تاریخ انتشار:1399/10/23
مبانی قانون اساسی آینده کشور
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
قانون اساسی کشورمان درآینده بنظر بنده مبتنی بر4 اصل زیرین باید باشد.
1-آزادی همه ادیان ومذاهب و فعالیت آنها در فضاهای دینی خود
2-آزادی همه زبان ها در کنار زبان پارسی برای همگان
3-انتخاب افراد شایسته وصلاحیتدارعلمی برای قوای سه گانه بدون توجه به دین ومذهب
4-قوانین باید در انطباق با احکام اسلام با حضور چند فقیه در مجلس به تصویب برسد ودر موارد اختلاف با تصویب دو سوم نمایندگان خواهد بود.
بقیه امور با توجه به مبانی فوق تنظیم می گردد.