سرنوشت برجام داخلی وبرجام خارجی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
مراد از برجام داخلی قانون اساسی است میان ملت ونظام وبرجام خارجی هم که باب روز است.
1-نظام ما با آمریکا درگیر است والبته آمریکا خطا کرد واز برجام خارج شد حال باید برگردد تا مساله بمب احتمالی حل شود راهی منطقی تر از این نیست .دست وپا زدن بیشتر آمریکا فرو رفتن در لجن اشتباه خودش هست.
2-نظام ما 30 بار ملت ایران را با برگزاری انتخابات آزمود وحسن نیت ملت را دید اما بعد از اولین انتخابات کم کم زیر پای ملت را خالی کرد اول با تفسیری انتخابات آزاد را برچید بعد با تفسیر دیگری دست رئیس جمهوررا بست (اصل113) وبعد هم با ایجاد مجمع تشخیص حقوق نمایندگان مجلس را برباد داد  قانون اساسی بدون همه پرسی تغییر کرد ونتیجه اش را هم در اقتصاد دیدیم. اینک نظام اصرار دارد مردم پای صندوق ها بروند البته ملت یکبار در انتخابات مجلس نشان داد که خطش چیست؟ حال یا نظام ازآنچه کرده برمیگردد وملت هم پای صندوقها میروند ویا خیالی خوش است وآبروئی برباد رفته
مقایسه:
امریکا ونظام ما یک راه بیش ندارند اولی به برجام برگشته وتحریمات را برچیند ودومی تفاسیر شورای نگهبان را منتفی وانتخاب آزاد را درباره مجلس وریاست جمهوری برگزار کند.
(فعلاشوراها بماند)
هرکدام قدم اول را برداشتند شاهد قدم دیگری خواهند بود والا سرنوشت خطاکاران را خداوند مشخص کرده است.