثعلبی تفسیررازی باین صورت امده است جبرائیل دربازگشت ازحج سه باربرپیامبرنازل شدوایه یاایها الرسول بلغ ماانزل الیك من ربك..راقرائت نمودوانگاه پیامبرعلی رانصب نمودوایه الیوم اكملت دینكم نازل شد.

ب-حدیث منزلت اجماعی همه فرق سنی است وابن ابی الحدیدمحدث سنی درشرح نهج البلاغه میگوید.یاعلی انت بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی.

ج-مشكوه التقوی ازعمرنقل شده است-سمعت ابی بكربن ابی قحافه یقول سمعت رسول ا... یقول آن ا... تعالی خلق من نور وجه علی بن ابی طالب ملائكه یسبحون ویقدسون ویكتبون ذلك لمحبیه ومحبی ولده

د-كلامی ارابوبكر اقیلونی اقیلونی فلست بخیركم وعلی فیكم

ه-نامه ابوبكربپدرش وپاسخ آن

نامه ایست ازخلیفه خدابسوی ابی قحافه امابعدبدرستیكه مردم بخلافت من راضی شدندومن امروزخلیفه خداهستم اگربسوی من بیائی ازبرای توخوب خواهدبود.

پاسخ نامه توبمن رسیدوبران اگهی یافتم ای مردبعضی ازان نقیض دیگرست یكبارمیگوئی خلیفه خدایم وجای دیگرنوشته ای خلیفه پیامبرم وباز میگوئی مردم بخلافت من راضی شدندترا باینكار سرزنش وملامت میكنم....

و-علی جزءصادقین ومعصومین بود بدلیل آیات یاایها الذین امنوا..كونوامع الصادقین-انماولیكم ا... ورسوله والذین...

ز-ازسعدبن مسیب-پیامبرفرمودندخداوندازاهل اسمان جبرائیل وازاهل زمین علی راوزیرمن قرارداد.

در پايان اين قسمت ضروريست زنگي حضرت زهرا را نيز باختصار بيان كنيم

فا طمه فرزند پيامبر اسلام وخديجه 5سال پس از مبعث متولد ودر18 سالگي و75 روز وفات نمودند يعني 75 روز پس از رحلت پيامبر ازدواج ايشان با علي ع  در9سالگي ودر مدينه روي داد.ايشان مادر حسنين وزينبين بودند قبر ايشان در بقيع ياروضه (ميان قبر پيامبر ومنبر) ويا در خانه ايشان است-تاريخ فاطمه ع درحديث(1231تا1242)

 

2-امام حسن

حسن فرزندارشدعلی بنابرنصب پدرپس ازشهادت ایشان امرخلافت رابعهده گرفت ایشان در15رمضان3هجری ازعلی وفاطمه متولدشدومدت ده سال امامت راعهده داربودنددرطول این مدت جنگی میان اوومعاویه درگرفت.بنابردلائلی پیمان صلحی میان انان امضاشدسرانجام معاویه باتحریك جعده همسرامام حسن اوراشهیدنمودامام حسن47سال زیست ودر28صفر50هجری شهیدشدندوقبرشان دربقیع است دارای8پسرو7دختربودند

تاريخ امام حسن درحديث(1243تا1246)-درمورد امام حسن(766تا772)(حديث701بربرباخطبه147نهج البلاغه)

متن صلحنامه میان امام حسن ومعاویه

ای معاویه توبخواهش دل خودرسیدی ومن از خلافت كناره گیری میكنم وانرابرای تومیگذارم زودباشدكه خداونددرقیامت بین من وتوحكم كند لیكن واگذاری این امر بچندشرط مربوط میشودكه درقراردارجداگانه نوشته خواهدشد    (بعدازذكرویادخدامصالحه كردحسن بن علی بامعاویه پسرابی سفیان براینكه خارج ازكتاب خداوسنت رسول وراه خلفاكارنكندوكسی رامعاویه بخلافت موقت خودجانشین قرارندهدوبرای بعدامابشوری منتهی شودومسلمانان ازشاموحجازوعراق ویمن واصحاب وشیعیان علی همگی ایمن باشندوبرجان ومال وعیالات انهااسیبی نرسدومعاویه بایدعه وپیمان خداوادای حقوق مردم رارعایت كندوازبرای حسن وحسین واهلبیت پیامبرتوطئه چه درظاهروچه درباطن نچیندوهیچیك ازاهلبیت رانترساندوشاهدگرفتندخدارادراین شروط وبس است گواه بودن خدا( بزرگان قوم حاضروشاهدبراین معاهده بودند.

3-امام حسین

حسین فزندعلی وفاطمه درسوم شعبان 4هجری درمدینه متولدشدوپس ازرحلت برادرامرامامت رابعهده گرفت مت11سال این مسولیت رابعهده داشت.براساس دعوت مردم عراق ایشان حج رانیمه كاره رهاساخته وبجانب آن دیارشتافت وسرانجام با72تن یاران خوددرسرزمینكربلاشهیدوهمانجادفن شدند.ذیلابحادثه عاشوراویاران ایشان باختصاراشاره میگردد

تاريخ امام حسين درحديث(1247تا1267)-درموردامام حسين(773تا775)

حادثه عاشورا

زمان-روزدهم محرم سال61هجری درزمان حكومت یزیدبن معاویه ساعت8صبح تادوبعدازظهر

مكان-نینوآیاكربلای امروزی واقع دربین النهرین (عراق)

نحوه ماجرا-

1-اولین تیرتوسط عمربن سعدفرمانده سپاه یزیدپرتاب شدوتیرباران سپاه اسلام شروع شد

2-حمله كلی بسپاه اسلام اغازودراین مرحله38نفرازاصحاب امام شهیدشدند

3-مبارزه تن بتن اغازشدودراین مرحله7نفردیكربشهادت رسیدند

4-حمله باهلبیت اغازشدكه باشهادت تمامی انان جز5نفرذكوروحرم امام درساعت پایان میپذیرد

5-باامدن قبیله بنی اسدبیاری امام سجادشهدارابخاك سپرده وهمگی باسارت بسوی شام روانه میشوند  درموردكسانی كه درعاشوراحضورداشته وبشهادت رسیدندبجدول شماره6درپایان كتاب مراجعه فرمائید.

الف-اهلبیت(25نفر)

ب-اصحا ب(18نفر)

ج-ا نصار(29نفر)

1-علی اكبرفرزندامام

2-علی اصغر فرزندامام

3-جعفر فرزندامام

4-عباس برادرامام

5-عثمان   برادرامام

6-ابوبكر برادرامام

7-محمداصغربرادرامام

8-جعفر     برادرامام

9-عبدا...   برادرزاده امام

10-ابوبكر  برادرزاده امام

11-قاسم    برادرزاده امام

12-مسلم بن عقیل(عموزاده)

13-جعفر بن قیل( عموزاده)

14-عبدالرحمن بن عقیل (عموزاده)

15-عبدا... اكبر(عموزاده)

16-علی       (عموزاده)

۱۷-عون نوه عمو(جعفر)

18-عبدا... نوه عمو(جعفر)

19-عبیدا... نوه عمو(جعفر)

20-عبدا... فرزندمسلم

21-محمد فرزندمسلم

22-محمدبن ابوسعیدبن عقیل

23-یكنفرنوه عموازابولهب

24-ابوالنیاج بن ابوسفیان

25-عبدا... بن بقطر(برادررضایی)

زندگان ذكور

1-امام سجاد

2-حسن بن حسن

3-عمروبن حسن

4-محمدبن عقیل

5-قاسم عبدا... بن جعفر

1-حبیب بن مظاهر(مسن ترین)

2-علی بن مظاهر(برادرحبیب)

3-یزیدبن مظاهر(برادرحبیب)

4-زهیربن قین

5-مسلم بن عوسجه(اولین شهید)

-6سلیمان(غلام امام)

7-منحج (غلام امام)

8-عبدا... عمیركلبی

9-همسرعمیر

10-فرزندعمیر

11-سیف بن حارث همدان

12-جناذه بن حارث انصاری

13-عمربن جناذه

14-جابربن حارث سلمانی

15-مالك بن انس باهلی

16-نافع بن هل

17-ابوثمامه صائدی

18-سویدبن عمره(اخرین شهید)

1-حربن یزیدریاحی

2-مصعب بن یزید(برادرحر)

3-علی بن حر(فرزندحر)

4-ابوالشعثاء

5-بریربن حضیرهمدانی

6-عمربن قرظه انصاری

7-سواربن ابی حمیر

8-عبدا... بن عرزه

9-عبدالرحمن بن عبدا...

10-مالك بن عبدا...

11-عمروبن مطاع

12-شوذب(غلام او)

13-برابن مغفل

14-ابن معقل اصبحی

15-سعیدبن عبدا...

16-عمر بن خالد

17-مجمع بن عبدا...

18-مجمع بن عبدا...

19-حنظله بن اسعد

20-حجاج بن مروان

21-سعدبن حنظله

22-عمروبن خالد

23-یحیی بن سلیم

24-قره بن ابی غره

25-خالدبن عمرو

26-عمربن خالدازدی

27-عبدالرحمن بن عرزه

28-عایس بن ابی شبیب

29-   اسلم بن عمر

 

4-امام سجاد

علی فرزندحسین وشهربانوپس از شهادت پدرامرامامت رابعهده گرفتنددر19جمادی الاول28هجری درمدینه متولدشدنددوره امامت ایشان باحكومت مروانیان مصادف بود35سال امامت داشتندایشان ازطریق عبادت ودعاسعی بسیاردرحفظ حوادث كربلانمودند.ازایشان صحیفه سجادیه بیادگارمانده است سرانجام توسط هشام شهیدودربقیع مدفونند

تاريخ زين العابدين در حديث(1261تا1266)-درمورد امام زين العابدين(776تا779)

5-امام باقر

محمدملقب بباقرفرزندامام سجادوفاطمه است.دررجب سال57هجری درمدینه متولدو19سال امرامامت رابعهده داشتنددرعصرایشان اسلام رونق بسیاریافت دوره ایشان مصادف باعباسیان بودسرانجام در7ذیحجه 114هجری درسن57سالگیبازهرابراهیم حاكم مدینه شهیدودربقیع مدفونند

درموردامام باقر(780تا783)-تاريخ امام باقردرحديث(1267تا1272)

6-امام صادق

جعفرملقب بصادق فرزندامام باقروام قروه در17ربیع الاول سال82هجری درمدینه متولدشدند34سال امامت مسلمین راداشتنددرعهدایشان اوج ترقی ورشداسلام بودعباسیان بوحشت افتاده وسرانجام بازهرمنصوراورادر25شوال147هجری شهیدودرقبرستان بقیع دفن شدند

تاريخ امام صادق درحديث(1273تا1280)-درموردامام صادق(784تا791)

7-امام كاظم

موسی ملقب بكاظم فرزندامام صادق وحمیده در7صفر127هجری درمدینه متولدشد35سال امامت رابعهده داشتندوسرانجام در55سالگی توسط هارون عباسی بشهادت رسیدایشان بیش ازده سال درزندان هارون بودندودركاظمین عراق مدفونند

تاريخ امام كاظم درحديث(1281تا1289)-درموردامام كاظم(792تا807)

8-امام رضا

علی ملقب برضآفرزندامام كاظم ونجمه در11ذیقعده 148هجری  درمدینه متولدشدند20سال امرامامترابعهده داشتنددرزمان مامون عباسی میزیست مامون بحیله اوراازمدینه بمشهدامروزی فراخواندوسلطنت یانیابت انرابایشان پیشنهادنمودامام ابتدانپذیرفتندلیكن بعلت تهدیدباشرط عدم دخالت درامورانراقبول كردندسرانجام مامون در29صفر203هجری بازهرایشان راشهیدنمودودرمشهدمدفون گردیدند.

تاريخ امام رضا درحديث(1290تا1300)-درموردامام رضا(808تا823)

9-امام جواد

محمد ملقب بجوادفرزندرضاوسبیكه در مدینه متولدشد17سال امامت رابعهده داشت معتصم عباسی اوراتحمل نكردوسانجام اورادر3ذیقعده 220هجری بازهربشهادت رساندقبرایشان دركاظمین است.

تاريخ امام جواد درحديث(1301تا1312)-درموردامام جواد(824تا837)

10-امام هادی

علی ملقب بهادی فرزندجوادوسمانه است درتاریخ15ذیحجه 212هجری درمدینه متولدشد33سال امرامامت رابعهده داشت ایشان توسط معتزعباسی در42سالگی شهیدودرسامرامدفون شدند

تاريخ امام هادي درحديث(1313تا1321)-درمورد امام هادي(838تا840)

11-امام عسكری

حسن ملقب بعسگری فرزندهادی وحدیث در8ربیع الثانی232هجری درمدینه متولدشد 6سال امامت رابعهده داشت ایشان توسط معتمد عباسی درسن28سالگی درتاریخ 8ربیع الاول260هجری بشهادت رسیدندوقبرایشان نیزدرسا مراقراردارد.

درموردامام عسكري(841تا853)-تاريخ امام عسكري درحديث(1322تا1348)

12-امام مهدی

محمدملقب بمهدی فرزندامام عسگری ونرجس خاتون درتاریخ15شعبان255هجری درسامرامتولدشدندبهنگام نصب امامت5ساله بودندخلفای عباسی بااطلاع ازامامت ایشان واینكه اخرین امام منصوب خواهندبودتصمیم گرفته تابهرنحوی شده اورابكشندامامشیت پروردگارچیزدیگری بودوایشان ازنظرهاغایب شدنددرطول غیبت ایشان كه80سال انجامیدچهارنایب خاص برگزیدندوبعدازان درغیبت كبری قرارگرفتندتاباذن خداوندروزی ظهورفرمایندوجهان راپرازعدل ودادنمایندعصرامام مهدی رامیتوان به5دوره تقسیم نمود

یك-عصرحضور - همان مهلت كوتاهی است كه پس ازرحلت پدردرمنظرعام بودند

دو-عصرغیبت صغری - مدت70سال طول كشیددراین مدت4نفربنامهای عثمان بن سعیدعمری-محمدبن عثمان-حسینبن نوح-علیبن محمدسمری نیابت ایشان رابرعهده داشتند

سه-عصرغیبت كبری-درسال329هجری وبراساس مرقومه ایشان باخرین نایب خاص خوددوره غیبت كبری اغاز شدوتاكنون ادامه دارددراین عصربراساس روایتی منسوب بایشان امراداره دین بعهده فقیه عالم عادل باتقوی وشجاع است كه مسلمانان بایستی ازوی تقلیدوتبعیت كنندهم اكنون باتاسیس جمهوری اسلامی ایران حكومت ولایت فقیه همان نیابت انحضرت رابعهده داردبخشی ازمتن توقیع انحضرت باخرین نایب خودابوالحسن سمری6روزقبل ازمرگ درسال329هجری(...وسیاتی شیعتی من یدعی المشاهده الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهوكاذب مفتر...)

چهار –عصرظهور-درزمانی كه خداوند اراده فرمایند انحضرت ظهورمیكنندوتشكیل حكومت میدهند ریشه ستم وبیدادرابركنده وعدل ودادراجایگزین میسازندشرایط ظهور انحضرت وچگونگی تشكیل حكومت توسط انحضرت مشروحادركتب روآیات اسلامی امده است

امير المومنين لقب خاص علي ع وبقيه الله لقب امام مهدي است(1076تا1079)- درباره سادات خوب وبد(972تا976)

پنج-عصررجعت-پس ازشهادت امام مهدی دونفرازامامان كه بشهادت رسیده اندبجهان بازمیگردندومدتی بحكومت جهان میپردازندیكی امام علی ودیگری امام حسین.مساله رجعت یكی ازامورمعتبرومسلم شیعه است وبنابرروایتی آیات82و83نمل دلالت بران دارد.پس ازپایان حكومت اندواثارپایان جهان اشكارشده وباصوراول اسرافیل جهان پایان مییابد.

رجعت(737)- وعلائم ظهور درج8(روضه كافي)

كسانيكه انحضرت را زيارت كرده اند- عثمان بن سعيد عمري(نائب اول ح857)- محمدبن عثمان( نايب دوم860)- حكيمه خاتون عمه ايشان و13 نفر ديگر(860تا874)

نهي ازذكر نام ايشان(875تا878)

در خصوص عصر غيبت ارزش عبادت ودينداري درانعصر وبرتري دينداران عصر غيبت(879تا912)

غير مجاز بودن تعيين وقت ظهور-

علت عدم تعيين داشتن اميد وارزوست كه موجب دوام زندگي ورشد وبيشرفت ميشود(932تا938)

يكي از دلايل غيبت امتحان الهي است(939تا944)

شناخت امام زمان مهم است نه تقدم وتاخر درظهور(945تا951)

درمورد كسانيكه ادعاي امامت بدروغ دارند(951تا963)

درموردامام مهدي(854تا859)

تايخ امام مهدي ع درحديث(1349تا1379)

جدول اصحاب حضرت صاحب (بحارالانوار)

یاران انحضرت عبارتنداز

شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان

پيامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان

سلمان-مقداد-مالك اشتر-ابودجانه انصاری

فرزندان امام حسن4نفر-فرزندان امام حسین12نفر

اصحاب كهف7نفر-ازقوم موسی15نفر

بنی اسد2نفر-بنی تمیم4نفر-بنی قروه3نفر

اذربایجان3نفر-اصفهان1نفر-برصه3نفر-بصره11نفر-بغداد7نفر-بیت المقدس4نفر-گرگان4نفر-گیلان7نفر-حبشه3نفر-حلب3نفر-خوارزم4نفر-خوزستان4نفر-دیلان7نفر-ری9نفر-دامغان3نفر-سامره4نفر-سبزوار12نفر-شام2نفر-شیراز7نفر-طالقان12نفر-طبرستان2نفر-طوس7نفر-عقیل4نفر-غزنی3نفر-قم25نفر-كرس4نفر-كوفه12نفر-كرمان4نفر-كوهستان12نفر-مازندران7نفر-ماوراءالنهر2نفر-مدینه2نفر-مرو3نفر-مصر4نفر-مكران1نفر-مكه4نفر-نیشابور4نفر-واسط4نفر-هند5نفر-یمن7نفر...............