تاریخ انتشار:0000/00/00
427-ازدواج جوانان وحل مشكل
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
ازدواج جوانان وحل مشكل

دغدغه اصلي هر نامزد رياست جمهوري وياساير مسوولين مملكت حل معضل ازدواج جوانان است وانرا درگرو حل معضل بيكاري ومشكل مسكن ميدانند در حاليكه تمامي انان ميدانند كه سالهاي متماديست كه جهان غرب وسرمايه داري نتوانسته است معضل بيكاري ومسكن را حل كند وما بجاي حل ان مشكلات ازدواج راهم بان گره زده وبقول معروف موش توي لانه اش جا نميرفت جا رو بدنبش هم بست باينصورت شما هرگز موفق نخواهيد شد مشكل ازدواج را حل كنيد چه مشكل اشتغال ومسكن رانميتوانيد حل كنيد

اما راه حل اينجانب : درازدواج سه هدف عمده وجود دارد 1-رفع نياز جنسي 2-ادامه نسل3-تحصيل ارامش. جوان امروزي بدنبال رفع نياز جنسي است وادامه نسل باتوجه به افزايش جمعيت درجهان وايران وموضوع تنظيم خانواده از طرف دولت منتفي است ومقوله ارامش نيز مربوط به سنين بالاست پس مراد از ازدواج دردرجه اول رفع حوايج جنسي است حال پرسش اين است كه حل معضل جنسي جوانان چه ربطي به شغل يا مسكن انان دارد؟ پسر ودختري بدون اينكه توقعي از دولت داشته باشند ميتوانند مشكل يكديگر را حل كنند چرا درجهت رفع موانع از كار انان تلاش نميكنيد حل  اين نياز طبيعي در اديان الهي وبخصوص دراسلام پيش بيني شده است متعه يا ازدواج موقت براي چيست؟ ايا متعلق به متمولين است؟مگر تفا وتي ميان يك دانشجو ويك طلبه وجود دارد كه دومي بتواند مشكل خود را حل كند واولي درمانده بماند دنياي غرب باهمه مشكلاتش اين معضل را حل كرده است بدون كمترين هزينه تنها چند گير ساده وجود دارد كه مجمع تشخيص ميتواند انرا حل كند يكي اجازه پدر دراولين مورد ودوم مساله فرزندان ناخواسته كه با اموزش ميتوان مشكل راحل نمود.بياييم صادقانه مشكل جنسي جوانانمانرا از طريق ترويج روش يادشده حل كنيم تاجوانان عزيز ما ازاستمناء واستشهاء ولواط ووطي وهزار مرض ديگر رها شده وسيگار واعتياد بمواد مخدر را كنار گذارند.ان شاءالله