تاریخ انتشار:1399/10/11
چه کسی حاکم است ؟انسان یا خدا؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در فلسفه الهی میدانیم که آفرینش هستی با خداست ودرنتیجه این آفرینش او مالک وحاکم هستی است. اما این حکومت در مورد انسان نیست بلکه نسبت به آفرینش او وطبیعت اواست و حکومت برانسان وجامعه با خود انسان است. اصل 56 قانون اساسی بدین امر اشعار دارد.
بنابراین آنچه برانسان حکومت می کند دین نیست بلکه او هست که دین را برمی گزیند.
انسان بعنوان یک فرد مختار به گزینش دین وشیوه زندگی خودش هست و در جامعه با اکثریت میتواند حکومتی را برگزیند تا امور معیشتی خودرا سامان دهد .
بنابراین دین فرد برگزیده خود او و حکومت موجود درجامعه نیز برگزیده اوست پس حاکم انسان وجامعه خود اوست نه خدا
آنچه در دین شخصی عمل می کند انتخاب اوست و آنچه در جامعه بدان عمل می کند قانون محصول اراده جمعی اوست.
برهمین اساس انسان دربرابر خداوند مسوول است ودر روز رستاخیز باید پاسخگوی انتخاب خود باشد .
در این لحظات سال نو میلادی را به هموطنان عزیز مسیحی خود شادباش می گویم