خروج قانون اساسی ازمدار اعتدال
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
قانون اساسی کشور مصوب 58 دارای سه عنصر اساسی بود بگونه ای که میان آنها تعادلی وجودداشت و هرگاه یکی از عناصر مشکل ساز بود بوسیله دو عنصر دیگر تعدیل می شد.
این سه عنصر عبارت بودند از مردم دین اسلام وروحانیت در رهبری
مردم بطور کامل در انتخابات شرکت میکردند و افراد مورد نظر خودرا تعیین ودر مورد دین اسلام با حضور فقها در مجلس نمایندگان مردم انطباق قوانین با شرع انجام واگر مواردی را خلاف مصلحت می دیدند آنرا با اکثریت دوسوم اصلاح وتصویب می کردند.
رهبری هم در موارد اختلاف قوا وارد می شدند .
آن دوران با وجود جنگ نسبتا بخوبی گذشت اما پس از رحلت امام قانون اساسی دستخوش تغییر قرار گرفت که آن تعادل به نفع دین وروحانیت بهم خورد ومردم بخشی از حقوق خودرا ازدست دادند بگونه ای که پیش بینی می شود در آینده نقش مردم تقریبا به صفر برسد ودو عنصر دیگر میداندار باشند. موارد تغییرات عمده در جهت تحدید حقوق مردم قبلا در این لینک آمده است.
اگر به قسمت آخر اصل177 رجوع کنیم متوجه میشویم که در اسارت این قانون قرار داریم وامکان تغییر آن ممکن نیست