422-نظارت استصوابي عامل تضعيف جمهوريت وراهكار ان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

نظارت استصوابي عامل تضعيف جمهوريت وراهكار ان

نظارت استصوابي تفسير شوراي نگهبان از اصل99است كه ان شورا درانتخابات مجلس خبرگان ومجلس شوراي اسلامي ورياست جمهوري اعمال ميكند انتخابات ازمهمترين مظاهر حضور مردم درصحنه سياسي كشور وجمهوريت نظام است شوراي نگهبان منصوب رهبر وقوه قضائيه است وقوه قضائيه خود منصوب رهبر ورهبري نيز منصوب خبرگانندحال همين شوراي نگهبان انتصابي با تفسير خود كانديداهاي مجلس خبرگان را مشخص ميكند ومردم مجبورنند بنامزدهاي منتخب ان شورا راي دهندونمايندگان انتخاب شده ميبايست در مسايل رهبري تصميم بگيرنديعني نمايندگان گذركرده از فيلتر شوراي منصوب رهبري بايد درمسايل رهبري قضاوت كنندو اين دور وموجب فساد است چون نماينده بايد بامور كسي كه زمينه انتخاب اورا فراهم ساخته رسيدگي كندواين امريست ناشدني درمورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چنين است انان ازفيلتر ان شوراي انتصابي گذشته وميخواهند بخواسته هاي مردم توجه كننددر حاليكه ميدانند كه انتخابشان ازكجا نشات گرفته ودر مرحله بعد نيز ممكن است رد صلاحيت شوندبنابراين اعمال اين شورا تنها موجب تضعيف جمهوريت نظام است ودردراز مدت اسلاميت نظام نيز لطمه خواهد ديد وما در اين انتخابات اخير شاهد ان بوديم

راهكار-چنانچه شوراي نگهبان از تفسير خود عدول نكند مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده واحده انرا ملغي نمايد ودرصورت مخالفت ان شورا مصوبه بمجمع تشخيص ارسال گرددتا ان مجمع انرا تصويب كند