تاریخ انتشار:1399/04/22
راه برون رفت از بن بست موجود
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
بارها  سیاسیون از خود می پرسند که چگونه میتوان از بن بست موجود رهائی یافت؟ کدام حزب وکدام رهبری مارا در این امر یاری خواهد نمود ؟آیا باید منتظر معجزه ای بود؟ آیا اجانب باید برای ما نقشه بکشند؟
بنظر بنده اگر چه روحانیت موجود با رفتار خود دین را ضایع نموده وبه حیثیت حوزه ومرجعیت آسیب زده است اما باز میتواند رهبری یک حرکت اصلاحی را بدست گیرند.چگونه؟
طبق اصل 177 قانون اساسی رهبری شورای بازنگری قانون اساسی را تشکیل داده وسیاست مورد نظر مردم را دربرابر انان قرار دهند
قانون اساسی جدید با همان عنوان جمهوری اسلامی وبا حذف سمت رهبری و خبرگان آن و مجمع تشخیص بگونه ای تنظیم گرد د که مجلس شورای اسلامی در راس امور باشد وشورای نگهبان همچنان عهده دار نظارت برقوانین را داشته باشد بی انکه در امور انتخابات دخالت کند .
فقهای شورای نگهبان توسط مراجع وحوزه تعیین ومنتصب میگردند . در صورت عدم توافق مجلس با شورا در موردی تصمیم با اکثریت دوسوم نمایندگان خواهد بود .
جمهوری اسلامی با داشتن مقررات منطبق با دین وبدون دخالت روحانیت در مدیریت کشور با قانون اساسی یادشده ادامه یابد .
قانون اساسی مصوب به همه پرسی گذاشته شده وبا رای مردم به اجرا درآید.