تاریخ انتشار:0000/00/00
426-اخلاق نشانه افكار
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

اخلاق نشانه افكار

پيامبر اسلام فرموده اند هدف بعثت من تكميل مباني اخلاقي است خود ايشان از سوي خداوند بصاحب خلق عظيم معرفي شده اند اخلاق ادمي يكشبه بوجود نميايد بلكه نياز به زمان بسيار دارد اخلاق انسان از اعمال انسان نشات ميگيرد انهم با ممارست بسيار واما اعمال ادمي نيز محصول باورهاي ادميست يعني منشا تمامي اعمال ونهايه اخلاق انديشه هاي انسان است باورهاي درست ادمي را بكارهاي نيك وسرانجام بخلق نيك ميرساند وبر عكس باورهاي غلط ونادرست انسان را به اعمال بد وزشت ونهايه باخلاق بد مي انجامد در خصوص انتخاب اصلح بايستي به اخلاق ورفتار ادمها توجه نمود زيرا اخلاق ورفتار هريك مارا به سرچشمه افكار وباور هاي انان هدايت ميكند.