429-آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

منظور از حکم حکومتی چیست؟

آیا حکم حکومتی میتواند نا قض قانون باشد؟

برای درک صحیح پاسخ ذکر چند نکته لازم است

1-در نظام اسلامی حاکم پیا مبر یا امام معصوم است ودر غیاب ایشان فقیه جامع الشرایط طبق قانون اساسی این مسوولیت را بعهده دارد.(اصل پنجم )

2-دستوراتی که حاکم صادر میکند برسه گونه است

الف- شخصی است مانند هر انسان دیگر این مورد از بحث ما خارج است

ب- بعنوان یک فقیه احکامی برای پیروان خود صادر میکند که تنها از سوی پیروان ایشان چه در داخل کشور ویا خارج از آن لازم الاتباع است واین مورد نیز از بحث ما خارج است.

ج-احکامی صادر میکند بعنوان حاکم نظام این همان حکم حکومتی است که تنها در درون مرزهای  کشور لازم الاجراست وجنبه برون مرزی ندارد.

4-حکم حکومتی فراتر از قانون اساسی است واین امر در اصل 57 تصریح شده است زیرا آنچه در قانون اساسی آمده ودر حوزه اختیارات رهبری  است(اصل107) اختیارات قانونی حاکم اسلامی است که انرا مردم تصویب کرده اند ونمیتوان انرا حکم حکومتی تلقی نمود حکم حکومتی اعطائی مردم نیست وذاتا براساس حاکمیت حاکم دینی وجود دارد بنابراین در مواری که قانون اساسی ساکت باشد وهیچ ممنوعیت قانونی در کار نباشد حاکم هر تصمیمی بگیرد حکم حکومتی است ولازم الاجراست.

در نتیجه صدور حکم حکومتی همیشه در خارج از چارچوب قوانین بوده واساسا برخوردی با قوانین نداشته تا بتواند ناقض ان باشد واین از موارد منطقی وعقلانی است وهرگونه بن بست را ازمیان میبرد ومراد از ولایت مطلقه وعامه همین است

نتیجه-اگر دستور یا فرمان وامریه رهبر با قوانین کشور منطبق نباشد این حکم حکومتی نیست بلکه نقض قانون است وطبق اصل107 رهبر در برابر قوانین باسایر افراد کشور مساویست