تاریخ انتشار:1400/01/21
ولایت واقسام آن
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
ولایت یا رهبری مسوولیتی است که برعهده فردی قرار می گیرد تا عهده دار امور فرد یا افراد دیگری باشد.
ولایت بردو قسم است قهری - اختیاری
ولایت قهری امری الزامی وازقبل تعیین شده است وآن ولایت پدر برفرزند صغیر مجنون وغیررشید اوست.این امر کاملا منطقی است چه اگر از قبل مشخص نبود حقوق فرزند صغیر پایمال می شد ولذا در صورت فوت پدر دادستان جایگزین میشود که راسا ویا با نصب قیم امور کودک را سرپرستی کند.
بجز مورد یادشده همه انواع ولایتهای دیگر اختیاری است چه هر فرد پس از بلوغ قانونی از ولایت پدر خارج می گردد ومیتواند هر ولایتی را برگزیند
ولایت خداوند-ولایت پیامبر-ولایت امام معصوم-ولایت مرجعیت-ولایت فقیه وولایت هر فرد دیگری که در امری تخصص دارد
طبعا پذیرش ولایت فردی نابلد امری نابخردانه است