424-دشمنان انسان واجتماع؟(حوزه اجتماعی)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

دشمنان انسان واجتماع؟

درعرفان عملي گفته شده است كه عامل اصلي عدم درك حقيقت وجود حجاب است وحجاب 4نوع است كه ميتوان گفت دشمنان واقعي بشر وجامعه اينانند وانهاعبارتند از:جهل-غفلت-گناه-منيت اينك درزير مواردرا مشروحا بررسي ميكنيم.

1-جهل:جهل يعني ناداني يابيخبري  فرد نادان مسووليتي ندارد چه فاقد قدرت وثروت فكري است ولذا جاهل هميشه دنباله رو است جهل مايه بدبختي فردي واجتماعي است جوامع افريقائي وبقيه را بنگريد كه زير چكمه هاي كشورهاي دانا وستمگر له شده وميشوند درجامعه اي كه فرمانروايان ان جاهل ونادانند مردم ان جامعه بيشترين ستم را ميبينندبهرحال دريك جامعه امروزي اكثريت مردم از دانش كافي برخوردارنيستندولذاعموما مقلدندتامستقل وبراهي ميروند كه ديگران پيش پاي انان ميگذارندبراي رهائي از اين دشمن غدار راهي جز كسب دانش نيست ووظيفه انبيا واوليا ومسوولان جامعه جهاد عليه اين دشمن خانگي است

2و3-غفلت وگناه :اين دو صفت يا حجاب ناظر بر كسي است كه عالم واگاه است چه هر جاهلي مرتكب غفلت وگناه ميشود ليكن مسوول نيست فرد اگاه است كه بايد هشيار باشد تادچار غفلت ياگناه نشود كوچكترين بي توجهي ميتواند ادمي يا جامعه اي را بنابودي بكشد گناه نيز چنين است ومنظور ازان تعدي ازمقررات الهي يا عرفي است ايندو صفت دانش ادمي را ميسوزاندونميتواند اورا بسرمنزل مقصود برساند

4-منيت(خودپرستي) كه ريشه دردنياپرستي دارد ومهمترين عامل بدبختي عالمان واگاهان است دانشي كه مايه ارزش ادمي  ومباهات انسان است وقتي درمسير دنيا طلبي وقدرت مداري وخودپرستي قرار ميگيرد همانند ابليس دچار منيت شده وخود وپيروان خويش را به سقوط ابدي ميكشاند اين صفت درجامعه بيشتر عيان ميگردد خطري كه يك مسوول اگاه وقدرت طلب براي كشور ومردمان ان داردبيش از يك مسوول نادان است ضرب المثلي است كه دزدي با چراغ ايد گزيده تربردكالا.

راهكار:براي دفع شر دشمن ادمي بايد كاررا ازخود اغاز كند تلاش كند اگاه شود هرچه بيشتر بهتر وبرانچه مياموزد عمل كندوازگناهان بپرهيزد تادانشش ثمردهدوچون آگاه شد عليه ستمگر مبارزه كند چه زكات اگاهي اوخدمت بديگران است ودراين راه جز بخدا نيانديشد كه اين جهان فاني است وتنها عمل ادميست كه ميماندضمنا دشمنان خارجي براي نفوذ بيك جامعه تنها ازطريق جهل وغفلت ومنيت رهبران ان جامعه سوءاستفاده ميكنند حتي حمله نظامي نيز برهمين عوامل استوار است