تاریخ انتشار:1399/03/28
کشف یک راز بزرگ
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
کسی میداند قرآن کریم یا کناب وحی برچه اساسی تنظیم شده است؟
موضوعی؟ تاریخی؟ جغرافیائی؟علوم گوناگون؟و.......
کتاب که آیات آن درطول23 سال نازل وبصورت مجموعه ای درآمده است
چه نظمی درکار است؟ در 14 قرن پیش با کدامین تکنیک ودانش چنین کاری شده است؟
بگونه ای که طبق بررسی علمی دانشمند آمریکائی خلیفه رشاد این مجموعه در درون رایانه کاملا منظم وسیستماتیک است
این راز بزرگ را چه کسی میداند؟
مراد از معجزه باقیه همین است که این راز را تا کنون در نیافته اند و مطالعات ادامه دارد