403-ولايت و  رهبري يا قيمومت وسرپرستي
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

ولايت و  رهبري يا قيمومت وسرپرستي

سرپرستي يا ولايت بر يك انسان يك تكليف است نه حق ونمي توان از ان سرباز زد ودر صورت تمرد قابل تعقيب وعتاب است چه بنا به شرايطي انساني نياز مند حمايت وسرپرستي است .اما موارد ولايت وسرپرستي

1-ولايت بر هستي:اين تكليف بر عهده خداوند است الله ولي الذين .....

2-ولايت بر جامعه (امت):

الف-بر عهده پيامبران انما وليكم الله ورسوله....ب-جانشينان پيا مبران اطيعواالله واطیعوا الرسول  واولي الامر منكم ...ج-بر عهده فقيه با شروطي (اصل5 و57قانون اساسي)

3-ولايت در خانواده :الف-ولايت مرد برزن الرجال قوامون علي النساء البته در صورت توافق ميتواند زن انرا بعهده بگيرد.

ب-ولايت پد ر برفرزندان محجور خود

4-ولايت برفرد :هر انسان عاقل وبالغ اعم از زن يا مرد كاملا ازاد است وتحت ولايت وسرپرستي هيچ كسي نميباشد