417-چارچوب روابط سه قوه با رهبري وبايكديگر
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

چارچوب روابط سه قوه با رهبري وبايكديگر

سه قوه مستقل از يكديگرند كارقوه قضائيه نظارت بر اجراي قوانين ورسيدگي بشكايات مردم است وكارقوه مجريه ا جراي قوانين ومقررات است وكار قوه مقننه وضع قوانين وهر سه قوه زير نظر رهبري هستند ودر مواقعي كه هريك از قوا نتوانند مشكل خودرا از طريق عادي حل كنند رهبري تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.