مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)(3)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

قرآن كریم فارغ از موضوعات مهم آن از نظر هنری و ادبیات یكی از شاهكارهای ادبی مهم جهان است و شاید بتوان گفت بی نظیر ترین آنهاست بعبارت دیگر قرآن كریم موضوعات خود را در قالب بهترین شیوه هنری یعنی ادبیات در اشكال مختلف داستانی و فصاحت و بلاغت بیان مطرح نموده است .

در خصوص ادبیات قرآن موارد زیر را میتوان مطرح نمود

الف: موارد اعجاز قرآن

قرآن كریم بزرگترین معجزه پیامبر اسلام ص می باشد موارد اعجاز قرآن بشرح زیر است

یك: قرآن یك معجزه جاودانی است بهمان صورت كه نازل شده است تا ابد باقی خواهد ماند و هیچگاه تحریف نخواهد شد           

  آیات الهی را مرور می كنیم

1 – نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون   9 حجر

2 – لامبدل لكماته  115 انعام – 27 كهف – 34 انعام

3 – وانه لكتاب عزیز لآیاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه         42 فصلت

4 - . . . قل مایكون لی آن ابدله من تلقاء نفسی                                16 یونس

5 – فینسخ ا... مایلقی الشیطان ثم یحكم ا... آیاته                           52 حج

6 – قل انزله الذی یعلم السر فی السموات و الارض                        6 فرقان

دو: فصاحت و بلاغت

قرآن از جهت فصاحت و بلاغت در میان تمام كتابهای جهان بی نظیر است و خود قرآن در هفت جا تحدی بدین امر نموده است   موارد تحدی در قسمت بعدی خواهدآمد

سه: عدم تضاد و اختلاف در آن

افلاتید برون القرآن و لوكان من عند غیرا... لوجدوا فیه اختلا فاكثیرا  82 نساء

چهار: اسلوب و سیاق واحد در آن

قرآن نه نظم است و نه نثر لیكن زیبای همه آنها رادربردارد و در این اسلوب در كل آن و در طول 23 سال نزول تدریجی از وحدت كاملی برخوردار است

پنج: تلاوت آن كهنگی ندارد و همیشه باطراوت همراه است

شش: كثرت معانی در عبارات كوتاه

هفت: تاثیر در نفوس آدمیان

هشت: ثبات و پایداری آن در طول زمانها

نه: بهترین راهنمای بشریت به راه راست

ده: بیان اخبار گذشته و آینده و امور غیبی ( مراد پیشگویی بعدا خواهدآمد )

یازده: آهنگ قرآن كه از عالم روح میاید با موسیقی و آهنگهای بشری قابل مقایسه نیست

دوازده: برخی موارد جالب در قرآن

تعداد ماه       12 بار        تعداد روز   365 بار         دنیا و آخرت   115 بار        موت و حیات    75 بار

امام                 12 بار

ب: تحدی در قرآن

تحدی بمعنای ادعای معجزه و كار فوق العاده نمودن است و در قرآن كریم در خصوص كلام الهی این امر هفت بار صورت پذیرفته است.

آیات را مرور می كنیم:

1 – تحدی به تمام قرآن

قل لئن اجمتعت الانس و الجن علی آن یاتوا بمثل هذا القرآن لآیاتون بمثله و لوكان بعضهم لبعض ظهیرا 88 اسراء

قل فاتوا بكتاب من عند ا... هوا هدی منها                     49 قصص

2 – تحدی به ده سوره      قل فاتوا  بعشرسور                     13 هود

3 – تحدی به یك سوره

و ان كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله   23 و 24 بقره –     

قل فاتوابسوره مثله38یونس

4 – تحدی بگفتاری ( داستانی ) از آن

فلیاتوا بحدیث مثله آن كانوا صادقین   34طور

ج: پیشگوییهای قرآن

یكی از معجزات قرآن طرح مسایلی است كه درزمان بیان آن قابل درك نبوده لیكن بمرورزمان وپیشرفت علم شناسایی گردید اینك به برخی از موارد اشاره میكنیم

1-     خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترایب  1طارق

2-    الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا   نباء

3-    وخلقناكم ازواجا وانزلنامن المعصرات ماءثجاجا   نباء

4-    فلااقسم برب المشارق والمغارب  40معارج

5-   رب المشرقین ورب المغربین       16الرحمن

6-     یرسل علیكم  شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران 35الرحمن

7-   یامعشر الجن والانس آن استطعتم آن تنفذوا من اقطار السموات والارض     33الرحمن

8-    والسماء بنینا وانا لموسعون     47ذاریات

9-     ومن كل شیء خلقنازوجین  49ذاریات

10- افلم ینظرواالی السماءفوقهم كیف بنیناوزیناهاومالهامن خروج 7ق

11-  وانبتنافیهامن كل زوج بهیج   7ق

12- انافتحنافتحامبینا    1فتح

13- والشمس تجری لمستقرلها   38یس

14-والقمرقدرناه منازل  39یس

15-       لاالشمس ینبغی لها آن تدرك القمرو...........40یس

16- ا... الذی رفع السماوات بغیرعمدترونها     2رعد   و9لقمان

17-       وتری الجبال جامده وهی تمر مر السحاب     90نمل

18- یولج اللیل فی النهارویولج النهار فی اللیل    14فاطر

19- غلبت الروم .....وهم من بعدغلبهم سیغلبون ...1روم

20-الم تر انا... یزجی سحابا   43نور

21- وجعلنا فی الا رض رواسی آن تمیدبها   32انبیا

22-       وجعلناالسماء سقفامحفوظا    32انبیا

23-       وتری الارض هامده فاذاانزلناعلیهاالماءاهتزت وبث5حج

د: عجایب قرآن

درقرآن كریم ازمواردی صحبت شده است كه بشرتاكنون پی به عمق آن نبرده وبعنوان عجایب قرآن مطرح است درزیر ببرخی ازانان اشاره میكنیم:

1-     وبنینافوقكم سبعا شدادا    نباء

2-    تولد عیسی از مریم باكره     40ال عمران

3-    وانزل جنودا لم تروها    26توبه

4-    الذی خلق سبع سموات طباقا      3ملك

5-   قل اوحی الی انه نفر من الجن......سوره جن

6-     وانا لمسنا السماء .....ملیت حرسا شدیدا وشهبا8جن

7-   جاعل الملایكه رسلا اولی اجنحه مثنی   .......1فاطر

8-    شق القمر     1قمر

9-     ا... نورالسموا ت والارض......35نور

10- اولم یرالذین كفروا آن السموات واللارض كانتا رتقا ففتقنا    31انبیا

11-  معراج پیامبر        1اسراء

12- ویسیلونك عن الروح...........87اسرا

13- انا ناتی اللارض ننقصها من اطرافها    41رعد

14-اصحاب فیل    سوره فیل

15-                        اصحاب كهف ورقیم         16كهف

ه-صیغه های مشكل درقرآن

ابریق از برق – اثرن از ثور – ادوا از ادی – استبرق از برق – موصده از وصد – استبقوا از سبق – اتقی و تقی از وقی – جوابی از جابی از جبی – تحروا از حری – حلوا مجهول از باب تفعیل از حلی – خلو از خلی – مخاض از مخض – ادكر و مدكر از ذكر – مرضی جمع مریض از مرض – زالت از زیل – ساق از سوق – سائبه از سیب – طائف از طوف – عاد از عدو – عاد پیامبر از عود – عید از عود – اعان از عون – قرن فعل امر قرّ – قائلون و مقیل بمعنای خوابیدن از قیل – الحاف از لحف – مهلك از هلك – نفقه از فقه – هدنا از هود – واهلك از اهل – یلتكم از لیت- یحموم از حمّ – ذاالاید و باید از اید – آدم از اوم – آل از اول – آلاء از الی – آیه از آیا – اتقان از تقن – اثنان از ثنی – ارجاء از رجو – اعتدنا از عتد – اقتت از وقت – الذین والاتی از ال ل – ا... از اله – امه از امو – انجیل از نجل – اولئك از اول – تاره از تور – تتری از وتر – تراقی و ترقی از رقی – تراقی و ترقوه از ترق – ثبات از ثبو – دیه از ودی – ذریه از ذر – فصرهن از صور – ماء از موه – ماب از اوب – مشكات از شكو – معین از معن و عین – ملائك از ملك و الك و لئك – هاروت از هرت – ماروت از مرت – یاتل از الو – استكانوا از كین – شیطان

و: اصطلاحات در قرآن

كوثر – ماعون- همزه – ثمره – تكاثر – علم الیقین – عین الیقین – حق الیقین – اهل كتاب – صحف – لیله القدر – نادی (جماعت)-زبانیه (ماموران جهنم)- اسفل السافلین- اعلی علیین – تقوی و طغوی - عقبه (تكلیف)- مرصاد – نفس مطمئنه – نفس اماره – نفس لوامه – لوح محفوظ – صراط مستقیم – خیر و شر – اولی و آخرت – دنیا و عقبی – مطففین – زمهریر (سرما)- تحری (جستجو) – اجل مسمی- اجل معلق – استكبار – استضعاف – توبه نصوح – حدود ا... – صدیقین – شهداء – ضیزی (خلاف عدالت) - اجنه جمع جنین – سكره الموت – اسلام و ایمان – اشراط جمع شرط – اولوالعزم- جاثیه ( به زانودرآمده)- آیام ا... – مدینون جمع مدین مفعول از دین – ملا اعلی – كتاب محفوظ – كتاب محو و اثبات -  جلابیب جمع جلباب ( چادر )- عروه الوثقی – رب السموات و الارض و مابینهما( همه هستی )- عصی جمع عصا – ذكران جمع ذكر – اناث جمع انثی – قسطاس (ترازو)- افك (دروغ)- اناسی جمع انسان – صلوات –– اولی النهی(اولوالاباب) – تحت الثری ( زیر زمین) – ملت ( كیش ) – طاغوت – لمح البصر – احدی الحسنین ( شهادت یا پیروزی - مباهله – قنطار -   نسیء ( تغییر در ماههای حرام ) – كلاله– یمین ( ایمان) – شمال ( شمائل )-  ریش ( زینت )-  قرن ( قوم و زمان )- مستقر ( آخرت ) – مستودع (‌دنیا) – اعراف ( مكان بلند ) – ارائیم (‌خبردهید ) – انفال (  فییء) تسبیع و تقدیس – اساری ( اسیر ) – محكمات ( ام الكتاب ) – متشابهات – قسیس ( كشیش) – شق القمر – معراج – دحو الارض- سدره المنتهی – قاب قوسین – دابه الارض – ارذل العمر – شجر احضر – اولی الامر – ام الكتاب – ام القری ( مكر )

ز: طبیعت در قرآن

فلق – عصر – زلزله – علق- ضحی – لیل – شمس – فجر – سماء – جبل – ارض – طارق – بروج – شتاء – صیف – تراب – دهر – شهاب- ماء – نار – نجم – شعری – یم – بحر – صاعقه – دحان – عین – سیل – بر – طوفان – صیحه – طور – برد – حسبان – ینبوع – رعد – كوكب – برق – جو – خسوف – ساحل – ریح – حاصب ( تندباد) – مزن – سحاب – غمام – اعصار ( گردباد)- ودق

( باران ) – مطر – صیب – وابل – غیث – افق – حجر – یحموم – قمر – صرصر – طل – فج- لجی – موج – هلال

ح: اجزاء بدن در قرآن

راس – اذن – انف – بصر – عین – سمع – جبین – جبهه جباه – ناصیه – شعر – جید – عنق – حلق – حلقوم - حنجره – حنك – خد – ذقن – رقبه – ترقوه (تراقی)- سن – شفه – فم – لحیه – لسان – بطن – تریبه – جلد – جنب – حویه – دم – رحم- شحم- لحم – صدر – صلب – ظهر – عصب – عظم – فواد – فرج –فقار- قلب- كبد – معا- منكب- انمله- ورید – ید –رجل – اصبع – ظفر – عضه – قدم – كعب – نفس – روح – وجه – ساق – بشر – وتین(رگ)- خرطوم- دبر- قبل – جسد- بدن- جیب – جناح – یمین – ازر – كف – صوف- سوات(عورت)- دمع – مرفق – سواه (جسد) – بنان – جسم – عضله – عوره – غمز – مقعد

زنان در قران

درقران کریم۳ سوره اختصاص بزنان واحکام انان دارد نساء-تحریم-طلاق (جمعا 214آیه)

در قران کریم تنها از یک زن به نام شخصی ایشان یاد شده وان حضرت مریم است(آیه11تحریم) واز زنان دیگر با اشاره یاد شده است اسامی انان عبارتند از:

حوا-همسرنوح-دختران شعیب-همسرموسی-خواهر ومادر موسی-زن ابولهب-بلقیس-ساراوهاجر-زلیخا-آسیه-همسر ایوب-اشیاع همسرزکریا-حنه مادر مریم-همسر زید ابن حارثه-همسران پیامبر(ام المومنین)-زهرای مرضیه وانسی(مریم)

آیات قران درباره حضرت زهراء

35نور-سوره کوثر-19و20 الرحمن-37و42 ال عمران-29ابراهیم-8دهر-23شوری-33احزاب-65 ال عمران(مباهله)-59نساء-43انفال-35بقره

 

ط: خویشاوندان در قرآن

اب (والد)- ام ( والده) – اخ- اخت- ابن(ولد)- بنت- مولود- ورید – فتی – فتاه – جد – جده- خال- خالد- عم- عمه-زوج- زوجه- بعل- صهر-  سبط- نافله – دعی – ربیبه – امرئه – امرء – صاحبه(همسر)- ولدان ( كودكان)- فصیله(خویشان)- ابنه- رحم- عشیره- غلام(غلمان)- ذریه- ذكر – انثی- اهل(اهلون)- آل – رجل – نساء- نسوء – ناس – اناس – انسی- اناسی – صبی – شیب(پیر) – حفده( نوادگان )- سید – سیده – اقربی – ثیبه – طفل – عروب – عقب – كلاله – نسب – نسل – آباءالبعوله(31 نور)

ی: حیوانات در قرآن

1- چهارپایان: ابل – بعیر – بغل – بقر – بهیمه – ثور – جمل – حمار ( حمر و حمیر ) – سائبه – سائمه – ضان – عجل – غنم – مغر – نعجه – نعم – ناقه – خیل – ركاب – ضامر – بدن - حام – بحیره – صافنه – وصیله – جیاد – عادیه – موریه – مغیره – دابه

2- حشرات: بعوضه – جراد- ذباب- عنكبوت- فراشه- قمل- نحل – نمل

3- خزندگان: ثعبان – حیه – جان

4- آبزیان: حوت – ضفدع – نون ( ماهی )

5- پرندگان: سلوی – غراب – هدهد -  طیر( ابابیل)

6- مابقی: خنزیر – ذئب – فیل – قرده – كلب – قسوره(شیر)

« كلب و خنزیر دو حیوان نجس العین اند »

ك: بیماریها در قرآن

اعمی كوری ( عمی و عمیان ) 50 انعام – اعرج لنگی ( عرج) 61 نور -  اصم كری ( صم) 42 هود – ابكم لنگی  (بكم) 76 نحل – اكمه كوری مادر زاد (‌ كمه ) 49 آل عمران- ابرص يا پیسی

  ( برص ) 110 مائده

ل: نوشت افزار در قرآن

قرطاس – قلم – مداد – صحف – سجل – رق – كتاب – سفر

م: فصول در قرآن

صیف ( تابستان )- شتاء ( زمستان)  سوره ایلاف

ن: مزه ها در قرآن

حلو( شیرین ) – مر ( تلخ ) – اجاج ( تلخ و شور ) – ملح (شور) – غدب ( شیرین ) – خمط ( تلخ )

س: رنگها در قرآن

ابیض ( بیضاء ) سفید 187 بقره – اسود ( سود ) سیاه 187 بقره – اخضر ( خضر ) سبز 80 یس – احمر ( حمر ) سرخ 27 فاطر – اصفر ( صفر )‌ 33 مرسلات 51 روم – ازرق ( زرق ) آبی و كبود ‌102 طه – رماد خاكستری 18 ابراهیم

مسوده – مصفره – مخضره

ع: فلزات در قرآن

ذهب ( طلا ) – فضه ( نقره) – حدید ( آهن ) – قطر و نحاس و مهل و قطران (‌مس و سرب )

ف: اغذیه در قرآن

لبن – عسل – بیض ( تخم مرغ) –  دهن – لحم – سكر ( شكر ) خبز – من –سلوی – زیتون – مائده

س: میوه ها در قرآن

تین – زیتون – عنب – قضب ( خرماو تره )-  رمان- یقطین (كدو)- رطب – قثاء – طلح (موز)

س:پول در قرآن

دراهم 20 یوسف- دینار 75 آل عمران – ورق ( اسكناس )19 كهف

ق: گیاهان و سبزیجات  در قرآن

تین – زیتون – قضب – نحل – صدر – یقطین – بقل – فوم – بصل – عدس – خردل – اتل(گز) – ضریع – عنب- اب (گیاه خودرو) – طلح (درخت موز)- خضر ( سبزینه ) – الحب – ریحان – سنبله – صنوان – طلع – قنوان – قثاء

ر: اسم فعل در قرآن

اف – اوه- الا -  ویل – هاءم -  هلم – هیت – هیهات – ویكان - هاتوا

ش: جهات سته    در قرآن

قبل و امام (جلو) – خلف و دبر – وراء- ظهر (پشت) – فوق ( بالا) – تحت (زیر و پائین)- یمین (راست )- یسار و شمال ( چپ )- بین (میان)- عندو لدن و لدی (نزد )- جنب ( كنار ) – ثم – هیهنا – هنا – هنا   لك – مشرق و مغرب

ت: ادوات استفهامی در قرآن

أ – هل – این – متی – من – ما – ای – كیف – كم – لم-  لما

ث: ظروف زمان و اوقات در قرآن

آیان – متی – انی – ازل – ابد – امس – الیوم – غد – جمعه و سبت – الان – یوم و لیل و سنه و عام و حول (سال) – ساعه – قرن -  شهر – اصیل ( اصال) – بكره – سحر – صبح و       صباح – عشاء و عشیه – عصر و مساء – اجل – اناء – بغته- حقب- دهر – حین – اذ – اذا – آیام – نهار – لیل – عشی – ضحی – امد – ابكار –اهله

آیام هفته: سبت (65بقره) – جمعه ( سوره جمعه )

خ: خطابات درقرآن

درقرآن كریم خطابات دوگونه اند

1-عمومی-یاایهاالناس-یاایهاالانسان-یاایهاالذینامنوا-یاایهاالذین كفروا- یاایهاالكآفرون 2-خاص-یاایهاالمدثر-یاایهاالمزمل-یاایهاالنبی-یاایتهاالنفسالمطمئنه-یاایهاالرسول-قل

 

ذ: اسامی معرب به حروف وباهمزه وصل

1-اب-اخ-فم-ذو-اولو

2-اسم-ابن-ابنه-امرء-امرءه-اثنا-اثنتا-ال

ض: مكانهادرقرآن

ارم(شهرعاد)-طوی(اورشلیم)-موتفكات(شهرلوط)-طور(بیابان سیناء)-مكه-بكه احقاف(سرزمین قوم عاد)-مصر-ام القری(مكه) -سبا-یثرب -مدین(شهرشعیب) -روم-طورسیناوسینین -كهف-حجر(صالح) -جودی- حنین(میان مكه ومدینه)بابل-صفا-مروه-عرفات-مشعرالحرام-بدر-منی-مدائن-دارالندوه-كعبه-الوادالایمن-وادالنمل ارض الجرز اریحا-ایله

ظ: غزوات وسرایادرقرآن

بدر214بقره-احد121ال عمران-حنین25توبه-خندق214بقره-حدیبیه7توبه وفتح-بنی النضیر206حشر-فتح مكه1نصر-تبوك38توبه-احزاب9احزاب-یوم الفرقان214بقره-بنی نخله11مائده-حمراءالاسد172ال عمران-خیبر15فتح-ذات السلاسل11و1عادیات بصفحه281مراجعه فرمائید

غ: مساجددرقرآن

قبله مسلمانان ابتدامسجدالاقصی یابیت المقدس بود.لیكن درسال دوم هجری بفرمان خداوندقبله ازمسجدالاقصی به مسجدالحرام یاكعبه تغییر یافت كعبه اولین خانه خدادرروی كره زمین است كه توسط حضرت ادم بناشد وپس ازویرانی درطوفان نوح مجددابوسیله ابراهیم تجدیدبناشد آیات رامرورمیكنیم.

آن اول بیت وضع للناس للذی ببكه مباركا95العمران واذیرفع ابراهیم القواعدمن البیت واسماعیل...122بقره     

 وحیث ماكنتم فولواوجوهكم شطره144بقره 

..فلنولینك قبله ترضیها 144بقره

  علاوه برمسجدالحرام(بیت العتیق)ومسجدالاقصی درقرآن كریم به مساجددیگری نیزاشاره شده است.مسجدقبلتین1اسرا-مسجدقبا107توبه-مقام ابراهیم(مصلی)-مسجدضراركه دستورتخریب آن داده شد107توبه

لا: اعداددرقرآن

درقرآن كریم انواع اعدادبیان شده است

1-اصلی-احدواحدی-اثنان واثنتان واثنتین-ثلاث وثلاثه-اربع واربعه-خمس-سته-سبع وسبعه-ثمانی وثمانیه-تسع-عشر-احدعشر-اثنتی عشر-تسعه عشر-عشرون-ثلاثون وثلاثین-اربعین-خمسین-ستین-سبعون وسبعین-ثمانون وثمانین-تسعون-تسع وتسعون مائه-ماتین-ثلاث مائه-ثلاث مائه وتسع-الف سنه الاخمسین-الف والوف-الفین-ثلاثه الاف- خمسه الاف-خمسین الاف4معارج-مائه الف147صافات

2-ترتیبی-واحدوواحده-اول واولی-ثانیه-ثالث .ثالثه-رابع-خامسه-سادس-ثامن

3-كسری-نصف-ثلث-ثلثان-ربع-خمس-سدس-ثمن-عشرومعشار

4-توزیعی فرادی-مثنی-ثانی اثنین-ثلاث-ثالث ثلاثه-رباع-تثلیث-شفع-وتر-زوج-بضع

اب: علائم واشكال آن درقرآن

علائم وشكل انهادرقرآن بشرح زیراست:

1-حركات(فتحه-ضمه-كسره-رفع-نصب-جر-الف مدی-یای مدی-واو مدی-سكون)

2-علائم وقف(م لازم-لاقبیح-قلی وقف اولی-صلی وصل اولی-     ج جایز-معانقه).

3-علائم احكام(مد-شد-وصل-اشباع-اماله-غنه-سكت-ادغام-اظهار-اخفا-اقلاب-ناخوانا) علائم قدیمی عبارتند از-قفه(سكت)-ط-قف(وقف تام)-ك(كافی)-ز-ص-ق-جه(حسن)-صل(قبیح)-صب(وصل یمابعد)-صق(وصل بماقبل)

اج: استثناءات تجویدی در قرآن

مجریها(ا ماله)-فرق.مصر.یسر.نذر.اسر بدوصورت تفخیم وترقیق)-اركب معنا(ادغام متجانسین)-الم نخلقكم(ادغام متقاربین)-بل ران ومن راق(بلاادغام)-مكناوتامنا(ادغام كبیر ودومی بااشمام)-مالیه هلك(ادغام.سكت.وقف)-یس والقرآن..ن والقلم(بدون ادغام دروصل)-دنیا بنیان صنوان قنوان(بلاادغام)الان(مدلازم كلمی مخفف)-ع درعسق وكهیعص (مدلین باسبب سكون لازم)-ارجه والقه(ضمیر ساكن)-یرضه(بلااشباع)-فیه مهانا(بااشباع)-علیه ا... وماانسانیه ضمیرمضموم10فتح و6كهف)-عوجا قیما.بل ران من راق .من مرقدناهذا(مواردسكت)-اناولكنا38كهف.الظنونا الرسولا.السبیلا10و66و67احزاب.قواریرا سلاسل سلاسلا4و15دهر(همگی وقف باالف)-اتحاجونی(ادغام كبیر)-یبسط.بسطه.مصیطره.مصیطرون(باص وس)-فمااتینی(باحذف وسكون دروقف)-بئس الاسم(السم ولسم دروقف)-ءاعجمی(دومی باتسهیل)-لایهدی35یونس (ادغام كبیرومتجانسین

اد: امثال تشبیهات و كنآیات درقرآن

درقرآن كریم بیش از200مثل كنایه وتشبیه بكاررفته است كه دقت دردرك انهاانسان رابعمق مطلب نزدیكترمینمایدبرخی ازانهاعبارتنداز:

1-تشبیه حاملان تورات به خران حامل كتاب  6جمعه

2-خردشدن فیل سواران ابرهه به كاه خورده شده فیل

3-تشبیه خانه مشركان بخانه عنكبوت    41عنكبوت

4-وضع مردم درقیامت بمانند پروانه های پراكنده4قارعه

5-تشبیه دنیاوزینتهای آن بباران19حدید

6-تشبیه اعمال كآفران بسراب39نور

7-ضعف خدآیان دروغ بعدمتواناییبه خلق مگس73حج

8-تشبیه اعمال كآفران به خاكستردرباد21ابراهیم

9-تشبیه داعیان غیر خدا بسراب15رعد

10- تشبیه  باطل بكف روی اب18رعد

11- تشبیه دلهای قسی بسنگ69بقره

12- تشبیه آفراد دردوزخ بخران فراری ازشیر50مدثر

13- تشبیه اعمال كآفرانبه تاریكی دردریای مواج  40نور

14- تشبیه صدقات بامنت به ریا266بقره

15- تشبیه منافقان بشب ظلمانی  17بقره

16- تشبیه منافقان طوفانی بارعدوبرق ووحشت ازمرگ19بقره

17- تشبیه انفاق بدانه گندم كه هفت خوشه میدهد261بقره

18- تشبیه شهدابه زندگان154بقره

19- تشبیه كارمنافقان به تجارتی كه سودندارد16بقره

20- تشبیه انفاق ریاكارانه بخاك روی سنگ باامدن باران264بقره

21- تشبیه انفاق به گیاه265بقره

22- تشبیه كآفران به سگ  176اعراف

23- تشبیه گمراهان به چهارپایان  179اعراف

24- تشبیه كآفران به خاكستر درباد   18ابراهیم

25- تشبیه كلمه طیبه به درخت طیبه 24ابراهیم

26- تشبیه كلمه خبیثه به درخت خبیثه 25ابراهیم

27- تشبیه باطل بكف روی اب 81اسرا

28- تشبیه زندگی دنیا به از بین رفتن محصول توسط باد45كهف

29- تشبیه كآفران به كسانیكه قادربدفع مگسی  ازخودنیستند 73حج

30-تشبیه خداوند به نور 35نور

31- تشبیه دنیاپرستان به انعام 44فرقان

32- تشبیه غیبت بهخوردن گوشت مردار  12حجرات

33- تشبیه قوم ثمود بعد ازعذاب به نخلهای وارونه  7حاقه

درسایرمواردبصفخه107فرهنگ موضوعی مراجعه فرمائید

اه-مقطعات درقرآن

دراغاز29سوره درقرآن كریم حروفی بهم پیوسته امده كه بحروف مقطعه معروفندومیبایست درقرائت انهاراجداجداخواند سه موردازحروف مقطعه مربوط بسورههای مدنی وبقیه مكی اند.حروف مقطعه حداقل یك حرف وحداكثرپنج حرفند مجموع حروف مزبوربدون تكراربعنوان حروف نورانی درعبارت صراط علی حق نمسكه گرداوری شده است حضرت امیر فرموده اند هركتابی راگزیده وخالصه ایست وخالصه قرآنحروف مقطعه انست.قبل ازبیان حروف نظراتی كهدرخصوص معانی انها وجودداردعنوان میگردد:

1-نامهای خداوند2-بمعنای سوگند3-اسم اعظم خداوند4-نامهای قرآن5-نامهای سوره ها6-نام پیامبران7-رموزواشارات است 8-توجه دادن مردم به مفاد قرآن است9-تركیب حروف اخباری رابیان میكندمثلاحم اشاره به حیات وموت دارد10-بیان اینكه قرآن ازهمین حروف تشكیل میشود وكسی قادربه اوردن مثل آن نیست 11-تعدادحروف هرسوره باحروف مقطعه آن سوره نسبت دارد12-درسوره های مقطعه داربعدازحروف مقطعه ازكتاب وقرآن سخن رفته است اینك موارد حروف مقطعه بیان میگردد:

یك حرفی- ن(قلم)-ق(باسقات)-ص

دوحرفی- حم(احقاف-جاثیه-دخان-زخرف-فصلت-مومن)

سه حرفی-الم(سجده-لقمان-روم-عنكبوت-ال عمران-بقره) الر(حجر-ابراهیم-یوسف-هود-یونس)  طسم_قصص-شعراء)

چهارحرفی-  المر(رعد)- المص(اعراف)

پنج حرفی- حم عسق(شوری) -كهیعص(مریم)

نكته-ن اولین حرف مقطعه درسال سوم بعثت والم اخرین آن درسال 11هجری نازل شده است.منظوراز (ق) كوه قاف یعنی جودورزمین است.

او: سوگنددرقرآن

درقرآن كریم صدبارسوگندیادشده است كه90باران توسط خداوندوبقیه توسط پیامبرودیگران اداشده است. سوگندهاهریكبمطالب مهمی اشاره دارندودرمقام اثبات آن بیان میباشند.كلیه سوگندهای حقتعالی برمخلوقات خوداست  كه حاكی از اهمیت موضوع وتوجه دادن انسان به انهاست. اولین سوگندی كه درقرآن امده درسوره عصرواخرین آن سوگندحقتعالیبه قرآن كریم درسوره یس میباشد.دریك موردخداوندبجان پیامبر سوگندیادفرمودهاند لعمرك(قسم بجان تو)73حجر ادات سوگندعبارتنداز-و-ت-ب وهمچنین 7موردباصیغه لااقسم 5موردبا(ت)انهم برسرواژه ا... دوموردبا(ب)وبقیه با(و)است ویك مورد باصیغه لعمرك. كلیه سوگندها در35سوره امده است25مورداول سوره و10مورددرمیان سوره .سوره هاعبارتنداز: یس-صافات-ص-زخرف-دخان-ق-ذاریات-طور-نجم-قلم-قیامت-مرسلات-نازعات-بروج-طارق-فجر-بلد-شمس-لیل-ضحی-تین-عادیات-عصر  65نسا-72و92حجر-56و63نحل-68مریم-75واقعه-38و39الحاقه-40معارج-32و33و34مدثر-15و16و17و18تكویر-16و17و18انشقاق

بیشترین سوگندهادرسوره والشمس است  پیش ازاوردن سوگندهاانواع انهارابیان میدارد:

1-سوگندبه پروردگارمانندربالمشارق

2- سوگندبه ا... مانندتا...5مورد

3- سوگندبه كتاب وقلم مانندومایسطرون-والقرآن الحكیم

4- سوگندبه نبات مانندوالتین

5- سوگندبه حیوان مانندوالعادیات

6- سوگندبه مكان مانندوطورسینا

7- سوگندبه انسان مانندووالد

8- سوگندبه زمان مانندواللیل

9- سوگندبه طبیعت مانندوالشمس

10- سوگندبه فرشتگان مانندوالنازعات

اینك سوگند ها- والعصر-والعادیات-فالموریات-فالمغیرات-والتین-والزیتون-وطورسینین-وهذالبلدالامین-والضحی-واللیل اذاسجی-واللیل اذایغشی-والنهار-واللیل-والسماء-ومابینهما-والارض-وماطحها-ونفس-وماسویها-لااقسم بهذالبلد-ووالد-وماولد-والفجر-ولیال عشر-والشفع والوتر-واللیل اذایسر-والسما-والطارق-والسماءذاتالرجع-واللرض ذات الصدع-والسماؤ ذات البروج-والیوم الموعود-وشاهد-ومشهود-فلااقسم بالشفق-واللیلوماوسق-والقمراذالتسق-فلااقسم بالخنس الجوارالكنس-واللیل اذاعسعس-والصبح اذاتنفس-والنازعات-والناشطات-والسابحات-فالسابقات-فالمدبرات -والمرسلات-فالعاصفات-والناشرات-فالفارقات-فالملقیات ذكرا-لااقسم بیوم القیامه-ولااقسم بالنفس الوامه-والقمر-واللیل اذاادبر-والصبح اذااسفر-فلااقسم برب المشارق-فلااقسم بماتبصرون-ومالاتبصرون-والقلم-ومایسطرون-فلااقسم بمواقع النجوم-والنجم اذاهوی-والطور-وكتاب مسطور-والبیت المعمور-والسقف المرفوع –والبحرالمسجور-والذاریت ذروا-فالحاملات وقرا-فالجاریات یسرا-فالمقسمات امرا-فورب السما.والارض-والسماءذات الحبك-والقرآن المجید-والكتاب المبین-والقرآن ذی الذكر- والقرآن الحكیم- والصافات-فالزاجرات- فالتالیات-تا...5مورد-بلی وربی-فوربك-ای وربی(توسط پیامبران)-بعزتك لاغوینهم اجمعین(قسم شیطان83ص)-بعزت فرعون_قسم ال فرعون)-لعمرك_قسم بجان پیامبر73حجر

از: ادعیه درقرآن

درقرآن كریم دعاهایی اززبان خداوندیاپیامبران وآفرادمومن بیان شد است كه بهترین وسیله ارتباط باخداوند استذیلامواردی ازانرابیان میدارد:

1-اهدناالصراط المستقیم5حمد

2-ربناعلیك توكلناوالیك انبنا...5ممتحنه

3-ربنالاتجعلنافتنه للذین كفرواواغفرلنا..6ممتحنه

4-رب هب لی حكما...84شعرا

5-رب اغفروارحم وانت خیرالراحمین 118مومنون

6-رب اجعلنی مدخل صدق و....

7-ربنالاتزغ قلوبنابعدان هدیتنا...8ال عمران

8-...سبحانك فقناعذاب النار... 191ال عمران

9-رب اجعل هذابلداامنا..

10-امن یجیب المضطر اذادعاه و....63نحل

11-وان یكادالذین كفروا.....51قلم

12-وذاالنون اذذهب مغاضبا....88انبیا-60انعام

13رب اغفرلی ولوالدی وارحمهما...26اسرا

14-رب اجعلنی مقیم الصلاه..40ابراهیم

15-اللهم ربناانزل علینامائده من السما...114مائده

16-ربناآفرغ علیناصبرا...250بقره

17-رب لاتذرنی فرداو......89انبیا

18-ربناهب لنامن ازواجناوذریتناقره اعین  ..74فرقان

برخلاف دعادرخواست عذاب وناراحتی برای كسی بصورت نفرین مطرح میگردددرقرآن كریم مواردی از نفرین وجودداردكهبه بخشی ازانهااشاره میگردد:

1-ویل للذین كفروا37مریم

2-ویل لكل همزه لمزه 1همزه

3-ویل لكل افاك اثیم7جاثیه

4-ویل للمصلین 1مطففین

برای سایرمواردبفرهنگ موضوعی قرآن ص199 مراجعه فرمائید

اح: جملات كاربردی قرآن

برخی ازآیات الهی انچنان بامردم عجین شده كه درفرهنگ عامه واردگردیده ودرصحبتهای روزمره بكارمیرودببرخی ازانهاذیلا اشاره میگردد:

1-ان مع العسریسرا  شرح

2-ماشاءا... اعلی

3-نصرمن ا... وفتح قریب 13صف

4-فاعتبروآیااولی الابصار  2حشر

5-الاان حزب ا... هم الغالبون  23مجادله

6-كل من علیهافان..26الرحمن

7-لیس للانسان الاماسعی 4نجم

8-انماال مومنون اخوه ...10حجرات

9-لااله الاا...   21محمد

10-ان ا... وملائكته یصلون علی النبی 56احزاب

11-امن یجیب المضطراذادعاه...6نمل

12-لایكلف ا... نفساالاوسعها 64مومنون

13-جاءالحق وزهق الباطل..83اسرا

14- یدا... فوق ایدیهم  10فتح

15-بقیه ا... خیرلكم 88هود

16-انا... واناالیه راجعون 151بقره

17-تعاونواعلی البروالتقوی  3مائده

18-سلام علیكم  34نحل

19-لكم دینكم ولی دین    كآفرون

20-كلواواشربواولاتسرفوا  29اعراف

اط: جموع مكسردرقرآن

ا-اباء اب-اثار اثر-اجور اجر-اخر اخری-اخوان واخوه اخ-اذان اذن-مئارب مارب-ارائك اریكه-اسریواساری اسیر-اصول اصل-اصال اصیل-افاق افق-الاف والوف الف-الهه اله-الاء الاء-امور امر-امهات ام-امم امت-ائمه امام-امنه امن-اماء امه-اناث انثی-اناسی انسان-اناء اناء-آیامی ایم-ب-بحاروابحر بحر-براء بری-بروج برج-ابراروبرره بر-اباریق ابریق-ابصار بصر-بصائر بصیره-بطون بطن-بطائن بطانه-بعول بعل-بغال بغل-ابكار بكر-بكم ابكم-بلاد بلد-ابناءوبنون ابن-بنات بنت-ابواب باب-بیوت بیت-بیض ابیض-بیع بیعه-

ت-تبع تبابعه-اتراب ترب-ترائب تریبه-

ث-ثبات ثبه-اثقال ثقل-ثقال ثقیل-مثانی مثنی-ثیاب ثوب-

ج-جبال جبل-جباه جبهه-جوابی جابی-اجداث جدث-جدد جاده-جدر جدار-جروح جارحه-جواری جاریه-اجسام جسم-جلابیب جلباب-جفان جفن-جلود جلد-مجالس مجلس-جنوب جنب-اجنحه جناح-جنود جند-اجنه جنین-جیاد جید-جیوب جیب –

ح-احبا حبیب-احبار حبر-حبال حبل-احادیث حدیث-حدود حد-حداد حدید-حدائق حدیقه-محاریب محراب-احزاب حزب-حسان حسناء-حفظه حافظ-احقاب حقب-حكام حاكم-حلائل حلال-احلام حلم-حلی حلیه-حمیروحمر حمار-احمال حمل-حناجر حنجره-حنفا حنیف-حیتان حوت-حور احوروحورا-حوآیا حویه-احیا حی-

خ-خبائث خبیثه-اخبار خبر-اخدان خد-خزنه خازن-خزائن خزینه-خشب خشب-خشع خاشع-خصام خصم-خضر اخضر-خطآیا خطیئه-خفاف خفیف-خلطا خلیط-خوالف خالفه-خلائف خلیفه-اخلا خلیل-خمر خمار-خنازیر خنزیر-خنس خانس-اخوال خال-اخیار خیر-خیام خیمه –

د-دواب دابه-ادبار دبر-دراهم درهم-دسر دسار-ادیعا دعی-دماء دم-دهان دهن-دیار دار-دوایر دایره-

ذ-اذقان ذقن-ذكوروذكران ذكر-اذله ذلیل-ذنوب ذنب-ذوات ذات  ر-رئوس راس-ارباب رب-ربائب ربیبه-رباط ربط ورابط-رجال راجل ورجل-ارجل رجل-ارجاءرجا-ارحام رحم-رحما رحیم-اراذل ارذل-رسل رسول-رواسی راسیه-مرافق مرفق-رقاب رقبه-ركبان راكب-رواكد راكد-ركع راكع-رهبان-راهب-رهان-رهینه-ریاح-ریح-

ز-زبروزبر زبور-زرابی زریبه-زراع زارع-زروع زرع-زرق ازرق-زلف زلفی-ازلام زلم-زمر زمره-ازواج زوج-

س-اسباب سبب-اسباط سبط-سبع سبع-سبل سبیل-سجد سجودوساجد-مساجد مسجد-سحره ساحر-اسحار سحر-سرابیل سربال-اسرار سر-سرائر سریره-سراع سریع-اساطیر اسطوره-سعر سعیر-سفره سفیر-اسفار سفر-سفها سفیه-سقف سقف-سكاری سكران-مساكن مسكن-مساكین مسكین-اسلحه سلاح-سلاسل سلسلهسمان سمن-اسامی اسم-سبابل سببله-سنن سنت-سهول سهل-سود اسود سودا-ساده سید-سور سوره-اساور اسوره-اسواق سوق-

ش-اشتات شتی-اشحه شح-شحوم شحم-شداد شدید-اشداءشدید-مشارب مشرب-شركا شریك-شیاطین شیطان-شعوب شعب-شعب شعبه-اشعار شعر-شعرا شاعر-شعائرشعاروشعیره-شغل شغل-شفعا شفیع-شمائل شمال-شهب شهاب-شهود شاهد-اشهاد شاهد-شهدا شهید-شهورواشهر شهر-اشیا شئی-شیوخ شیخ-شیع واشیاع شیعه-

ص-مصابیح مصباح-اصابع اصبع-صبغ صبغه-اصحاب صاحب وصحابه-صحاف وصحف صحیفه-صدور صدر-صواعق صاعقه-صغار صغیر-اصفاد صفد-صفر صفرا-صواف صافه-اصلاب صلب-صوامع صومعه-صم اصم- مصانع مصنع-اصنام صنم-اصوات صوت-صور صورت-اصواف- صوف-صیاصی- صیصه-

ض-مضاجع مضجع-اضعاف ضعف-اضغاث ضغث-اضفان ضفن-ضفادع ضفدع-

ط-طباق طبق-اطراف طرف-طرائق طریقه-اطفال طفل-اطوار طور-

ظ-ظلل ظلله-ظنون ظن-ظهور ظهر –

ع-عبادوعبید عبد-اعجاز عجوز-عجاف عجف-اعدا عدو-معاذیر معذرت-اعراب عرب-معارج معرج-عروش عرش-اعراف عرف-اعزه عزیز-اعصار عصر-عصم عصمت-عصی عصا-عظام عظم-اعقاب عقب-عقود عقد-عقد عقده-علما عالم-اعلام علم-عماد عمود-اعمال عمل-اعمام عم-عمی وعمیان اعمی-اعناق عنق-اعناب عنب-معایش معیشت-عیون واعین عین-عین عیناء-

غ-مغارب مغرب-غرابیب غراب-غرف غرفه-غزی غازی-غواش غاشیه-مغاضی مغضوب-غلاظ غلیظ-غلمان غلام-مغانم مغنم-اغنیا غنی-غیوب غیب-

ف-افئده فواد-مفاتیح مفتح-فتیان فتی-فجار فاجر-فواحش فاحش-فروج فرج-فرش فرش-فقرا فقیر-فواكه فاكهه-افنان فن-افواج فوج-افواه فم-

ق-قبور قبر-مقابر مقبره-قبائل قبیله-قدور قدر-اقدام قدم-قروء قرء-قواریر قاروره-قراطیس قرطاس-قرون قرن-قرنا قرین-قری قریه-قصور قصر-اقطار قطر-قناطیر قنطره-قطع قطعه-قواعد قاعده-مقاعد مقعد-اقفال قفل-قلوب قلب-قلائدومقالید قلاده-اقلام قلم-مقامع مقمع-اقوات قوت-قوی قوه –

ك-كبرا كبیروكبری-كبائر كبیره-كبار كبیر-اكابر اكبر-كبر كبری-كتب كتاب-كرام كریم-كواعب كاعبه-كفره وكفار كآفر-كوآفر كآفره-كلم كلمه-كنوز كنز-اكمام كم-كنس كانس-اكنه كنون-اكواب كوب-كواكب كوكب-

ل-لحوم لحم-السنه لسان-الفاف لفیف-القاب لقب-لواقح لاقحه-الواح لوح-الوام لون-لیالی لیل-

م-امتعه متاع-امثال مثل-تماثیل تمثال-مواخر مخر-مدائن مدینه-امشاج مشج-امعاء معی-ملائكه ملك وملیكه-ملوك ملك-امانی امنیه-مهاد مهد-اموات موت-موتی میت-اموال مال

ن-انباء نبا-انبیا نبی-ینابیع ینبوع-نجوم نجم-انداد ند-نذر نذیرونذر-منازل منزل-انساب نسب-مناسك منسك-انصاب نصب-انصار ناصرونصیر-نصاری نصرانی-نواصی ناصیه-نعاج نعجه-نعم ونعماء نعمت-انعام نعم-نفوس نفس-انفس نفس-منافع منفعت-انفال نفله-مناكب منكب-انكاث نكث-انكال نكل-نمارق نمرق-انامل انمله-انهار نهر-نهی نهیه –

و-اوبار وبر-اوتاد وتد-اوثان وثن-وجوه وجه-وحوش وحش-اودیه وداء-ورثه وارث-اوزار وزر-موازین میزان-مواضع موضع-مواطن موطن-اوعیه وعا-مواقیت میقات-مواقع موقع-اولاد ولد-ولدان ولد-اولیا ولی-موالی مولی-

ه-اهله هلال-اهواء هواء –

ی-یتامی یتیم-ایدی ید-ایقاظ یقظه-ایمان یمین-آیام یوم

اك: اعلام واسباب نزول درقرآن

ادم- ازر- اسیه بنت مزاحم9قصص11تحریم-اصف بن برخیا40نحل-الف-ال ابراهیم - ال داود13سبا-ال عمران33ال عمران-ال فرعون- ال لوط –ال موسی248بقره-ال هارون248بقره-ال الاس-ال یعقوب-ابراهیم-ابرهه فیل-ابلیس-ابن ام مكتوم1تا10عبس-ابنه عمران مریم-ابن العجوز49ال عمران-ابنه العاشر49ال عمران-ابن صوریا(عبدا... بن صوریا)-ابوالاشدبن اسیدبن كلده4تا10بلد-ابوبكر-ابوبكرعباللله بن عثمان264بقره-ابوجندل بن سهیل42نحل-ابوجهل-ابن مریم(عیسی) – ابوالحصین 256بقره- ابوالدحداح 245بقره- ابوذرغفاری 207بقره- ابوسلمه بنی مخزوم32و44كهف-ابوسفیان117و173ال عمران-ابوطالب56قصص-ابوعامرالراهب107توبه-ابوعبیده بن جراح22مجادله- ابوقیس بن اسلت 19نسا - ابولبابه مروان بن عبدالمنذر27انفال-ابولهب36انعام وسوره لهب-ابی بنخلت حجمی66مریم و27فرقان-احد121تا172ال عمران-احزاب-احقاف21احقاف-احمد(محمد)اخت هارون(مریم)-اخدود(اصحاب اخدود)اخنسبن شریق204بقره-اخنوخ(ادریس)-اربدبن قیس8تا11رعد-ارض مقدسه21مائده-ارض جرز27سجده-ارم7فجر-ارمیا259بقره-اریحا58بقره-اسامه بن زید94نسا-اسباط14و136بقره-اسحاق-اسرائیل(یعقوب)-اسمابنت ابی بكر272بقره-اسمابنت یزید228بقره-اسماعیل صادق الوعد54مریم-اسماعیل-اسماعیل عبدا... غفاری 228بقره-اسودبن مطلب(كآفرون)-اسودبنی مخزوم32و44كهف-اشعث بن قیس78ال عمران-اصحاب اخدود4و10بروج-اصحاب ایكه(مدین)اصحاب بدر(بدر)-اصحاب الحجر(ثمود)-اصحاب الرس38فرقان و13ق-اصحاب الرقیم9كهف- -اصحاب السبت47نسا-اصحاب السفینه71كهف و15عنكبوت-اصحاب الصفه273بقره-اصحاب الفیل(فیل)-اصحاب القریه13و31یس-اصحاب كهف9تا26كهف-اصحاب مدین(مدین)اصحاب موسی(موسی)اعراب-الیاس-ال یاسین130صافات-الیشاع(زن زكریا)-الیصابات(زن زكریا)-الیعازر(عازر)-امرئه ادم(حوا)-امرئه ابراهیم-امرئه ابولهب-امرئه زكریا-امرئه العزیز(زلیخا)امرئه عمران35ال عمران-امرئه فرعون-امرئه لوط-امرئه موسی-امرئه نوح-امرءالقیس عابس118بقره-ام القری(مكه)-ام مریم(امرئه عمران)ام موسی-ام المومنین(همسران پیامبر)-امیه بن خلف28كهف وهمزه وكآفرون-ام یحیی(زن زكریا)انسی26مریم-اهل الانجیل(نصاری)-اهل بدر15حشر-اهلبیت(محمد)-اهل السفینه(اصحاب السفینه)-اهل صفه(اصحاب الصفه)-اهل القری(عاد وثمود وایكه ولوط)-اهل مدین(مدین)-اهل یثرب13احزاب-اورشلیم) (بیت المقدس )-اوس100و103ال عمران-اوس بن صامت1تا4مجادله-اولوالعزم35احقاف-ایكه(اصحاب الایكه)-ایله163اعراف-ایوب-

ب-بابل102بقره-باران بن لقمان13لقمان-بخت النصر5اسرا-بدر148بقره-برصیصا7و16حشر-بكه96ال عمران-بلال حبشی41و106نحل-بلعم باعور77و175اعراف-بلدامین(مكه)-بلعام103نحل-بلقیس23و44نمل-بنوحارثه122ال عمران-بنوسلمه122ال عمران-بنی ادم-بنی ابراهیم132بقره-بنی اسرائیل-بنیامین(یوسف)-بنی امیه60اسرا و1تا5قدر-بنی حارثه1تكاثر-بنی قریظه-بنی النضیر-بنی یعقوب133بقره-بولس رسول14تا19یس-بیت العتیق(بیت الحرام)-بیت المقدس7اسرا

ت-تبع37دخان و15ق-تبوك(توبه)

ث-ثابت بن رفاعه6نسا-ثابت بن قیس229بقره-ثعلبه بن حاطب75و76توبه-ثمود-ثوبان مولی رسول ا...69نسا-

ج-جالوت249و251بقره-جبرئیل-جدبن قیس49توبه-جعفربن ابی طالب2و85مائده-جودی44هود

ح-حارث بن سوید83ال عمران-حاطب بن ابی بلتعه28ال عمران-حبیب النجار20و27یس-حبیب بن عدی انصاری206بقره-حدیبیه-حزقیل243و259بقره-حسان بن ثابت11نور-حسن بن علی161ال عمران-حسین بن علی161ال عمران-حفصه1تا4تحریم-حمراءالاسد-حمزه بن عبدالمطلب25بقره-حنه بنت جحش11نور-حنین25و27توبه-حواء-حواریون52ال عمران

خ-خاتم النبیین-خباب بن الارث77مریم-خزاعه13توبه-خزرج100تا103ال عمران-خضر(كهف)-خلاس بن سوید81نسا-خندق9تا12احزاب-خنساء221بقرهخوات بن جبیر187بقره-خوادبنت ثعلبه1تا4مجادله-خیبر15تا19فتح

د-داود –

ذ-ذوالخویصره58توبه-ذوالقرنین83و98كهف-ذوالكفل85انبیا-ذوالنون(یونس)

ر-راحیل99و100یوسف-رافع بن حریمله108بقره-رافع بن خزیمه118بقره-رفاعه بن زید44نسا-رقیم9كهف-روح ا...(عیسی)روح الامین(جبریل)-روح القدس(جبریل)-روم104روم-ریان بن ولید(عزیزمصر)

ز-زبن عوام65نسا-زردشتی ید (مجوس)-زكریا-زلیخا(یوسف)-زید بن الحارثه احزاب-زینب بنت جحش36تا40احزاب

س-سامری85و95طه-سبا15تا19سبا-سدوم-سراقه بن مالك بن جعشم49انفال-سعد بن ربیع34نسا-سعید بن ربیع نقیب11نسا-سعیده بن الاسدیه92نحل-سلمان فارسی62بقره 45فجر-سلیمان-

ش-شام18سبا71 81انبیا-شداد بن عاد6تا8فجر-شعیب-شمسون26نحل-شمعون14تا19یس-شموئیل246بقره-شیطان(ابلیس)

ص-صابئین62بقره-صالح-صدیقه(مریم)-صفاومروه159بقره-صفورا(مادرموسی)-صهیب بن سنان41نحل و207بقره

ض-ضمره بن العیص100نسا –

ط-طالوت51و266بقره-طرطوس19كهف-طورسینین20تین-طورسینا20مومنون-طوی12طه  -

ع-عاد-عازر49ال عمران-عاص بن وائل-عامر بن طفیل8تا11رعد-عام الفیل فیل-عامیل بن راحیل72بقره-عایشه3و4تحریم-عباس بن عبدالمطلب278بقره-عبدالرحمن بن عوف77و102نسا-عبدا... بن ابی-عبدا... بن ام مكتوم(ام مكتوم)-عبدا... بن انیس25حج-عبدا... بن رواحه111توبه-عبدا... بن زید69نسا-عبدا... بنسعدابی اسرح93انعام-عبدا... بن سلام-عبدا... بن صوریا96تا100بقره-عبدا... بن مسعود52انعام-عبیده بن حارث25بقره-عتبه بن ابی لهب17عبس-عثمان بن طلحه58نسا-عثمان بن عفان264بقره-عثمان بن مظعون46بقره-عدی بن حاتم4مائده-عرفات198و199بقره-عروه بن مسعودثقفی31زخرف-عزرائیل(ملك الموت)-عزیر-عزیزمصر21تا25یوسف-عقبه بن ابی معیط27فرقان-علی بن ابیطالب-عماریاسر46بقره-عمران(العمران)-عمر بن خطاب187بقره-عمر بن الجموح215بقره-عوف بن اثاثه12نور-عاش بن ابی ربیعه92نسا-عیسویان(نصاری)-عیسی بن مریم-عیینه بن حص28كهف –

ف-فاطمه5دهر 61ال عمران-فرعون-فخاض بن عازور75ال عمران-

ق-قابیل27تا31مائده-قارون83تا86عنكبوت-قریش(قریش)-قریه اریحا58بقره-قریه حاضره البحر(ایله) -قوم تبع(تبع)-قوم سبا(سبا)-قوم صالح(ثمود)-قوم شعیب(مدین)-قوم موسی(یهود)-قیس بن مرمه187بقره-قین نصرانی103نحل –

ك-كالب بن یوفنا23مائده-كعب اسید160بقره-كعب بن اشرف-كعب بن عجره196بقره-كعب بن مالك118توبه-كعبه-كلیمیان(یهود)كنعان بن نوح40تا47هود-كهف10تا20كهف-

ل-لبید بن سهل112نسا-لقمان12و13لقمان-لوط –

م-ماروت102بقره-ماریه قبطیه1تحریم-مالك بن اشدق228بقره-مالك بن ضیف100بقره-مجمع البحرین60كهف-مجوس17حج-محمد بن عبدا...- م-مدائن111اعراف-مدین-مدینه النبی13احزاب-مراره بن ربیع118توبه-مرثد بن ابی مرثد221بقره-مرثد بن زید10نسا-مرداس بن نهیك94نسا-مریم-مسجد الاقصی اسرا-مسجد الحرام اسرا-مسجدقبا107توبه-مسطح11نور-مسیلمه بن حبیب كذاب93انعام-مسیح(عیسی)-مسیحیان(نصاری)-مشعر الحرام198بقره-مصر-معاذ بن جبل189بقره-معقل بن یسار232بقره-مقیس بن ضبابه93نسا-مكه-ملك الموت11سجده-ملك مصر(ریان الولید)-موتكفات70توبه 9حاقه یوسف-موتكفه(شهرلوط)-موسی-مومن ال فرعون38 و45مومن-مومن ال یس(حبیب نجار)-میكال98بقره

ن-نجاشی82و89مائده-نجران(وفدنجران)-نصاری-نضر بن حارث-نعیم بن مسعوداشجعی173ال عمران-نقبا(بنی اسرائیل)-نمرود258بقره-نوح

ه-هابیل27و31مائده-هاجر35تا40ابراهیم-هارئت102بقره-هارون-هامان-هلال بن امیه118توبه-هود –

و-وادی الایمن30قصص-واد المقدس16نازعات-وادالنمل-وفدنجران71تا79ال عمران-ولید بن عقبه18سجده-ولید بن مغیره-وهب بن زید108بقره –

ی- یاجوج وماجوج 94 تا97 كهف – یحیی – الیسع – یعقوب – یهود – یهود ا96 یوسف - یهودا اسخریوطی32و44كهف-یوحنا14تا19یس-یوسف-یوشع بن نون-یونس

ال: آیات واسباب نزول درقرآن

ال عمران- حاطب ابن ابی یلتعه28.حنه مادرمریم33.ابنه العاشر49.عازر49.ابن العجوز49.فاطمه61.وفدنجران69.فخاص بن عازور75-اشعث بن قیس78-حارث بنسوید83-اوس وخزرج100و103-بنی حارثه122-حسن وحسین بن علی161-احد172-ابوسفیان173-نعیم بن مسعوداشجعی173-كعب بن اشرف72تا75-علی بن ابی طالب15و61و191و195

ابراهیم-هاجر35

احزاب-زیدبن حارثه وزینت ابن جحش36-حسنین33-

احقاف-احقاف21-عبدا... بن سلام10-

اسرا-بخت النصر5-بنی امیه60-

انعام-حارث بن عامر33-عبدا... بن مسعود52-مسیلمه بن كذاب93عبدا... بن سعدابی اسرح93-ابولهب26-نضر بن حارث94 

اعراف-مدائن111-ایله163-بلعم باعور175-اسباط160

انبیا-شام71و81

انفال-ابولبابه مروان بن منذر27-سراقد بنمالك بن جعشم49-نضر بن حارث22و32-

بقره-عبدا... بن ابی14-حمزه بن عبدالمطلبوعبیدبن حارث25-عثمان بن مظعون46-عماریاسر46-اریحا58-سلمان فارسی62-عامیل بن راحیل72-عبدا... بن صوریا96-مالك بن صیف100-بابل102-وهب بن زید108-رافع بن حریمله108-رافع بن خزیمه118-امرءالقیس عابس118-كعب اسید160-قیس بن حرمه187-خوات بن جبیر187-عمربن خطاب187-معاذبن جبل189-كعب بن عجره196-اخنس بن شریف204-حبیب بن عدی انصاری206-صهیب بن سنان207-ابوذرغفاری207-عمر بن الجموح215-عبدا... جحش217-مرثد بن ابی مرشد221-خنسا221-ابوبكرعبدا... بن عثمان224-اسماعیل بن عبدا... غفاری228-ثابت بن قیس229-ثابت بن یسارانصاری231-ابوالدحداح245-شموئیل246-ابوالحصین256-نمرود258-ارمیا259-حزقیل243و259-عثمان بن عفان264-طالوت266-اسمابنت ابی بكر272-اصحاب الصفه273-عباس بن عبدالمطلب278-عبدا... بن سلام121و130-كعب بن اشرف160و257-عبدا... بن ابی14-علی بن ابیطالب25و41و43و46و189و207و265و274

بروج-اصحاب اخدود4تا10

بلد-ابو الاشدین

تحریم-ماریه قبطیه1-حفصه1تا4-عایشه1تا4و11-ابوبكروعلی4

توبه-خزاعه12-جد بن قیس49-ذوالخویصره58-ثعلبه بن خاطب75-ابوعامرالراهب(قبا)107-عبدا... بن رواحه111-موتكفه70-هلا بن امیه.كعب بن هلك.مراره بن ربیع118

حج-عبدا... بن انیس25-نضر بن حارث3تا9-قصرمشیدوبئرمعطله45

حجرات-ولید بن عقبه6

حشر-برصیصا16

دهر-فاطمه حسنین وعلی بن ابیطالب5

رعد-عامر بن طفیل8تا11-اربد بن قیس8تا11-عبدا... بن سلام وعلی43

زخرف-عروه مسعودثقفی31-ولیدبن مغیره31

سجده-ولیدبن عقبه18-علی16تا18

سبا- ال داود13-شام18

طه-سامری80 

عبس-ابن مكتوم1تا10-عتبه بن ابی لهب17    

عنكبوت-قارون83تا86

فجر-شداد بن عاد

فرقان-عقبه بن ابی معیط27.ابی بن خلف جحمی27

فیل-عام الفیل ابرهه اصحاب الفیل

قصص-اسیه9-ابوطالب56-عبدا... بن سلام53تا55

كآفرون-اسود بن مطلب-امیه بن خلف-عاص بن وائل-ولید بن مغیره

كوثر-عاص بن وائل3 -ابول

كهف-طرطوس19-عیینه بن حصن28-یهودااسخریوطی32-اسودبنی مخزوم32و34-ابوسلمه بنی مخزوم-اصحاب السفینه71تا79

لقمان-باران بن لقمان13-نضربن حارث6و7

لیل-ابوبكر17تا21

لهب -لهب

مائده-عدی بن حاتم4-كالب بن یوفنا23-هابیل27-نجاشی82-جعفر بن ابیطالب82-علب بن ابیطالب3و55و56و67-قابیل71و81

مجادله-خولد بن ثعلبه1تا4-اوس بن صامت1تا4-ابوعبیده بن جراح22-علی12و13-ابوبكر22

مریم-ابی بن خلف جحمی66-جناب بن الارث77-عاص بن وائل77تا80-ولید بن مغیره66

مدثر-ولیدبن مغیره11تا17

نسا-ثابت بن رفاعه6-مرثد بن زید10-سعید بن ربیع نقیب11-ابوقیس بن اسلت19-سعد بن ربیع34-عثمان بن طلحه58-رفاعه بن زید44-بیر بن عوام65-عبدا... بن زید69-ثوبان مولی رسول ا...69-عبدالرحمن بن عوف77-خلاس بن سوید81-عیاش بن ابی ربیعه92-مقیس بن جنابه93-مرداس بن نهیك94-اسامه بن زید94-حمزه بن العیص100-لبید بن سهیل112-كعب بن اشرف51-علی36-عبدا... بن ابی72و112و141و145و146-عاص بن واثل56

نحل-شمشون26-صهیب بن زمان41-سلمان فارسی45-سعیده الاربه92-بلعام103-قین نصرانی103-ابوجندل بن سهل42-بلال خبشی106

نمل-اصف بن برخیا40

نور-حسان بن ثابت19-حمیه بنت جحش11-عبدا... بن ابی11و33-مسطح(عوف بن اثاثه11 هود-كنعان بن نوح40-علی17

همزه-امیه بن خلف ولیدبن مغیره

یس-یوحنا14تا19-بولس رسول14تا19-شمعون14تا19-حبیب النجار20تا27-عاص بن وائل77تا79

یوسف-زلیخا-عزیزمصر21-یهودا(بشیر)96-راحیل99

ام: ریشه لغات قرآن

همزها-اب-ابد-ابراهیم-ابق-ابل-ابابیل-ابابی-ابا)-ابو-اتی-اث-اثل-اثر-اثم-اج-اجر-اجل-احد-اخذ-اخر-اخو-اد-ادم-ادی(ادوا)-اذن-اذی-ارب-ارك-ارم-ازر-از-ازف-اسر(اسرائیل)-اس-اسف-اسمائیل-اسن-اسو-اسی-اشر-اصر-اصل-اف-افق-افل-افك-اكل-الئ-الر-الف-ال-الائی-الاتی-الل(الذی) -الم-المر-المص-اله(ا...م)-الو(یاتل)-الی(الاء)-الیاس-امت-امد-امر-امس-امل-ام-امن-امو(امه)-انث-انف-انی-انس-انم-انی-اهل-اوب(ماب)-اود-اول(ال-اولئك)-اولو-اولی-اولات-اولاء-هولاء-اولئك-اوه-اوی-ای-ایئ-ایوب-اید(ذاالاید-باید)-ایكه-ایم-ایی(ایه)-آیان-این-اینما-ای-آیا

ببابل-بئر-باس-بتر-بتك-بتل-بث-بجس-بحث-بحر-بخس-بخع-بخل-بدا-بدع-بدل-بدن-بدو-بذر-برء-برج-برح-برد-بر-برز-برزخ-برص-برق(ابریق-استبرق)-برك-برم-بره-بزغ-بسر-بس-بسط-بسق-بسل-بسم-بشر-بصر-بصل-بضع-بطئ-بطر-بطش-بطل-بطن-بعث-بعثر-بعد-بعر-بعض-بعل-بغت-بغض-بغل-بغی-بقر-بقع-بقل-بقی-بكر-بك-بكم-بكی-بلد-بلس-بلع-بلغ-بلو-بلی-بلی-بن-بنی-بنو-بهت-بهج-بهل-بهم-بوء-بوب-بور-بیل-بیت-بید-بیض-بیع-بین-

ت-تابوت-تب –تبر-تبع- تجر-تحت-ترب- ترف-ترق(ترقوه)-ترك-تسع-تعس-تفث-تقن(اتقان)-تلك-تل-تلو-تم-تنور-توب-تور(تاره)-تین-تیه

ث-ثبت-ثبر-ثبط-ثبو(ثبات)-ثج-ثخن-ثرب-ثری-ثعبان-ثقب-ثقف-ثقل-ثلث-ثل-ثم-ثمود-ثمر-ثمن-ثنی(اثنان)-ثوب-ثور(اثرن)-ثوی-ثیب

ج-جئر-جب-جبت-جبر-جبرائیل-جبل-جبن-جبه-جبی(جوابی)-جث-جثم-جثی-جحد-جحم-جدث-جد-جدر-جدل-جذ-جذع-جدو-جرح-جرد-جر-جرز-جرع-جرف-جرم-جری-جزء-جزع-جزی-جسد-جس-جسم-جعل-جفئ-جفن-جفی-جلب(جلباب) جالوت-جلد-جلی-جل-جلی-جمح-جمد-جمع-جمل-جم-جنب-جنح-جند-جنف-جن-جنی-جهد-جهر-جهز-جهل-جهنم-جوب-جود-جور-جوز-جوس-جوع-جوف-جو-جیئ-جیب-جید

ح-حب-حبر-حبس-حبط-حبكححبل-حتم-حث-حجب-حج-حجر-حجز-حدب-حدث-حد0حدق-حذر-حرب-حرث-حرج-حرد-حر—رس-حرص-حدض-حرف-حرق-حرك-حرم-حری(تحروا)-حزب-حزن-حسب-حسد-حسر-حس-حسم-حسن-حشر-حصب-حصحص-حصد-حصر-حصل-حصن-حصی-حضر-حض-حطب-حط-حطم-حظر-حظ-حفد-حفر-حفظ-حقی-حقب-حقف-حق-حكم-حلی(حلوا)-حم-حما-حمد-حمر-حمل-حم(یحموم)-حمی-حنث-حنجر-حنذ-حنف-حنك-حن-حوب-حوت-حوج-حوذ-حورححیز-حیش-حیط-حول-حوی-حیث-حید-حیر-حیص-حیض-حیف-حیق-حین-حی-

خ-خبا-خبت-خبث-خبر-خبز-خبط-خبل-خنر-ختم-خد-خدع-خدن-خذل-خرب-خرج-خردل-خر-خرص-خرطوم-خرق-خزن-خزی-خسئ-خسر-خسف-خشب-خشع-خشی-خص-خصف-خصم-خضد-خضر-خضع-خطا-خطب-خط-خطف-خطی-خفت-خفض-خف-خفی-خلد-خلص-خلط-خلع-خلف-خلق-خل-خلی(خلو)-خمد-خمر-خمس-خمص-خمط-خنزیر-خنس-خنق-خور-خوض-خوف-خول-خین-خوی-خیب-خیر-خیط-خیل-خیم

د-داب-دب-دبر-دثر-دحر-دحض-دحو-دخر-دخل-دخن-درا-درج-در-درس-درك-درهم-دری-دسر-دس-دسی-دع-دعو-دفئ-دفع-دفق-دك-دلك-دل-دلو-دمدم-دمر-دمع-دمغ-دمو-دینار-دنی-دهر-دهق-دهم-دهن-دهی-داود-دور-دول-دوم-دون-دین-

ذ-ذئب- ذئم-ذب-ذبح-ذبذب-ذخر-ذرا-ذر(ذریه)-ذرع-ذرو-ذعن-ذقن-ذكر(ادكر-مدكر)-ذكی-ذل-ذم-ذنب-ذهب-ذهل-ذو-ذود-ذوق-ذیع

ر-راس-راف-رای-رب-ربح-ربص-ربط-ربع-ربی-رتع-رتق-رتل-رج-رجز-رجس-رجع-رجف-رجل-رجم-رجی-رحب-رحق-رحل-رحم-رخئ-ردئ-رد-ردف-ردم-ردی-رذل-رزق-رسخ-رس-رسل-رسی-رشد-رصد-رص-رضع-رضی-رطب-رعب-رعد-رعی-رغب-رغد-رغم- رفث-رفد-رفرف-رفع-رفق-رقب-رقد-رق-رقم-رقی(ترقی)-ركب-ركد-ركز-ركی-ركض-ركع-ركم-ركن-رمح-رمد-رمز-رمض-رم-رمان-رمی-رهب-رهط-رهق-رهن-رهو-روح-رود-روض-روع-روغ-روم-ریب-ریش-ریع-رین

ز-زبد-زبر-زبن-زج-زجر-زجی-زحف-زخرف-زرابی-زرع-زرق-زری-زعم-زفر-زف-زقم-زكریا-زكی-زلزل-زلف-زلق-زل-زلم-زمر-زمل-زمهریر-زنجبیل-زنم-زنی-زهد-زهق-زوج-زود-زور-زول-زیت-زید-زیغ-زیل(زالت)-زین

س-سال-سئم-سبا-سب-سبت-سبح-سبط-سبع-سبغ-سبق(استبقوا)-سبل-ست-ستر-سجد-سجر-سجل-سجن-سجی-سحب-سحت-سحر-سحق-سحل-سخر-سخط-سد-سدر-سدس-سدی-سرب-سرابیل-سرج-سرح-سرد-سرادق-سر-سرع-سرف-سرق-سرمد-سری-سطح-سطر-سطی-سعد-سعر-سعی-سبغ-سفح-سفر-سفع-سفك-سفل-سفن-سفه-سقر-سقط-سقف-سقم-سقی-سكب-سكت-سكر-سكن-سلب-سلح-سلخ-سلسبیل-سلسله-سلط-سلف-سلق-سلك-سل-سلم-سلو-سمد-سمر-سمع-سمك-سم-سمن-سمو-سنبله-سند-سندس-سنم-سن-سنه-سنی-سهر-سهل-سهم-سهو-سوء-سوح-سود-سور-سوط-سوع-سوغ-سوف-سوق(ساق)-سول-سوم-سوی-سیب(سائبه)-سیح-سیر-سیل-سین-شئم-شان-شبه

ش-شت-شتو-شجر-شح-شحم-شحن-شخص-شد-شرب-شرح-شرد-شرزمه-شر-شرط-شرع-شرق-شرك-شری-شطا-شطر-شط-شطن(شیطان)-شعب-شعر-شعل-شغف-شغل-شفع-شفق-شفو-شق-شقو-شكر-شكس-شك-شكل-شكو(مشكات)-شكی-شمت-شمخ-شماز-شمس-شمل-شنئ-شهب-شهد-شهر-شهق-شهو-شوب-شور-شوظ-شوك-شوی-شیئ-شیب-شیخ-شید-شیع

ص-صئب-صب-صبح-صبر-صبع-صبغ-صبی-صحب-صحف-صخ-صخر-صد-صدر-صدع-صدف-صدق-صدی-صرح-صرخ-صر-صرصر-صرط-صرع-صرف-صرم-صعد-صعر-صعق-صغر-صغی-صفح-صفد-صفر-صفصف-صف-صفن-صفی-صك-صلب-صلح-صلد-صلصال-صلو-صلی-صمت-صمد-صومعه-صم-صنع-صنم-صنو-صهر-صوب-صوت-صور(فصرهن)-صوع-صوف-صوم-صیح-صید-صیر-صیاصی-صیف

ض-ضان-ضبح-ضجع-ضحك -ضحی-ضد-ضرب-ضر - ضرع -ضعف-ضغث-ضغن-ضفدع-ضل-ضمر-ضم-ضنك-ضن-ضهئ-ضوء-ضیر-ضیزی-ضیع-ضیف-ضیق حك -ضحی-ضد-ضرب-ضر - ضرع -ضعف-ضغث-ضغن-ضفدع-ضل-ضمر-ضم-ضنك-ضن-ضهئ-ضوء-ضیر-ضیزی-ضیع-ضیف-ضیق

ط-طبع-طبق-طحی-طرح-طرد-طرف-طرق-طری-طس-طسم-طعم-طعن-طغی-طفا-طف-طفق-طفل-طلب-طالوت-طلح-طلق-طل-طمث-طمس-طمع-طم-طمئن-طه-طهر-طرد-طور-طوع-طوف(طائف)-طوق-طول-طوی-طیب-طیر-طین

ظ-ظعن-ظفر-ظل-ظلم-ظما- ظن –ظهر

ع-عبئ-عبث-عبد-عبر-عبس-عبقری-عتب-عتد(اعتدنا)-عتق-عتل-عتی-عثر-عثی-عجب-عجز-عجف-عجل-عجم-عد-عدس-عدل-عدن-عدو(عاد)-عذب-عذر-عرب-عرج-عرجون-عر-عرش-عرض-عرف-عرم- -عرو-عری-عزب-عزر-عز-عزل-عزم-عزین-عسر-عسعس-عسق-عسل-عسی-عشر-عشی-عصب-عصر-عصف-عصم-عصو-عصی-عضد-عض-عضل-عضین-عطف-عطل-عطی-عظم-عفریت-عف-عفی-عقب-عقد-عقر-عقل-عقم-عكف-علق-علم-علن-علی-عمد-عمر-عمق-عمل-عم-عمه-عمی-عنب-عنت-عند-عنق-عنكبوت-عهد-عهن-عوج-عود(عاد-عید)-عوذ-عور-عوق-عول-عوم-عون-عیب-عیر-عیسی-عیش-عیل-عین-عیی

غ-غبر-غبن-غثی-غدر-غدق-غدو-غرب-غر-غرف-غرق-غرم-غری-غزل-غزی-غسق-غسل-غشس-غصب-غص-غضب-غض-غطش-غطی-غفر-غفل-غلب-غلظ-غلف-غلق-غل-غلم-غلی-غمر-غمز-غمض-غم-غنم-غنی-غیث-غور-غوص-غوط-غول-غوی-غیب-غیث-غیر-غیص-غیظ

ف-فئد-فئی-فتا-فتح-فتر-فتق-فتلفتن-فتی-فج-فجر-فجو-فحش-فخر-فدی-فرت-فرث-فرج-فرح-فرد-فردوس-فر-فرش-فرض-فرط-فرع-فرعون-فرغ-فرق-فره-فری-فز-فزع-فسح-فسد-فسر-فسق-قشل-فصح-قصل-فصم-فضح-قض-فضل-فضی-فطر-فظ-فعل-فقد-فقر-فقع-فقه(نفقه)-فكر-فك-فكه-فلح-فلق-فلك-فلن-فند-فن-فنی-فهم-فوت-فوج-فور-فوز-فوض-فوق-فوم-فوی(فم)-فیئ-فیض-فیل

ق-قبح-قبر-قبس-قبض-قبل-قتر-قتل-قثئ-قحم-قدح-قد-قدر-قدس-قدم-قدی-قذف-قرا-قرب-قرح-قرد-قر(قرن فعل امر)-قریش-قرض-قرطاس-قرع-قرف-قرن-قری-قسوره-قسیس-قسط-قسطاس-قسم-قسو-قشعر-قصد-قصر-قص-قصف-قصم-قصی-قضب-قض-قضی-قطر-قنطار-قط-قطع-قطف-فطمیر-قعد-نقعر-قفل-قفی-قلب-قلد-قلع-قل-قلم-قلی-قمح-قمر-قمص-قمطریر-قمع-قمل-قنت-قنط-قنع-قنو-قنی-قهر-قوب-قوت-قوس-قیع-قول-قوم-قوی-قیض-قیل(قائلون-مقیل یعنی خواب

ك-كاس-كاین-كب-كبت-كبد-كبر-كبكب-كتب-كتم-كثب-كثر-كدح-كدر-كدی-كذب-كرب-كر-كرسی-كرم-كره-كسب-كسد-كسف-كسل-كسو-كشط-كشف-كظم-كعب-كفو-كفت-كفر-كف-كفل-كفی-كلئ-كلب-كلح-كلف-كل-كلم-كلتا-كلا-كمل-كم-كمه-كند-كنز-كنس-كن-كهف-كهل-كهن-كهیعص-كوب-كود-كور-كوكب-كون-كوی-كی-كیلا-كید-كیف-كیل-كین(استكانوا)

ل-لولو-لب-لبث-لبد-لبس-لبن-لجا-لج-لحد-لحف-لحق-لحم-لحن-لحی-لد-لدن-لدی-لذ-لزب-لزم-لسن-لطف-لظی-لعب-لعل-لعن-لغب-لغو-لفت-لفح-لفظ-لف-لفی-لقب-لقح-لقط-لقف-لقمان-لقی-لمح-لمز-لمس-لم-لهب-لهث-لهم-لهو-الات-لات-لوح-لوذ-لوط-لوم-لون-لوی-لیت(یلتكم)-لیس-لیل-لین-لنی

م-ماء(مائه)-متع-متن-متی-مثل-ماجوج-مجد-مجس-محص-محق-محل-محن-محو-مخر-مخض(مخاض)-مد-مدن-مرء-مرت(ماروت)-مرج-مرح-مر-مرض(مرضی)-مرو-مری-مریم-مزج-مزق-مزن-مسح-مسخ-مسد-مس-مسك-مسی-مشج-مشی-مصر-مضغ-مضیئ-مطر-مطی-مع-معز-معن(معین)-معی-مقت-مكث-مكر-مك-میكال-مكن-مكی-ملا-ملح-ملق-ملك-مل-ملی-منع-من-منی-مهد-مهل-مهما-مهن-موت-موج-مور-موسی-مول- موه(ماء)-میئ-مید-میر-میز-میل

ن-نائ-نبا-نبت-نبذ-نبز-نبط-ینبوع-نتق-نثر-نجد-نجس-نجل(انجیل)-نجم-نجی-نحب-نحت-نحر-نحس-نحل-نخر-نخل-ند-ندم-ندی-نذر-نزع-نزغ-نزف-نزل-نسئ-نسب-نسخ-نسر-نسف-نسك-نسل-نسو-نسی-نشا-نشر-نشز-نشط-نصب-نصح-نصر-نصف-نصی-نضج-نضخ-نظد-نضر-نطح-نطق-نطف-نظر-نعج-نعس-نعق-نعل-نعم-نغص-نفث-نفح-نفخ-نفد-نفذ-نفر-نفس-نفش-نفع-نفق-نفل-نفی-نقب-نقذ-نقر-نقص-نقض-نقع-نقم-نكب-نكث-نكح-نكد-نكر-نكس-نكص-نكف-نكل-نمارق-نمل-نم-نهج-نهر-نهی-نوء-نوب-نوح-نور-نوس-نوش-نوص-نوق-نوم-نون-نوی-نیل

و-وئد-وئل-وبر-وبل-وتد-وتر(تتری)-وتن-وثق-وثن-وجب-وجد-وجس-وجف-وجل-وجه-وحد-وحش-وحی-ود-ودع-ودق-ودی(دیه)-وذر-ورث-ورد-ورق-وری-وزر-وزع-وزن-وسط-وسع-وسق-وسل-وسم-وسن-وسوس-وشس-وصب-وصد(موصده)-وصف-وصل-وصی-وضع-وضن-وطئ-وطر-وطن-وعد-وعظ-وعی-وفد-وفض-وفق-وفی-وقب-وقت(اقتت)-وقد-وقر-وقع-وقف-وقی(تقی-متقی)-وكئ-وكد-وكز-وكل-ولج-ولد-ولی-ونی-وهب-وهج-وهن-وهی-ویكان-ویل-ویلتی

ه-هائوم-هاتوا-هاتین-هاذا-هكذا-هیهنا-هبط-هبئ(هباء)-هجر-هجع-هد-هدم-هدهد-هدی-هرب-هرت(هاروت)-هرع-هدن(هارون)-هزء(استهزا)-هز-هزل-هزم-هش-هشم-هضم-هطع-هلع-هلك-هل(اهل)-هلم-همد-همر-همز-همس-هم-هامان-هیمن-هنالك-هنئ(هنیا)-هود(هدنا-هادو)-هور(فانهار)-هون-هوی-هیئ(هیات)-هیت-هوج-هول(مهیل)-هیم(یهیمون)-هیه(هاءسكت)-هی-هیهات

ي-یا-یاس-یبس-یتم -یثرب-یاجوج-یدی(ید-ایدی)-یس-یسر-یسع-یوسف-یعقوب-یعوق-یغوث-یاقوت-یقطین-یقظ-یقن- یم(تیمم)-یمن- یونس-ینعه-یهود-یوم

ساختارهندسی قرآن وسوره ها وآیات ان

درپایان مباحث شكلی چندسوال مهم مطرح میگردد

 اول-چه سیستمی برتنظیم قرآن كریم حاكم است(ساختارهندسی قرآن)

 چون تنظیم كلی قرآن توسط هیات منتخب ازسوی خلفای راشدین   صورت پذیرفته لذابنظرمیرسدسیستم صددرصدی درتنظیم قرآن وجودنداردویاقابل كشف نباشد امابطوراكثرسیستم حاكم براین قراراست

1-ازنظرشكلی

یك-ازسوره های بزرگ اغازوبه سوره های كوچك پایان مییابد.

 دو-ازنظرتاریخی ازسوره های مدنی اغازوبسوره های مكی ختم میشود.

 سه-سوره های باحروف مقطعه دراوائل فران وسوره های سوگنددارتماما درپایان قراردارند.

2-ازنظرموضوعی

اوائل قرآن عمومادرخصوص احكام است واواسط قرآن درباره مسائل اخلاقی وسرانجام قسمتهای پایانی قرآن بمسائل اعتقادی وجهان بینی الهی اختصاص دارد نظردیگری درباره ساختارهندسی قرآن چنین است  قرآن درابتدابرای مردمانی بیسوادوضعیف العقول ازآیاتی اغازشدكه ساختارفكری وسپس اخلاقی انانراشكل دهدودرنهایت درنظام حكومتی اسلام ساختاراجتماعی انان شكل بگیردیعنی ازپایان قرآن بطرف اغاز.اماپس ازشكل گیری حكومت اسلامی ودردوره های بعدی تاامروزچون ساختارفكری واخلاقی بشررشدنموده نظام مندشدلذامیتوانندبرای خودسازی  كارراازاغازقرآن شروع كنندوباانجام عبادات واحكام بسازندگی بپردازندبنابراین قرآن ازانتهابیانگرتاریخ دنیای عرب هماننداشنایی كودكان باقرآن استوشروع آن ازابتدامتعلق بدوران عقل گرایی واجتماعی بودن انسان است.

دوم-ساختارهندسی سوره

 دریك سوره مخصوصاسوره های بزرگ بااینكه موضوعات مختلفی مطرح شده است امامیان آن موضوعات یك هماهنگی ووحدتی وجودداردكه حاكم برنظم كلی سوره میباشد

سوم-ساختار هندسی آیات

 یك-ازمجموع حروف الفباتنهاسه حرف خ.غ. و درپایان آیات قرار نگرفته اند

دو-دوحرف ض وح تنهایكباردرانتهای آیات امده است

 اذاجاءنصرا... والفتح-واذامسه الشر خذوادعاءعریض51فصلت

 سه-بيشترين حروف درپايان ايات ن-م-الف ميباشد.

چهار-مشتركات حداكثرپایان ايات ۷۲ حرف میباشد(هود ۱۱۰ وفصلت ۴۵