432-مراتب اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مراتب اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه

پیش از طرح مراتب باور باید کفت فرق است میان ولایت فقیه وولی فقیه چه اولی یک مبحث عقلی دینی است ودومی شخصی است که این مسوولیت را بر دوش دارد.

مراتب اعتقاد

افراد جامعه از نظر اعتقاد به ولایت فقیه وولی فقیه به چهار گروه تقسیم میشوند:

1-کسانی که بدلیل اعتقاد به نبوت وامامت وادامه حکومت خدا از طریق یک فقیه جامع الشرایط به ولایت فقیه باور عقلی ودینی دارند اینان دو گروهند

الف:کسانیکه علاوه برباور عقلی به ولایت فقیه بدلیل اینکه ولی فقیه جانشین معصوم است تمامی تصمیمات وی را میپذیرند

ب: کسانیکه با دارا بودن باور به ولایت فقیه بدلیل غیر معصوم بودن وی با برخی از تصمیمات وی موافق نیستند وبرای تصمیمات وی قائل به چارچوبند

2-کسانیکه به ولایت فقیه اعتقاد دینی ندارند لیکن چنانچه مردم این نوع حکومت را پذیرفته ودر قانون اساسی قید کنند انرا بعنوان تصمیم اکثریت مردم وبعبارت دیگر دموکراتیک میپذیرند

3-کسانیکه اساسا با دین یا دموکراسی مخالفند وبا ولایت فقیه بهر صورت موافق نیستند

تحلیل:

افراد مذکور در ردیف 3 در اقلیت ناچیزی قرار داشته وبدلیل مخالفت با دین ودموکراسی مردودند

اما سه گروه دیگر که اکثریت جامعه ایران را تشکیل میدهند همگی مورد احترامند زیرا اصل ولایت فقیه اجماعی تمامی فقهاء نمیباشد وبنا براین طبیعی است که برخی بان باور دینی داشته وبرخی ندارند اما به رای اکثریت احترام میگذارند از میان سه گروه یاد شده بنظر اینجانب باور گروه اول افراطی است ومیتواند به جامعه لطمه بزند ودو گروه دیگر یعنی بند ب وردیف 2سالمترین شکل کار در جامعه ایران میباشد والسلام