اولین درخواست از نظام یکپارچه؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در گذشته اگر درخواستی بود هر قوه آنرا بدیگری پاس می داد اما اینک که نظام یکپارچه شده است بنده اولین درخواست خودم را از مجموعه نظام اعلام می کنم امید وارم که مقبول افتد.
درخواست من مادی نیست بلکه با معنویت وروان مردم سروکار دارد.
همانگونه که برای مفقودان دفاع مقدس تشکیلاتی ایجاد کردید تا سرنوشت مفقودان مشخص شود که کاری بسیار ارزنده است بیائید برای مفقودان پس از انقلاب که بهر دلیل در جریانات سیاسی کشته یا سربه نیست شده اند و ازسرنوشت آنان وقبر آنان خبری نیست دفتری را در شهرهای مختلف ایجاد کنید وبا دادن اطلاعات لازم به خانواده ها آنهارا از نگرانی وسردرگمی درآورید .بخدا ارزش این کار کمتر از مفقودان دفاع نیست . اگر احتمال دادید که اشتباهی کشته شده اند از اولیای دم دلجوئی کنید بگذارید کشور لا اقل از این سرگردانی درآید . این امر به اجانب ارتباطی ندارد.
ببینیم وتعریف کنیم