تاریخ انتشار:1400/05/18
امامت وخلافت ونتایج خاصله
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دو اصطلاح مهم ومشترک المعنا موجب مشکلاتی شده است که گریبان مسلمان جهان را گرفته است وآن امامت وخلافت است امامت که ریشه در قرآن دارد جانشین نبوت است ومجری کتاب خدا واین امر منصوب الهی است مانند نبوت که آن هم نصب الهی است پس هیچ کسی دراین امر جز خدا دخیل نیست ولذا امام ونبی معصومند عقلا چون منصوب خداوند حکیم اند. خلافت که بدان امارت ولایت حکومت سلطنت وغیره میگویند جانشین مردمند یعنی با انتخاب مردم برای خدمت به دنیای مردم برگزید ه می شوند گاه با اکثریت رای وگاه با زور مانند خلفای ثلاث امویان عباسیان عثمانیان صفویان قاجاریه پهلوی وجمهوری اسلامی ما نباید این دو را با هم یکی دانیم امامت منصوب است وخلافت منتخب امامت هدف اصلی رستگاری است وخلافت هدف اصلی آبادی دنیای مردم شاید دربرهه ای مردم نبی یا امام را خلیفه کنند مانند داود نبی سلیمان نبی یا حکومت 9 ساله پیامبر ویا 5 ساله امام علی اما 99 درصد غیر از این بوده ومسوول نبی وامام خداست ومسوول خلیفه مردمند
*نتایج حاصله: *
اگر با مفاهیم امامت وخلافت آشنا شدید نتایج زیررا با هم بدست می آوریم
1-مرجغیت ورهبری اولی نایب امام زمان است ودومی منتخب مردم
2-اولی فتوا میدهد ودومی حکم حکومتی وتابع قانون است
3-پیروان اولی را امت می گویند ودومی ملت ایران
4- اولی مرز ندارد ودومی درو مرزی است
5-مرجعیت جهانی است ودهبری ملی است
6- حکم مرجع برای پیروانش درهمه دنیا جاری است اما حکم دومی تنها در درون ایران جاری است 7-مرجعیت تصویب امام معصوم است وقابل برکناری نیست اما رهبری منتب مردم است وقابل عزل 8- احکام مرجعیت برای پیروانش لازم است اما در سیستم رهبری قوانین کشور حاکم است وبرای همه مردم 9- رهبری رهبر همه ایرانیان است با هر دینی اما مرجعیت تنها ناظر بر پبروان اوست
10-مرجعیت ورهبری هردو تابع قوانین کشور ند.