محوردوم-هستی وخلقت(عوالم چهار گانه واقسام انها-فرشتگان وجن)(5)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

آفرینش جهان

خداوندكریم براساس مشیت خوددرزمانی بسیاردورتصمیم برآفرینش جهان گرفت وشایدازازل خلقت اواغازشده است باتوجه ببرخی ازروآیات اسلامی چون خداوندامرجهان رابوسیله اسباب آن اداره مینمایدلذاابتدااقدام بآفرینش جهان غیر مادی نمودمانیزدربررسی امرخلقت ابتداآفرینش جهان غیرمادی رابررسی وسپس بجهان مادی میپردازیم

فصل اول-آفرینش جهان مجرد(جبروت)

الف-خلقت ملائكه

دراینكه آفرینش فرشتگان پیش ازهرموجوددیگری بوده تردیدی نیست وآیات بسیاری درقرآن كریم ناظربراین امراست.علت این امرهم روشن است چون ملائكه اسباب اجرای اوامرالهی اندوتعدادانان نیزبیشمارند.فرشتگان موجوداتی لطیف ومجردندوفاقدغرائزبلكه عقل صرفندودقیقاتحت اوامرالهی.

فلاسفه این عالم را بعالم عقل یاجبروت اطلاق میكنند.بموجب آیات فرشتگان دارای اقسامی وهرقسمی ازان وظایفی رابه عهده دارند.ملائكه جزءعالم غیبندوتمامی معتقدین بادیان الهی بوجودانهااعتقاددارند.

اقسام ملائكه

یك-جبرائیل(جبریل)

1-القاب-روح الامین193شعرا-روح القدس91بقره-شدیدالقوی5نجم-ذومره6نجم-امین وحی

2-مسئولیتها-عالم ذر-خلقت-وحی-موكل برانبیا

3-فرشتگان تحت امر-8نفرملائك حامل عرش17حاقه-مقربین172نسا-مسبحین166صافات-مقترنین53زخرف-تمامی ملائك نازل برانبیا

4-ملاحظات-پیامبراسلام دوبارجبرئیل راباچهره اصلی دیداركردندیكباردرافق وباردیگردرمعراج.درسایرمواردبصورت دحیه كلبی ظاهرمیشدند23تكویرو7و13و14نجم

دو-میكائیل(میكال)

1-القاب-فرشته روزی92بقره

2-مسئولیتها-عالم دنیا-تقسیم روزی-پرورش موجودات

3-ملائكه تحت امر-مدبرات5نازعات-صافات23فجر-زاجرات2صافات-مسومین125ال عمران-مروفین19انفال-معقبات11رعد-مقسمات4ذاریات-منزلین124ال عمران-حافظین4طارق

4-ملاحظات-كلیه امورپس ازخلقت بعهده میكائیل است یعنی پرورش موجودات ورشدانان ازهرحیث

سه-عزرائیل

1-القاب-ملك الموت11سجده

2-مسئولیتها-عالم برزخ-مرگ وقبض روح-كتابت اعمال

3-فرشتگان تحت امر-نازعات وناشطات وسابحات وسابقات1نازعات-سفره وكرام برره15و16عبس-كاتبین21یونس-عادون113مومنون-رقیب وعتیدومتلقیان17و18و24ق

4-ملاحظات-نام عزرائیل درقرآن نیامدهبلكه باعنوان ملك الموت كلیه امورقبض روح واموربرزخ رابعهده دارد

چهار-اسرافیل

1-القاب-نافخ درصوروناقردرناقور41ق

2-مسئولیتها-عالم آخرت-دمنده درصور-محاسبه اعمال-اداره دوزخ ودوزخیان

3-فرشتگان تحت مر-صافات23فجر-غلاظ وشداد6تحریم و18علق-زبانیه یاخزنه جهنم71زمر-سائق وشهید21ق-مالكین دوزخ77زخرف-ملائك عذاب19نفر30مدثر

4-ملاحظات-نام ایشان درقرآن نیامده است وكلیه اموردرآخرت پیش ازورود به بهشت بعهده ایشان ست

در ادمی 4روح وجود دارد نباتی حیوانی انسانی والهی اما روح بنجم همراه با معصومین است(708تا710)

مراد ا روح در یسئلونک عن الروح....مخلوقی است ملکوتی غیر از فرشته جبروتی که همراه معصومین است(711ت716)

روح مخلوقي است بالاتر از فرشته وازجنس ديگر وموكل برانبيا(997)

حمله عرش و4فرشته بزرگ وروح وطبقات فرشتگان(دعاي سوم ازصحيفه سجاديه)

ب-عالم مثال(ملكوت)

بطورقطع پیش ازعالم ناسوت(مادی)جهان دیگری توسط فرشتگان بوجودامده است كه فلاسفه ازان بعالم مثال یاصورت تعبیرنموده انددرقرآن كریم بان عالم كمترین اشاره ای شده است ودرابهام قراردارداماروآیات اسلامی درباره آن توضیحات بیشتری داده اندبرخی ازان بعالم ذروگروهی انراهمان عالم برزخ مینامنددرحالیكه ایندوعالم ازامورمادیندوعالم ملكوت مجردست بنظرحقیرپیش ازایجادجهان مادی توسط فرشتگان ترسیم جهان بصورت مجردصورت پذیرفته است درست همانندمهندسی كه میخواهدبنائی رابسازدابتدانقشه انرادرذهن پرورانده وسپس درروی كاغذترسیم میكنددرنتیجه همه انچه كه درعالم مادی وجودداردویابوجودخواهندامددرعالم ملكوت ومثال بصورت ترسیم وجوددارد

فصل دوم-آفرینش جهان مادی(ناسوت)

خلقت جهان مادی یعني تحقق دادن بانچه درجهان ملكوت ترسیم شده است بصورت جسم یعنی آفرینش جماد گیاه حیوان جن وانسان

الف-آفرینش ماده

درقرآن كریم بیش ازده بارازآفرینش جهان سخن رفته است بدینگونه كه ما اسمانهاوزمین وانچه میان اندوست رادرشش روزآفریدیم

.آیات رامرورمیكنیم : 12طلاق_37ق_8هود- 27بقره- 60فرقان-3سجده-3يونس-52اعراف-9تا12فصلت و4حديد

هوالذ ی خلق السموات والارض فی سته ایام4حدید

مرادازآفرینش جهان درشش روزچیست؟

انچه ازتفاسیرباتوجه به كشفیات بشربدست میایداینست كه جهان دراغازبایك انفجاربزرگ بصورت گازهای سرگردان وباحرارت بالاآفریده شد(دخان11فصلت-یحموم42واقعه)این روزاول یادوره اول است.سپس باسردشدن گازهابخشی بمایع(اب)تبدیل گردیدوروزدوم یادوره دوم اغازگردید.باسردشدن بیشترگازهاومایعات خشكی وزمین بوجودامد(روزسوم یادوره سوم).دردرون ابهااولین سلول گیاهی وبمرورگیاهان مختلف بوجودامدند(روزچهارم یادوره چهارم).دردوره پنجم اولین سلولهای حیوانی ودرادامه تكامل انهاانواع حیوانات بوجودامدند ودرانتهای همین دوره احتمالاجن بوجودامد وسرانجام درروزششم یادوره ششم انسان این موجودعجیب خلقت ایجادشد. دانشمندان معتقدندازاغازجهان تابامروزبیش ازده میلیاردسال سپری شده است واحتمالااولین انسانهادربیش ازیك میلیارسال پیش بوجودامده اند.البته انسان متمدن ومتفكرتاریخچه اش بحداكثرده هزارسال قبل میرسدكه به تعبیرقرآن حضرت ادم اولین انسان اندیشه ورزومرتبط باوحی بوده اند.

شناخت جهان مادی موجب پیدائی علوم گوناگون گردیدمانندزمین شناسی زیست شناسی گیاه شناسی جانورشناسی وبالاخره علوم مربوط بانسان مانندطب روانشناسی وتاریخ.

ب-عوالم چهارگانه

درآیات الهی ازخلقت چهارعالم سخن رفته است كه بترتیب آفرینش عبارتنداز

1-ذر

جهانیست پیش ازدنیاكه جهان اغازینست وچون هسته های اصلی خلقت دراین جهان لباس حیات میپوشندلذاانرابعالم ذرتعبیركرده اند.برخی مرادازعالم ذرراعلم حقتعالی میدانند.آیات الهی دراین زمینه رامرورمیكنیم

واذاخذربك من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربكم؟قالوابلی172اعراف

ومالكم لاتومنون...وقداخذمیثاقكم....8حدید

ازعالم ذربعالم الست یا اظله یا ارواح ومثال تعبیرشده است102اعرافو6زمر

اخذ پيمان درعالم ذرمساله ولايت امامان بوده است(1172تا1180)

عالم ذر عالم مثال ياعالم ارواح ياعالم ملكوت يا عالم سايه ياعالم اظله (1173)

سرشت مومن وكافر وعالم ذر(1441تا1457 )

2-دنیا

عالم دنیاجهانیست كه مادران زندگی میكنیم ومحصول تلاش خودرادرجهان دیگردریافت میكنیم   الدنیامزرعه الاخره

دنیاجهان تكلیف است ومسئولیت وسرنوشت انسان دراین جهان ساخته وپرداخته میشود درقرآن كریم115باركلمه دنیاوهمچنین آخرت بكاررفته است ضمنا قرآن كریم ازعالم دنیابه اولی وعاجله تعبیرنموده است.

3-برزخ

پس ازمرگ اول ازجهان دنیابجهان برزخ اول واردمیشویم كه عالمی میان دنیاوآخرت است ازآیات الهی اینگونه استنباط میگرددكه برزخ نیزدوگونه است ابتدابرزخ تدریجی است كه بامرگ هرانسان اغازمیگردد سپس درپایان جهان باصوراول برزخ همه هستی بمدت 40سال اغازمیگردد  ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون100مومن

درروآیات درخصوص عالم برزخ مسائلی مطرح شده است كه بخشی ازان عبارتنداز

یك-ورودبقبروفشاران دو-سوال فرشتگان نكیرومنكر سه-تقسیم آفرادبه سه دسته برخی كه نامه اعمالشان خوبست به بهشت برزخی دروادی السلام نجف واردمیشونددسته دیگركه نامه اعمالشان سیاه است بدوزخ برزخی درحضرموت یمن میروندودسته سوم بلاتكلیفندودرحالتی مشابه خواب بسرمیبرندتاصبح قیامت

اجل(معلق-محتوم)( حدیث81تا99 ج1ميزان الحكمه)

4-آخرت(رستاخیز)

منظورازرستاخیزهمان خلق دومست كه پس ازپایان جهان بعنوان نشاه الاخره ازان درقرآن یادشده است جهان آخرت یارستاخیزجهان هدف وغایت جهانست ودران جهان انسان محصول تلاشهای خوددردنیاراخواهددیدوهركس درنتیجه اعمال خودبدوزخ یابهشت خداوندواردمیشوددرخصوص عالم رستاخیزمسائل زیرمطرح است

یك-اشراط الساعه(علائم رستاخیز)

1-قبل ازپایان جهان

پیش ازپایان جهان براساس روآیات اسلامی تحولات زیرصورت میپذیرد ظهورپیامبراخرالزمان-شق القمر-ظهوردجال-رواج دروغ وافترا-حلال شدن رشوه-سوارشدن زنان بوسائل سواری- رجوع بزنان برای مشورت-مشاركت زنان درامورتجاری-شباهت مردان بزنان-شیوع لواط وسحق-شیوع بیماریهای صعب العلاج-خروج60نبی كذاب-رواج فساد-قحطی-خروج سفیانی-قتل حسنی-قتل نفس ذكیه(هاشمی)-خروج یمانی-نزول عیسی-قیام مهدی-ظهورمغربی-رجعت امام علی وامام حسین(دابه الارض)-فراگیری دود

قرآن كریم درآیات زیربمساله رجعت اشاره دارد

واداوقع القول اخرجنالهم دابه من الارض... 82نمل

ویوم نحشرهم من كل امه فوجا  ..... 83نمل

2-درپايان جهان(صوراول) درپایان جهان توسط اسرافیل فرشته خداونددرشیپوردمیدهخواهدشدویابطبل نواخته میشودوجهان درخاموشی مطلق قرارمیگیردقرآن بخشی ازحوادث صوراول رابیان داشته است

متلاشی شدن كوهها-انفجاردریاها-زلزله عظیم-تاریك شد ن خورشیدوماه وستارگان-شكافتن رات-صاف شدن زمین-اسمان چون فلزگداخته میشودپس ازرویدادفوق بمدت40سال جها ن درسكوت مطلق فرومیرودكه ببرزخ عالم هستی معروفست وسپس صوردوم توسط اسرافیل یاخودحقتعالی نواخته میشودوجهان دوباره زنده میگرددبایه قرآن توجه فرمائید.ونفخ فی الصورفصعق من فی السموات من فی الارض الامن شاءا... ثم نفخ فیه اخری فاذاهم قیام ینظرون 68زمر

3-دراغازرستاخیز(صوردوم )

پس ازنواخته شدن صوردوم جهان رستاخیزاغازمیگردد قرآن كریم ازحوادث اغاز جهان رستاخیزتعابیربسیاری داردكه بخشی ازانهااشاره میگردد.

مردم بمانندپروانه های پراكنده اند-انچه درسینه هاست پدیدارمیشود-زلزله زمین وخروج بارهای ان-زمین اخبارخودرامیدهد-انسان ازخودمیپرسدچه خبرست-امدن مردم دسته دسته برای دیدن اعمال خود-ازنعمتهای خداوندبازخواست میشود-انروزسودی ندارد-كسی عذاب كسی رانمیپذیرد-كسی بندكسی رابازنمیكند-روزیكه نه مال یاورانسانست نه فرزند-درانروزرشوه وهدیه كمكی نمیكند-مجرمان باعلائمشان شناخته میشوندوباموی پیشانی گرفته جهنم برده میشوند-هرامتی باامام خودمیاید-درانروزهربارداری بارخودرازمین میگذاردوهرصاحب جمعی ازجمع خودغافل میشود-درانروزمردم دودسته انددسته ای نامه اعمالشان بدست راست كه اصحاب الیمین یااصحاب المیمنه اندانان دربهشت برین جای دارندودسته دیگرنامه اعمال ازپشت وبدست چپ انان داده میشودانان اصحاب الشمال یااصحاب المشئمه اندوجایگاه انان دوزخست-چهره های ابرارشادان وچهره های فجارغمگین وغبارالودست-گروهی دیگرمقربین یاسابقین اندكه درجایگاه ویژه ای قراردارند-دران روزاعضاوجوارح وپوست بدن شهادت میدهند-برخی كورندزیرادردنیاخدارآفراموش كرده بودند بخی بصورت بوزینه ویاسایرحیوانات بدلیل اعمالشان-مقدرات هركس طوق گردن اوست-درانروزدلهابحنجره میرسدوارزوی بازگشت بدنیامیشود آیات رامرورمیكنیم

158انعام-47كهف-99كهف-105تا117طه-96انبیا-82و83نمل-10و11دخان-18محمد-9و10طور-1قمر-37تا42الرحمن-1تا11واقعه-13تا18حاقه-14مزمن-8تا10مدثر-8تا14مرسلات-6تا14نازعات-1تا14و18تكویر-1تا4انفطار-1تا5انشقاق-21تا23فجر-1تا6زلزال-1تا6قارعه

دو-تعابیرقرآن ازرستاخیز

قرآن كریم از  رستاخیز با تعابیر زیر یاد میكند

قیامت-احیاءموتی-بعث-حشر-نشر-معاد-رجوع-لقاءرب

سه-اسامی رستاخیز

درقرآن كریم بیش از40نام برای رستاخیزامده است كه عبارتنداز

یوم القیامه-یوم الموعود-یوم الاخر-یوم الحساب-یوم الدین-یوم الجمع-یوم الفصل-یوم الخروج-یوم الخلود-یوم عظیم-یوم الحسره-یوم التغابن-یوم التنادی-یوم التلاقی-یوم ثقیل-یوم الازفه-یوم عسیر-یوم الیم-یوم الوعید-یوم الحق-یوم مشهود-یوم معلوم-یوم عبوس-یوم البعث-یوم الراجفه-یوم الغاشیه-یوم الجمعان-یوم عقیم-یوم الظل-یوم الحصاد-یوم الفرقان-یوم كبیر-طامه الكبری-نباعظیم-ساعه-الحاقه-واقعه-بطشه الكبری-دارالبوار-عقبی الدار-سوءالدار-زلزله-قارعه-دارالاخره ومواردیكه بصورت جمله امده است.

چهار-نفخ صور

نفخ صوریادمیدن درشیپوردوبارصورت میپذیردیكی درپایان جهان دنیاودیگری دراغازقیامت توسط فرشته خداونداسرافیل انجام میپذیرد.درقرآن كریم ازان تعابیردیگری است

1-نفخ صوریاصیحه یاصاخه بمعنای شیپورخاموشی وبیداری

2-نقردرناقوریاقارعه یازجره بمعنای طبل خاموشی وبیداری

بموجب روآیات فاصله دوصوریابرزخ جهان40سالست

ونفخ فی الصورفصعق من فی السموات...ثمنفخ فیه اخری68زمر

پنج-مدت توقف دررستاخیز

قرآن كریم توقف دررستاخیزرا50000سال اعلام داشته است.بموجب روآیات رستاخیزدارای50موقف است كه هرموقف مدت1000سال ادامه داردهریك ازمواقف قیامت بنامی نامیده شده است اولین موقف حیرت بعدازان سكوت وبعدسوال......وبالاخره اعراف است كه بمكان مرتفع گویندومشرف بربهشت ودوزخست وكسانیكه وضعیت نامشخصی دارندیعنی نقاط مثبت انان كمتریابرابربامنفي است درانجا منتظرندتاموردشفاعت انبیاواولیاوصالحان قرارگیرند

آیات رامرورمیكنیم

1-تعرج الملائكه والروح الیه فی یوم كان مقداره خمسین الف سنه4معارج

2-یدبرالامرمن السماءالی الارض ثمیعرج الیه فی یوم كان مقداره الف سنه مماتعدون4سجده

3-وبینهماحجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون كلابسیماهم ونادوااصحابهم45اعراف

شش-بهشت ودوزخ

پس ازطی مواقف دررستاخیزومشخص شدن وضعیت ادمیان سرانجام برخی وارددوزخ وبقیه به بهشت ابدی واردمیشونددراین قسمت

ابتداازدوزخ وسپس ازبهشت درقرآن سخن خواهیم گفت

الف-دوزخ وعذابها

1-اسامی دوزخ- درقرآن كریم برای دوزخ7نام امده است كه درروآیات ازانهابه هفت دریاطبقه سخن رفته است وهرگروهی ازیك درواردویادران سكنی میگزینند.هاویه دراسفل السافلین مكان منافقان-جحیم برای مشركان-سقربرای مجوسان-حطمه برای یهودیان-سعیربرای صابئین-لظی برای ترسایان-وبالاخره جهنم برای گناهكاران اهل توحید

لهاسبعه ابواب لكل باب منهم جزءمقسوم 44حجر

2-عذابهای جسمانی دوزخ

درقرآن كریم ازعذابهای دوزخ بشرح زیریادشده است

شدت عذابها-اتش دائمی-غذاهاونوشیدنیهای مرگبارمانندزقوم حمیم غسلین ضریع غساق صدید مهل ولباسهائی چون صهر مقامع سرابیل وقطران-بادكشنده-سایه سوزان-كندن پوست-زندان وزنجیر-اب داغ-اتش ازبالاوپائین واطراف-قصدخروج كننددوباره بازگردانده میشوند-هیزم اتش سنگ وانسانست-ازدلهااتش برمیخیزد-اتشی طلب كننده باصدای وحشتناك ومتحرك

3-عذابهای روحانی دوزخ

غم واندوه-حسرت-تحقیر-دوری ازرحمت خدا-رویت بهشتیان-جاودانگی عذاب-اجازه سخن گفتن داده نمیشود-بدرخواست انان پاسخی داده نمیشود - هرزمان كه قصد خروج ازاتش را دارنددوباره برگردانده شوند.درمورد دوزخ و

عذابهای آن بصفحات169تا171فرهنگ موضوعي مراجعه شود.

ب:  بهشت

1-درقرآن كریم بهشت دارای 8نام ست-دارالجلال-دارالقرار-دارالسلام-جنه الفردوس-جنه الماوی-جنه الخلد-جنه النعیم-جنه عدن. درروآیات ازاسامی فوق بهریك ازدرهایاطبقات هشتگانه اطلاق میشودوازهریك ازانهاگروهی واردویادران سكنی میگزینند.

بهترین قسمت بهشت اعلی علیین است كه محل استقرارانبیاءالهی است وپس ازانان اولیاءا... ودرمراحل بعدی سابقین(مقربین)-علماء-شهداء-صالحین ودیگرمومنان قراردارند

جنات عدن مفتحه لهم الابواب 50ص

جنات عدن یدخلونها....یدخلون علیهم من كل باب23رعد

2-نعمتهای جسمانی بهشت

درقرآن كریم ازنعمتهای جسمانی بهشت بشرح زیریادشده است. باغهاونهرهای جاری دران-سایه های ملایم ودائمی-قصرها-فرشهاوتختهای گسترده-غذاهای اماده-شرابهای طهور تسنیم ورحیق-ظروف لباسهاوزینتها-همسران پاك بكروشوهردوست(حورالعین)خادمان كمربسته بخدمت-ساقیان جام بدست-پیش پذیرائی-دختران نارپستان وهمسن-شرابی باطبع كافور-رحیقی مختوم بمشك ویازنجبیل ازچشمه ای بنام سلسبیل-دیبای نازك وحریرواستبرق ودستبندهای سیمین-شرابهائی كه هرگزمستی وخماری ندارد-میوه دلخواه وگوشت تازه-زنان زیباوسیاه چشم چون لولومكنون-نهرهائی ازشیروشراب وعسل مصفا...

3-نعمتهای روحانی بهشت

احترام مخصوص-صلح وصفا-امنیت-دوستان خوب-محبت ونشاط-خشنودی خداوند-ابدیت نعمتها-انچه بخواهندهست-منتی دركارنیست-سخن بیهوده دركارنیست-طراوت ازسیمای انان میبارد-سلام وسلامتی واسایش ابدی-روبروی هم مینشینندوازگذشته هاصحبت میكنند-دربیان میگویندسبحانك ا...م-درودشان سلامست واخرالحمدلله رب العالمین-دركنارهمسران وفرزندان صالح خودقراردارند.

آیات رامرورمیكنیم

72زخرف-18واقعه-15و16دهر-14غاشیه-7واقعه-57یس-42صافات-51ص-73زخرف-55دخان-25بقره-48صافات-54دخان-20طور-56رحمن22واقعه-45تا47صافات-23طور-5و17و18تا21واقعه-34نبا-31كهف-56یس-20طور-54رحمن-15تا34واقعه-13دهر-5دهر-41مرسلات-28مطففین-12غاشیه-15و16غاشیه-15محمد-10فرقان-28تا31واقعه

برای مواردبیشتربصفحات166تا169فرهنگ موضوعی مراجعه شود. (حدیث100تا154 ج 1ميزان الحكمه)- اصحاب اعراف(2894تا2895)

هفت-دلائل وجودمعاد

قیامت یارستاخیزبا7دلیل قابل وقوعست

1-فطرت-لااقسم بیوم القیامه ولااقسم بالنفس اللوامه2و3قیامت مجالست نفس لوامه دركنارقیامت بیانگروجودیك دادگاه جهانی برای بشریتست زیرانفس لوامه همان دادگاه درونی ووجدان است

2-برهان حكمت-افحسبتم انماخلقناكم عبثا 117مومنون

3-برهان عدالت-بالعدل قامت السموات والارض

4-برهان هدف وحركت-انا... واناالیه راجعون 151بقره

5-برهان رحمت-رحمت خداوندایجاب میكندكه برای انسان ازطریق بقاافاضه ولطف شود

6-برهان وحدت-قیامت یوم الفصل است وتمام اختلافات بوحدت میگراید

7-برهان بقاءروح-ولاتحسبن الذین قتلوافی سبیل ا... بل احیاءعندربهم یرزقون163ال عمران درپایان اين بخش بسه مساله مهم اشاره میشود

یك-دلائل وجودروح

1-اگاهی ازبرون درحالیكه ماده چنین خاصیتی ندارد

2-وحدت شخصیت درطول عمردرحالیكه ماده پیروفرسوده میشود

3-عدم انطباق بزرگ وكوچك

دو-اعتقاد شیعه معاد جسمانی وروحا نیست

یعنی درقیامت جسم وروح ماحاضرخواهندبودآیات قرآن درنه گروه مبین این امرند

1-تجدیدحیات ازخاك

2-برخاستن ازقبرها

3-برگشت بخاك ومحشورشدن ازان

4-زنده شدن زمین مرده

5-وجودلذات مادی دربهشت

6-وجودمجازاتهای مادی دردوزخ

7-شهادت اعضای بدن

8-ردنظرات مخالفین

9-چهارموردتاریخی(عزیر-اصحاب كهف-معجزات عیسی-گاوبنی اسرائیل)

سه-منظورازحوروغلمان كیانند؟

حورجمع حوراءوغلمان جمع غلام غیرازجن وفرشته اند انهامخلوقی بین مادی وغیرمادیندوتعلق بجهان رستاخیزدارندودراختیاربهشتیان میباشند.آیات مربوطه

كذلك زوجناهم بحوورعین44دخان و52طور

حورمقصورات فی الخیام55رحمن-

وحورعین كامثال اللولو المكنون56واقعه

-یطوف علیهم ولدان مخلدون17واقعه

-یطوف علیهم غلمان لهم كانهم لولومكنون52طور

ج-دفعات خلقت ومرگ

براساس آیات الهی موجودات جهان بویژه انسان دارای دوخلق یاآفرینش اندكه بتعبیرقرآن به(نشاه الاولی)و(نشاه الاخری یانشاه الاخره)شده استوهمچنین دارای دومرگند كه اولی به(موته الاولی)و(موته الاخری یاموته الاخره)تعبیرمیگردد.باین صورت كه آفرینش اول بصورت تدریجی ازاغازخلقت شروع وبدنبال آن مرگ تدریجی برای مخلوقات حاصل میگردداین آفرینش ومرگ او ل است كه بدنبال آن برزخ اول(تدریجی)حاصل میگردد.سپس درپایان جهان پس ازاعلام صوراول جهان وهرانچه درانست حتی ارواح میمیرند وجهان بطوركلی درسكوت ونیستی قرارمیگیرداین مرگ دومست وپس ازمدتی حدود40سال كه برزخ دوم(دفعی)میباشدباصوردوم رستاخیزاغازمیگرددكه این نیزخلق دوم محسوب میشود بنابراین خلق ومرگ اول تدریجی وخلق ومرگ دوم دفعه واحده میباشدبرهمین سیاق برزخ نيزابتداتدریجی وسپس دفعیست.

آفرینش تدریجی ازعالم ذراغازوبدنیامیانجامدودررستاخیزخلق دفعی صورت میپذیردهمانطوركه دردنیامرگ تدریجی حاصل وسرانجام درصوراول مرگ دفعی صورت میپذیرد.آیات رامرورمیكنیم

1-ولقدعلمتم النشاه الاولی....62واقعه(خلق اول)

2-وان علیه النشاه الاخری48نجم(خلق دوم)

3-ان هی الاموتتنا الاولی...34دخان(موت اول)

4-لایذوقون...الاالموته الاولی56دخان(موت اول)

5-انمانحن یمیتین الاموتتناالاولی..56صافات(موت اول)

6-ونفخ فی الصور...ثم نفخ فیه اخری68زمر(مرگ وخلق دوم)

7-افعییناباالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید14ق(مرگ وخلق دوم )

8-قل سیروا..كیف بدا الخلق ثم ا... ینشئ النشاه الاخره19عنكبوت(خلق اول ودوم)

9-قالواربناامتنااثنیین واحیینااثنیین11مومن(خلق ومرگ دوبار)

10-كیف تكفرون..كنتم امواتافاحیاكم ثم یمیتكم ثم الیه ترجعون 28بقره(دومرگ ودوخلق)

د-خلقت جن(پری)

پیش ازانكه بحث خلقت جهانرابپایان بریم و به خلقت انسان بپردازیم لازمست ازخلقت جن كه پیش ازانسان صورت پذیرفته است سخن بگوئیم جن موجودیست مادی بااین تفاوت كه میتواندازدیدادمی غایب باشدودرصورت وجودشرایط رویت انان امكانپذیر است درحالیكه فرشتگان حتی برویت اولیاءا... نیزنمیرسنداین مخلوق نیزدرخدمت اوامر الهیست لیكن خودنیزصاحب اختیاراتیست وهمچون انسان بدوگروه خوب وبدتقسیم میشونددرخصوص آفرینش جن

آیات قرآن رامرورمیكنیم

1-خلق الجان من مارج من نار14الرحمن

2-..خلقته من طین وخلقتنی من نار  77ص

3-والجان خلقناه من قبل من نار السموم27حجر

4-قال اناخیرمنه خلقتنی من  نارو.....11اعراف

بموجب آیات یادشده خلقت جن ازاتش یاشعله انست

ازجن تعابیردیگری درقرآن امده است جان-عفریت-خناس-نفاث-جنه-شیطان-ابلیس-الثقلان

ابلیس كه نام قبلی وی عزازیل بودرئیس شیاطین واجنه است كه سالهای بسیاربعبادت خدامشغول بود.بهمین علت درصف فرشتگان میایستادتااینكه درمساله خلقت ادم دچاراستكباروغرورشدوموقعیت خودراازدست دادودرزمین ماموراغوای ادمیان شدابلیس ازاجنه است قرآن كریم میفرماید   فسجدواالاابلیس كان من الجن 50كهف    درقرآن كریم سوره ای بنام جن امده ودران باسلام اوردن جنیان نزدپیامبراسلام اشاره شده است.یكی ازمعجزات حضرت سلیمان تسلط ایشان برجنیان بود.ببرخی ازصفات ابلیس اشاره میشود.  بئس القرین-خناس-رجیم-غرور-قرین-مارد-وسواس

داستان ابلیس از11تا18اعراف-محاجه خداوشیطان26تا44حجرو61تا65اسراو71تا78صو1تا15جن.