415-بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸

درسال۱۳۶۸براي اولين بارحدود ۵۰اصل ازقانون اساسي تغييركردكه شش اصلاح عمده دران مشاهده ميگردد.

۱-حذف شوراي عالي قضائي متشكل از5نفر دونفر بحكم رهبري وسه نفر بانتخاب قضات وجايگزيني ان باقوه قضائيه برياست يكنفر بانتصاب رهبري اين تغيير متاسفانه نتيجه مطلوب ببارنياورد وازانتصاب اولين رئيس قوه قضائيه تا پايان دوره ۱۰ساله ايشان ويرانه اي براي فرد بعدي باقي ماند وفرد بعدي كه درشرف پايان خدمت ميباشد درطول خدمت خود تلاش زيادي براي اباد نمودن ان ويرانه نموده كه عملكرد ايشان بعدا بايستي بررسي شود.

۲-حذف پست نخست وزيروانتقا ل وظايف واختيارات وي برئيس جمهوروانتقال وظيفه رئيس جمهور مبني برارتباط سه قوه برهبري اين تمركز قدرت بخوبي انجام شد ومشكلي را تا كنون بوجود نياورده است

۳- حذف شرط مرجعيت ازسمت رهبري وحذف انتخاب مستقيم رهبر وجايگزيني ان باانتصاب رهبر ازسوي مجلس خبرگان رهبري وحذف ‌‌ شوراي رهبري متشكل ازسه ياپنج نفر وجايگزيني يكنفر منصوب ازجانب خبرگان وافزايش اختيارات رهبري درارتباط باسه قوه وسياستهاي كلي نظام وحل معضلات نظام اين تغييرات مجموعا مفيدبوده است اما مشكلاتي را نيزپديد اورده است

الف-حذف مرجعيت ازسمت رهبري وكاهش اقتدارمعنوي ان

ب-حذف نقش مستقيم مردم درگزينش رهبر وتضعيف جمهوريت نظام

ج-حذف شورائي بودن رهبر درزمانيكه رهبر مناسب يافت نشود

د-افزايش اختيارات رهبري وتضعيف رئيس جمهور

علاوه برموارد يادشده مواردزيررا ميتوان بان افزود

الف-عدم محدوديت مدت رهبري

ب-تفسيرات عجيب وغريب شوراي نگهبان ازولايت واختيارات ان

ج-نظارت استصوابي ان شورا درامر انتخابات مجالس خبرگان وشوراي اسلامي

د-انتصاب اغلب نمايندگان مجلس خبرگان به نمايندگي  ولي فقيه وامامت جمعه وساير مشاغل كه نافي استقلال انان است

حال تصوركنيد كه فردي غيرمعصوم ازطرف خبرگان كه خودمنصو ب ايشانند وگذر كرده ازفيلتر شوراي نگهبان منصوب ايشان بااختياراتي نامحدود وتسلط برتمامي نيروهاي مسلح وانتظامي وامنيتي ورسانه ملي و سه قوه ودارابودن بيت المال مستقل ازدولت وعدم پيش بيني تشكيلاتي براي رسيدگي باين شبكه عظيم چگونه درمعرض خطرات قرار داردهيچ كس جز خداي قادر نميتواند ايشان رااز خطراتي كه دركمين است حفظ كند پس چه بايد كرد خداوند بادمي عقل داده است تاازتاريخ درس بگيرد ونگذارد رهبرانشان درمسير استبداد قرار بگيرند خداوند انشاءالله رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران را ازگزندها حفظ كند وانشاءالله دراصلاح قانون اساسي دراينده پيش بينيهاي لازم براي حفاظت رهبري ازخطاهاي احتمالي بعمل بيايد.بعنوان نمونه تاريخ انقلاب را مرور ميكنيم نفوذ منافقين دربيت ايت الله منتظري كه منجر بكناره گيري ايشان شد ويا نفوذ بني صدر برمرحوم حاج احمد كه امام ايشانرا از كار سياسي برحذرداشت

۴-ايجادمجمع تشخيص مصلحت نظام كه تاكنون خدمات شايسته اي را براي نظام نموده است

اما قبلا اين نقش بعهده دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود كه بجاي تحكيم نقش مردم متاسفانه اين نقش از ملت كاسته وبرهبري افزوده شد

۵-ايجاد شوراي عالي امنيت ملي كه بعلت غير علني بودن ان براي مردم شنا خته شده نيست وشايدبسياري از مشكلات ناشي از انتخابات اخير ازناحيه ان شورا باشد

۶-پيش بيني شوراي بازنگري قانون اساسي كه تاكنون ازان استفاده نشده است.