محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(6)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

خلقت انسان

همانطوركه دربخش مربوط بخلقت جهان عنوان شدآفرینش انسان مربوط بدوره ششم است كه به اعتقاددانشمندان انسانهای اولیه نسلشان منقرض شده وعصرخلقت ادم مربوط بزمانی حدود10000سال قبل است.

قرآن كریم در30ایه ازخلقت انسان سخن گفته است.دراین آیات دربرخی انسانراازخاك ویاگل پخته ودربعضی ازگل خشكیده.بالاخره ازمنی واب لجن ونطفه میداندوخلقت انسان بعنوان بهترین مخلوق خداعنوان شده است.

انسان شاهكارخلقت خداوندست خداونددرایه14مومنون بخاطرآفرینش انسان بخودتبریك گفته است فتبارك ا... احسن الخالقین .درحدیثی قدسی درخطاب به پیامبرفرموده است لولاك لماخلقت الافلاك یعنی ای پیامبراگرتونمیبودی جهان رانمیآفریدم پیامبربعنوان انسان نمونه وارزش والایش علت خلقت جهان میگردد بهرحال ازمجموع30ایه قرآن اینگونه بدست میایدكه انسان ازخاك یاگل خشكیده یاازلجن ویاازعصاره گل آفریده شده بصورت نطفه دردرون منی وازطریق صلب پدربرحم مادرمنتقل گردیده ودرانجاپس ازگذراندن زمانی ابتدابعلق سپس مضغه بعددارای استخوان ونهایه گوشت میشودوبصورت جنین اماده ورودبدنیامیگردد.

اینك آیات الهی رامرورمیكنیم

1-ان مثل عیسی....كمثل ادم خلقه من تراب35كهف وآیات69مومن-12فاطر-16روم-5حج-و35كهف تماماناظربرآفرینش انسان ازتراب

2-وبداخلق الانسان من طین 6سجده وآیات71ص-11صافات-14مومنون-12انعام-63اسرا-12اعراف و76ص وهمگی دال بزخلقت انسان ازطین  3-خلق الانسان من صلصال كالفخار13الرحمن وآیات دیگرمانند26و28و38حجركه همگی دال برآفرینش انسان ازصلصال

4-خلقناالانسان من نطفه امشاج2دهر-46نجم-69مومن-77یس-5حج-12فاطر-14مومنون-35كهف-19عبس همگی مشعربرخلقت انسان ازنطفه

5-وبالاخره آیات14مومنون و5حج كه ازمراحل گوناگون آفرینش ادمی ازاغاز تابدنیاامدن اوسخن میگوید

ادم ع اولین انسانیست كه ازطریق وحی باكاهی دست یافت ادم اولین پیامبرخداونددرروی زمین بوداوبتعبیرقرآن خلیفه خدادرزمین شد.مرادازخلیفه ا... اینست كه انسان میتواندتمامی صفات باریتعالی راداشته باشدجزاینكه اومخلوق است واتم واكمل آن درذات باریتعالی میباشدبالاخره ادم وهمسرش دربهشت زمین میزیستندوبعلت ترك اولی وخوردن گندم ازبهشت اخراج وبزمین فرودامدندوبتوالدوتناسل پرداختند.حضرت ادم وخوابیش از1000سال زیستندونبوت بعدازاوبفرزندش شیث منتقل شد.

آیات الهی رادراین خصوص مطالعه میكنیم

1-وعلم ادم الاسماءكلها29بقره

2-خلق الانسان علمه النیان5علق

3-واذقال ربك للملائكه انی جاعل فی الارض خلیفه28بقره

درپایان این مقدمه ضمن اشاره بصفات انسان درقرآن علت آفرینش انسان اززبان قرآن وحدیث قدسی بیان میشود

صفات انسان درقرآن جزوع20معارج-جهول70احزاب-ظلوم34ابراهیم-عجول11اسرا-قتور100اسرا-قنوط49فصلت-كفور34ابراهیم-كنود6عادیات-منوع21معارج-هلوع19معارج-یوس9هود

٣٤حديث در خصوص اهميت عقل ادمي دركتاب عقل ج1 كافي امده است.

علت آفرینش انسان وجن

ماخلقت الجن والانس الالیعبدون57ذاریات

كنت كنزامخفیافاحببت آن اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف(حدیث قدسی)

اسامی پیامبران درقرآن

همانطور كه در بالا اشاره شد تعداد پیامبران 124000 نفر است كه از میان انان 313 نفر رسول و از میان رسولان5نفراولوالعزمندواخرین انان پیامبراسلام میباشد.ولقدبعثنافی كل امه رسولا26نحل

قرآن كریم درآیات35احقاف7احزاب و12شوراپیامبران اولوالعزم رامعرفی نموده است كه عبارتندازنوح-ابراهیم-موسی-عیسی ومحمد

پیامبرگرامی اسلام اخرین پیامبربوده وبعدازایشان سلسله نبوت پایان پذیرفته است.    ماكان محمدابااحدمن رجالكم ولكن رسول ا... وخاتم النبیین40احزاب

طبقات انبیا(430 کتاب حجت ازکافی)

درقرآن كریم نام27پیامبرصریحاذكرشده است ازجمله پیامبران اواوالعزم ودرآیات82تا85انعام یكجابه18 نفرازانان اشاره شده است پیامبرانی كه نامشان صریحادرقرآن امده است بترتیب عبارتنداز

ادم25بار-ادریس2بار-نوح43بار-هود7بار-صالح9بار-ابراهیم69بار-لوط7بار-شعیب11بار-ایوب4بار-اسماعیل(ذبیح الله) 7بار-اسحاق17بار-یعقوب16بار-یوسف27بار-موسی136بار-هارون20بار-داود16بار-سلیمان17بار-الیاس2بار-الیسع2بار-عزیر1بار-ذوالكفل2بار-یونس4باراسماعیل(صادق الوعد)4بار-زكریا7باریحیی5بار-عیسی ومسیح25و11بار-محمد4بار

بجزپیامبران یادشده قرآن كریم ببرخی دیگراشارت نموده است كه عبارتنداز

یوشع-خضر-زرتشت شموئیل- حنظله بن صفوان واشعیاء

درروآیات وكتب عهدین موارددیگری امده است مانندشیث-شمعیا-ارمی-حزقیال-دانیال-عاموس-میكا-ناحوم-حبقوق-حجی-ملاكی-خالدبن سنان-جرجیس-قیدار-میشاوشعیا

چندنكته درموردانبیا

1-پیامبران شهید اشعیا-زكریا-یحیی-جرجیس-زرتشت

2-اسامی پیامبران كه عربی اند   محمد-صالح-شعیب-هود-نوح لوط-شیث

3-قیدارفرزنداسماعیل جدپیامبراست كه درخدابنده زنجان مدفونست

4-اسماعیل صادق الوعدفرزندحزقیل(55مریم)ازپیامبران بنی اسرائیل است

5-عزیرپس از100سال ازفوتش دوباره زنده شدو50سال ازفرزندش كوچكتربود

6-القاب برخی ازانبیا-خلیل ا...(ابراهیم)-اسرائیل(یعقوب)-ال یاسین(الیاس)-ذوالنون وصاحب الحوت(یونس)-مسیح(عیسی)-وپیامبراسلام دارای القاب زیراست

احمد-یس-ن-عبدا...-اذن-اسوه-امین-خاتم النبیین-رسول ا...-رحمه العالمین-اول العابدین-برهان-بشیر-رئوف-صاحب-عائل-یتیم-ولی-نور-نبی-نذیر-منذر-مذكر-مدثر-مزمل-مبشر-ضال-عربی-شهید-شاهد-منیر-سراج-داعی ا...-فاطر

معجزات پیامبران

درقرآن كریم ببرخی ازمعجزات انبیااشاره شده است كه ذیلابدان میپردازیم

1-نوح(كشتی وطوفان) فكذبوه فانجیناه والدین معه فی الفلك ..64اعراف

2-هود(عذاب قوم او) وقطعنآدابرالذین...72اعراف

3-صالح(ناقه اووعذاب قوم)73و77و78اعراف

4-ابراهیم(سردشدن اتش براو) یاناركونی بردا..69انبیا

5-لوط(عذاب قوم او) 84اعراف

6-شعیب (عذاب قوم او) 91اعراف

7-ایوب(برگشت بوضعیت اول)84انبیا

8-موسی(عصا-یدبیضا-طوفان-جراد-قمل-ضفادع-خون-شكافتن دریا-طوردربالا)

فی تسع آیات الی فرعون و..133و107و108اعراف و93بقره

9-عیسی(تكلم درمهد-ساختن مرغ ازخاك-شفای كورمادرزادوپیس-زنده كردن مردگان)46و249ال عمران

10-داود(تسخیرباد-تسلط برزبان پرندگان-نرم بودن اهن دردست او-صنعت لباس جنگ)11سباو110مائده

11-سلیمان(تسخیرباد-تسلط بردیوان-چشمه مس-مرگ اوومورچه)12سبا

12-محمدص(شق القمر – معراج – مباهله – قرآن - جنگ احزاب - حجاب میان او و دشمنان - دفع توطئه یهودیان بنی نظیر - اصحاب فیل – مسجد ضرار – كوثر – نابود شدن استهزاكنندگان)

1قمرو1و45و88اسراو1كوثرو15حجرو107توبه و1فیل و11مائده و11احزاب و61ا ل عمران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كتب پيامبران الهي

 

برخی ازپیامبران بویژه پیامبر ان اولوالعزم دارای كتاب بوده اندكه درقرآن بدانهااشاره شده است

1-قرآن كتاب محمدص بمعنای خواندن مركب از114سوره

2-انجیل كتاب عیسی بمعنای بشارت ومشتمل براناجیل متی مرقس یوحناولوقامیباشد

3-تورات كتاب موسی بمعنای شریعت ومشتمل براسفارخمسه(خروج-آفرینش-اعداد-تثنیه-لاویان)میباشد

4-صحیفه ابراهیم(موجودنیست

5-كتاب نوح(صحف اولی)درصقحه55ج دوم كافی بدان اشاره شده است

6-زبور كتاب داودبمعنای سرودمشتمل بر150سروداست

7-اوستاكتاب زردشت بمعنای اگاهی نامه مشتمل بر5باب(گاهان-یسنه ها-سشتها-خرده اوستا-وندیداد)

8-صحف انبیای بنی اسرائیل مانندصحیفه ایوب ودانیال و۲۸کتاب دیگر

ان الله  اشتری....وعداعلیه حقافی التوراه والانجیل والقرآن111توب


ادیان الهي درقرآن

ادیان الهی همان شرایعی است كه توسط پیامبران اولو العزم برای بشریت اورده شده است وهرگونه شریعت دیگرجزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیكی ازادیان یادشده بازمیگردد

ادیان الهی بشرح زیرست

1-صابئین-گروه كوچكی كه ازپیروان حضرت نوح بوده كه دربخشی ازجنوب كشوردرحوالی اهواززندگی میكنندوتوجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروان ادریس نبی ونوح پیامبرمیدانندومنسوب به صاب بن نوح اند.درقرآن کریم اشارتی به صابئین یکی ازادیان الهی شده است که درردیف دیگر ادیان اسلام یهودیت مسیحیت حنیف(زردشتی)آمده است وبا مذهب صابئین مندائی که پیرو یحیای تعمید کننده(یکی ازشاخه های مسیحیت )است ارتباطی ندارد.

2-مجوس(زردشتی)-ازحضرت ابراهیم ودین حنیف اودرتاریخ سابقه ای جززردشتیان باقی نمانده است مورخان میگویندزرتشت ازپیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیان باتش بخاطرسردشدن آن برابراهیم بوده است زردشت راپیامبرایرانیان میدانند. درخصوص زردشت روآیاتی دراسلام وجوددارد.

یك-ان المجوس كان لهم نبی فقتلوه وكتاب احرقوه(وسائل الشیعه جلد11).

دوقدانزل ا... الیهم كتاباوبعث الیهم نبیا(حضرت امیر)

سه-سنوابهم سنه اهل الكتاب(ازامام سجاد) قبل اززردشت مه ابادواذرهوشنگ پیامبربودند.برخی ازادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدین زردشتند

3-یهودیت-(كلیمی) دین یهودی شریعت حضزت موسی است كه امروزه حدودبیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریكا اروپاواسرائیل سكونت دارند.

4-مسیحیت(نصرانی)

مسیحیت شریعت حضرت عیسی است كه بیش از یك میلیاردنفرپیرودر جهان دارد.

5-اسلام

اسلام شریعت پیامبراسلام است ودین مسلمانان كه تاپایان جهان ادامه دارد.هم اكنون بیش ازیك میلیاردمسلمان دربیش از50كشور اسلامی وسایركشورهازندگی میكنند

آیات این بخش رامرورمیكنیم

1-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئین والنصاری والمجوس..17حج

2-ان الذین امنواوالذین هادووالنصاری والصابئین..62بقره

3-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئون والنصاری  69مائده

4-ان الدین عندا... الاسلام18ال عمران

5-من یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه80ال عمران

نكته-دین نوح وابراهیم بنیانهای فكری راتحكیم بخشیدندوموسی شریعت رااوردوحكومت تشكیل دادوعیسی بنیانهای اخلاق راتحكیم بخشیدوانگاه دین اسلام تعدیل كننده وتكامل دهنده هرسه عنصررابنا گذاشت ومرادازمكارم اخلاق همان بنیانهای اخلاق است.

پيامبران اولوالعزم ودين وكتاب آ نان  در دو حديث(1480و1481)

ائين بابيت وبهائيت

1-بابيت

شخصي بنام علي محمد شيرازي درسال۱۲۵۸ مدعي مهدويت شدوچندي بعد ادعاي نبوت نمود وائين بابيت را بنا نهادوبشارت ظهور پيامبر بعد از خود راداد بنام بهاء الله ودر سال۱۲۶۰كشته شد .پيروان اورا بابي مينا ميدند.

2- بهائيت

شخصي بنام ميرزا حسينعلي نوري از مازندران در سال۱۲۶۳مدعي شدكه همان بهاءالله است وائين  بهائيت  را بنيان نهاد وسپس از ايران تبعيد وبه حيفا رفت ودر انجا  در سال۱۲۷۱وفات نمود.

پيروان اورا بهائي مينامند.

سوال-ايا اين دو ائين الهي اند يافلسفي وعرفاني وچه رابطه اي با اسلام دارند وسرانجام حقيقت دارند يا خير؟

1-ائين هاي ياد شده چون مبتني بر اعتقاد بخداي يگانه ونبوت پيامبران ازجمله پيامبر اسلام است الهي اند

2-ائين هاي ياد شده پس از ظهور مهدي ونسخ اسلام بوجود  امده اند ولذا دنباله اديان الهي واز جمله اسلا مند(باعتقاد انان)

3-چون ائين بها ئيت مبتني بر بشارت باب بوده بنا بر اين اثبات ان منوط به اثبات نبوت باب است وائين بابيت نيز هنگامي اثبات ميشود كه ادعاي مهدويت ايشان ابتدا اثبات گردد بنا بر اين حقيقت داشتن اين دو ائين درگرو اثبات مهدويت شخص باب است

بنظر اينجا نب خصوصياتي كه از حضرت مهدي دركتب اربعه شيعه ونيز صحاح سته اهل سنت موجود است  نامبرده هيچ يك از ان خصوصيات را نداشته در نتيجه مهدي موعود شيعيان واهل سنت نميباشد وتا زمانيكه اين امر روشن نشود صحبت در خصوص اين دو فرقه ضرورتي ندارد نهايت اينكه ميتوان گفت مهدي موعود پيروان شيخ احمد احسائي ظهور كرده وربطي به ساير مسلمانان نداردمانند مهدي پاكستا ني وسوداني وجاهاي ديگر

نكته- پيروان ايندو فرقه در ايران هموطنان ايراني  محسوب ميشوند وانان مطابق قانون اساسي از حقوق قانوني بر خوردارند.

جد ول اديان الهي ومذاهب انها

 

 

تاریخ میلادی

5000ق م

-

4000ق م

 

3000ق م

1767ق م

....

...

...

 

1500ق م

1000ق م

 

 

 

33-0م

33م

1054م

1517م

1605م

1650م

1717م

1780م

-

1829م

1866م

1869م

1920م

1949م

1971م

1975م

1997م

درحال حاضر   )

610م    دین اسلام( حضرت محمد)

622م     هجرت ازمكه بمدینه

632م      خلافت ابوبكر

657م    خلافت   علی ع

685م    بنیانگذاری تشیع(امام صادق)

فرق سنی(حنفی شافعی مالكی-حنبلی)

فرق تشیع(جارودیه4تا-سلیمانیه3تا-

.  تبریه-كیسانیه8تا-خوارج20تا-معتزله22تا-

..  امامیه15تاازجمله جعفری اثناعشریه

ادیان ومذاهب وابسته

دین اولیه حضرت ادم(صحف ادم)

دین صابئین حضرت نوح

صابئین مندایی

دین حنیف  حضرت ابراهیم

دین زردشتی حضرت زرتشت

216م مانویت

مانی

496م مزدكیسم   مزدك

میترائیسم(مهرپرستی)

كیش زروانی

دین یهود    حضرت موسی

حكومت داودوسلیمان

فرق فریسیان-صدوقیان-سامریان

اسنیان-قانویان-قارئون-دوئمه

صهیونیسم(1917)

دین مسیحیت   حضرت عیسی

كلیسای كاتولیك(پاپ)

كلیسای    ارتدوكس(اروپای شرقی)

كلیسای پروتستان(مارتین لوتر)

بابتیسم

صابئین   (یحیای تعمیددهنده)

فراماسونری

مسیحیان صوفی(اسیكروشیائیسم)

عرفان مسیحی(كئوتینی)   مورمونیسم

كوكلاسكلان

شهودیهوه(چارلزراسل)

كلیسای اتحاد(موئیسم)

ایكا

اكانكار

ر استافاریانیسم

كلیسای شیطان

مسیحیان صهیونیست(اوانجلیس)

 

 

 

جدول اديان الهي. خلفا ي اسلامي وسلسله هاي ايراني

 

 

5000ق_م

4000 ق.م

3000 ق.م

1700 ق.م

1500 ق.م

1000 ق.م

708 ق.م

528 ق.م

250 ق.م

1_م

33م

224م

570م

610م=13قه

622م=1هق

632م=11هق

642م=21هق

649م=28هق

657م=36هق

662م=41هق

663م=41هق

681م=61هق

716م=95هق

735م=114هق

753م=132هق

791م=170هق

819م=198هق

826م=205هق

829م=208هق

873م=252هق

876م=255هق

877م=256هق

884م=262هق

941م=329هق

1054م

1241م=640هش=656هق

1300م=700هش

1360م=738هش

1418م=790هش

1470م=804هش

1517م

1520م=850هش

1742م=1148هش

1755م=1163هش

1792م=1200هش

1891م=1299هش

1979م=1357هش=1399هق

 

دين اوليه ادم

دین نوح(صابئین)

دین ابراهیم(حنیف)

دین زرتشت(مجوس)

دین موسی

حكومت داودوسلیمان

 

 

 

دین عیسی(مسیحیت)

كلیسای كاتولیك(پاپ)

 

 

قرون وسطي

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ارتدكس(اروپای شرقی)

 

 

 

 

 

پروتستان(مارتین لوتر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولدپیامبر

بعثت پیامبر

هجرت پیامبربمدینه

رحلت پیامبرخلافت ابوبكر

خلافت عمر

خلافت  عثمان

خلافت  علی ع

خلافت  حسن ع

خلافت امویان(معاویه)

یزید(شهادت حسین)

هشام(ش امام سجاد)

ابراهیم(امام باقر)

عباسیان سفاح36نفر

منصور(شهادت صادق)

هارون(ش امام كاظم)

مامون(ش امام رضا)

 

معتصم(ش امام جواد)

معتز(ش امام هادی)

تولدمهدی ع

معتمد(ش امام عسكری)

غیبت صغری

غیبت كبری

مستعصم عباسی(پایان)

 

 

 

 

 

 

 

سلسله ماد(دیااكو)4نفر

سلسله اشكانی(اشك اول) 28نفر

فرهادپنجم(اشك15)

 

سلسله ساسانی(اردشیر) 33نفر

انوشیروان(21)

خسروپرویز(23)

 

 

یزدگردسوم(پایان)

 

خلفاي اسلامي

-

 

-

 

 

-

 

سلسله طاهریان

علویان وصفاریان

 

سامانیان- ال زیار

ال بویه-دیالمه

 

غزنویان-سلجوقیان

اتابكان-اسماعیلیان

غوریان-خوارزمشاهیان

 

حكومت مغولان

ایلخانیان-قراختائیان

جلایریان-مظفریان

سربداران

تیموریان

قرقویونلو- اق قویونلو

صفویه

افشاریه

زندیه

قاجاریه

پهلوی

جمهوری اسلامی ایران

 

سيرفلسفه عرفان ودين ازاغارتاكنون(باختصار)ومكاتب گوناگون وجداول مربوط

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388 ساعت 0:30 شماره پست: 9


الف-سيرفلسفه

1-شرق(خاورميانه)

صابئين-زردشتيان-يهوديت تاقرن پنجم ق.م

2-غرب(يونان)

سقراط-ارسطو-افلاطون تاقرن پنجم م

3-شرق(جهان اسلام)بوعلي تاملا صدراتاقرن15

4-غرب(اروپاوامريكا)دكارت ببعدتاقرن20

5-شرق(خاورميانه ايران اسلامي)قرن21

ب-سيرعرفان

1-شرق(خاورميانه)

صابئين-زردشتي-يهوديت تاقرن هفتم ق.م

2-شرق(هند)برهمائيسم(هندوئيسم)ازقرن6ق.م

3-شرق(ژاپن)شينتوئيسم وتائوئيسم ازاواسط قرن6ق.م

4-شرق(هند)جينيسم ازاوائل قرن5ق.م

5-شرق(چين)كنفوسيانيسم ازاواسط قرن5ق.م

6-شرق(هند)بوديسم ازاوائل قرن4ق.م

7-شرق(هند)سيكيسم ازاوائل قرن15ميلادي

8-شرق(جهان اسلام)حلاج...محيي الدين عربي

9-غرب(اروپاوامريكا)تاكنون

ج-سيراديان الهي

زادگاه اديان الهي(اوليه-صابئين-زردشتي مروج حنيف-يهوديت-مسيحيت- اسلام)تماماخاورميانه بوده است.

نتيجه-دين فلسفه وعرفان ازخاورميانه اغازوبه سراسرجهان انتشاريافته فلسفه بسوي غرب وعرفان بسوي شرق

مكاتب غير الهي در قران وجدول اديان فلسفي وعرفاني

بجزادیان الهی وپیروان آن درقرآن كریم بسه عقیده ومكتب باطل نیزاشاره شده است.

1-مادیگری-مقصودكسانی هستندكه اعتقادبخداوندوخالق هستی ندارندوهمه چیزرادراین دنیاخلاصه میكنندومعتقدندجهان خودبخودبوجودامده ویاازابتدابوده وانان پس ازچندصباحی میمیرندوجهان دیگری وجودندارداینان بتعبیرقرآن همه چیزراازدهرمیدانندآیات رامرورمیكنیم

یك-ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی ومانهلكناالاالدهر23جاثیه

دو- ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی و مانحن بمبعوثین39مومنین

2-بت پرستی-مرادكسانی هستندكه معتقدنداشیائی كه دوروبرانهاست ویامخلوق انهاخدای انانندوبرای خدآیان خودنامهائی نیزقرارمیدهندقرآن ازاین بتان به نصب-اوثان-اصنام-تماثیل-الهه-ارباب-ازلام وجبت تعبیرنموده ونام برخی ازبتان اقوام راذكرنموده است

یك-بعل بت قوم الیاس125صافات

دو-ود-سواع-یعمق-نسر-یغوث بتهای قوم نوح23نوح

سه-گوساله سامری-طاغوت جبت زمان موسی

چهار-لات-عزی-منات اعراب جاهلیت19نجم وافسانه غرانیق19تا21نجم

3-شرك-كسانیكه علاوه برخدای جهان اشخاص یااشیاءدیگری رانیزسهیم درخلقت میدانندویابرای خداوندهمسر فرزندویاشریك قائلندمانندبخشی ازمسیحیان ویهودیان وزردشتیان كه هریك مسیح عزیررافرزندخدادانسته ویاشرراچون خیرمخلوق ازلی میدانندهمچنین مشركان زمان حضرت رسول اكرم آیات الهی رامرورمیكنیم

یك-لوكان فیهماالهه الاا... لفسدتا  105انبیا

دو-ان الشرك لظلم عظیم 12لقمان

سه-ان ا... لایغفران یشرك به ویغفرمادون ذلك..51و116نساء

نكته-سرچشمه های شرك عباتنداز اوهام-حسگرائی-منافع خیالی-تقلید-استعمار

درپایان بحث مكاتب غیرالهی بایدگفت ائینهای موجوددرجهان بویژه درشبه قاره هندوشرق دور. رهبران اینگونه ائینهآیاادعای نبوت نكرده اندوبعنوان مصلح مسلكی رابوجوداورده اندنظیربوداویااینكه منتسب به بت پرستی هستندمانندبرخی ازائینهای موجوددرهندوستان ویاائینهائی نظیرزردشتی میباشندكه پیامبران بومی اندومنشعب ازدین حنیف حضرت ابراهیم ع.

جدول اديان فلسفي وعرفاني

 

میلادی

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

700ق م

660ق م

604ق م

599ق م

551ق م

528ق م

270ق م

ادیان غیراالهی(فلسفي وعرفاني)

توتمیسم(نشان گرایی-آفریقا

انیمیسم(جانگرایی-آفریقا

تابوئیسم(حرمتگرایی-آفریقا

مانائیسم(نیروگرایی-آفریقا

فتیشیسم(جادوگرایی-آفریقا نومائیسم(روحگراییسرخپوستان)

هندوئیسم(برهمائیسم)

شینتوئیسم(ژاپن)

تائوئیسم(ژاپن)

جینیسم(هند)

كنفوسیانیسم(چین)

بودیسم(جداشده ازهندوئیسم)

فلاسفه یونان

میلادی

1440م

1750م

1875م

1919م

1926م

1932م

1959م

1997م

1960م

1970م

1975م

1980

درحال حاضر

ادیان غیراالهی(فلسفي وعرفاني)

سیكیسم(جداشده ازهندوئیسم)

كیمیاگری   تئوزوفی

كمونیسم

كائولای(ویتنام)

گوردجی یف

مراقبه تعالی بخش(هند)

جوچه(كره شمالی)

عصرجدید

روحگرایی مدرن

معرفت گرایی

باطني گرايي

(دانشگرایی-تفكرنو-كیش جهانی بی  خدآیان رائیلیان-لائیسم-اتئیسم عرفان غیرمذهبی)