نیاز به انقلاب نیست یک حکم حکومتی کافی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
بنظر بنده اگر تغییرات زیر در قانون اساسی موجود با یک حکم حکومتی موقتا انجام شود میتوان انتخابات را در تاریخ موعود بخوبی برگزار نمود.
1-عدم دخالت رهبری در اختیارات قوا وبعبارتی ولی فقیه مشروطه
2-حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام
3-حذف تفاسیر شورای نگهبان درباره نظارت در انتخابات ومحدودیت اختیارات رئیس جمهور
4-حذف رئیس قوه قضائیه و مدیریت آن قوه با شورای عالی با عضویت رئیس دیوان عالی دادستان کل وسه قاضی به انتخای قضات
5-حذف دادگاه ها ودادسراهای انقلاب ودر نتیجه آزادی کامل زندانیان سیاسی
6-ادغام سپاه در ارتش وادغام بسیج در نیروی انتظامی وادغام تمام تشکیلات اطلاعاتی در وزارت اطلاعات
7-تغییر مصوبات مجلس در صورت عدم توافق با شورای نگهبان با نظر دو سوم نمایندگان مجلس
8-آزادی همه ادیان ومذاهب در چارچوب محدوده خودشان
9-حذف قسمت آخر اصل 177 قانون اساسی
پس از انجام انتخابات با گنجاندن این موارد درقانون اساسی همه پرسی نیز انجام میشود