تاریخ انتشار:1399/12/24
بهار جدید درراه است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
سالی دشوار را پشت سر می گذاریم درحالیکه برخی بزیر خاکند وبرخی پشت دیوارهای زندان و آنانکه دربیرونند درگیر بیماری فقر وگرانی ونگران آینده ای ناروشن.
بی شک امیدها برجاست تا کشورمان دوباره جان گیرد وبپا خیزد وایرانی سربلند در میان ملتها
هنوز تا بهار فرصتی مانده است شاید مسوولان بی مسوولیت بسر عقل آیند وحرکتی بلند در مسیر آزادی مردم انجام دهند والا بفرموده حداوند راهی جز حرکت عمومی ملت باقی نمی ماند.
بار خدایا امیدها را دردلها زنده نگاهدار وتوان مردم مارا بیش از گذشته .
باهم منتظر رسیدن بهار ونوروز میمانیم