تاریخ انتشار:0000/00/00
425-داراييهاي مردم
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
داراييهاي مردم

دارايي انسان چيست؟ دارايي دوگونه است مادي ومعنوي دارايي مادي ادمي عبارتست ازثروت جمال قدرت بدني ودارايي معنوي انسان عبارتست ازدانش مهارتها خلاقيت هنري قدرت روحي وازادي در جامعه ما پس از جنگ بيشترين همت درجهت تنظيم مقرراتي بوده تا ادمي بتواند بر ثروت خود بيافزايد وهرچه بهتر گردش پول تسهيل گردد تا شايد مشكلات اقتصادي مردم كمتر شود اخرين اقدامي كه در اين زمينه  صورت پذيرفته حل معضل اصل 44بوده است چرا مسوولين ما به بهبود ساير داراييها توجه ندارند ويا كمتر بدان توجه ميكنند ايا معنويت كمتر از ماديت ارزش دارد؟ پاسخ صريح قران باين سوال خير است همانطور كه نسبت باصل 44 توجه جدي نموده ايم اصول ديگر قانون اساسي در مورد داراييهاي معنوي مردم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد بايد تمامي موانع از سر راه دانشمندان هنرمندان دارندگان مهارتهاي گوناگون برداشته شود تااينگونه داراييها همانند ثروت متمولين افزايش يافته وجامعه از اين جهت نيز اشباع گردد نكته اخر اينكه اكثريت مردم ما فاقد داراييهاي ياد شده اند نه پولي دارند ونه مهارتي اينها چه كنند؟ اينها اگرچه از داراييهاي يادشده بي نصيب اند وما موظفيم حداقل امكانات را براي انان فراهم كنيم اما غافل نباشيم ازاينكه انان بندگان خداوند هستند وازاد افريده شده اند وما مسوولين با راي همين اكثريت بر مسند قدرت نشسته ايم پس اگر نميتوانيم براي انان كاري انجام دهيم باري بر دوششان نباشيم ومانع ازاديهاي انان كه تنها دارايي خدادادي انان است نشويم.