تاریخ انتشار:0000/00/00
409-نقش ولايت در نظام اسلامي
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

نقش ولايت در نظام اسلامي

انتشار برخي مطالب درپاره اي سايتها درباره ولي فقيه مرا بران داشت تا اين مساله بسيار مهم را بطور مستقل بررسي كنم.

بعضي ها از ولي فقيه مفهومي در ذهن دارند كه جنبه عملي ندارد ودرگذشته زندگي ميكنند واستناد انديشه خود را حكومت حضرت امير ميدانند انان تصور ميكنند كه ولي فقيه همچون امام معصوم پس از نماز بمنبر ميروند ومشكلات مردم را رودررو حل ميكنند هم حكم ميدهند وهم اجرا ميكنند وبدر خانه فقير رفته وبرا يشان  نان ميبرند درحاليكه قضيه ولي فقيه در قانون اساسي اينگونه نيست نه ايشان بمنبر ميروند تا مشكلات دنياي مردم را حل كنند ونه اين امر در مسووليت ايشان است الان 1400 سال پيش نيست تاروش حكومتي حضرت امير بكار رود الان 14 قرن است كه از ان زمان گذشته وبشر بتجاربي دست يازيده وعمل ميكند وقانون اساسي كه پايه گذار آن امام راحل بودند دست آورديست كه شيوه كار ولي فقيه را تعيين نموده است وما انرا درزير بيان ميكنيم

ظبق بند 1 اصل  110قانون اساسي ولي فقيه موظف است سياستهاي كلي نظام را با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كندوطبق  بند8 همان اصل حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نباشد ازطريق مجمع  مصلحت . ايندو وظيفه كليدي رهبري در نظام ماست ورهبري هيچگونه مسووليتي درقبال مسايل جزئي وموردي ندارند(البته مقوله فرماندهي نيروهاي مسلح وبرخي انتصابات جاي خود دارد) بنابراين با تعيين سياستهاي كلي ونظارت بران توسط رهبري تمامي امور مملكت توسط ساير نهادها يعني قواي سه گانه صورت ميپذيرد مجلس قانون وضع ميكند ودولت انرا اجرا ميكند  وقوه قضائيه طبق قانون اختلافات مردم را فيصله ميدهد  اين شيوه كار با تلفيق اصل تفكيك قوا وتقسيم مسووليتها با چارچوب  سياستهاي اسلام بوجود امده ومورد تصويب امام ومردم قرارگرفته است ولذا نبايستي حل تمامي  مشكلات رااز ولايت فقيه توقع داشت نظام ما تركيبي از جمهوريت واسلام است كه اسلاميت ان توسط مجلس خبرگان وتعيين رهبربوسيله ان وتعيين فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري صورت ميپذيرد اما جمهوريت نظام از طريق انتخابات نمايندگان در مجلس شورا ورئيس جمهور ودولت وبالاخره مجمع تشخيص مصلحت تحقق مييابد بنا براين مردم توقعشان ازرهبري درخواست دنيائي نيست درحاليكه از رئيس جمهور دولت ومجلس خواستار رفع مشكلات دنيا شان است درعمل هم مشاهده ميشود كه اشخاصي كه با رهبر معظم انقلاب  ديدار ميكنند ميخواهند ايشان برايشان دعاكند يا دراخرت شفيعشان شود تقاضاي كار نميكنند درحاليكه درديداربا رئيس جمهورو قوه قضائيه يانمايندگان  مجلس توقع كار يا تسهيلات ورفع مشكل دنياي خودرا دارند درقضيه انتخابات نيزرهبري براساس وظيفه خود حل مساله را عمل بقانون اعلام فرمودند وخود نيزجز در امرتمديد مهلت شورا و تنفيذ درهيچ موردي دخالت نفرمودند ولذا بعضي ها كاسه از اش داغترسعي ميكنند رهبري را درگير تمامي مسايل كنند اگر قانونمندانه به مسايل بتگريم بيشتر مسايل حل خواهد شد مثلا