معجزه چیست؟ وآیا دورانش پایان یافته است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
تعریف
معجزه امری است که توسط پیامبر برای اثبات نبوت خود ارائه می دهد بنا براین در یک معجزه چند عنصر ضروریست
1-توسط پیامبر وبرای اثبات نبوت 2-امری که دیگران قادر به انجام نیستند
در نتیجه هر اقدام دیگری ازسوی هر کسی دیگر معجزه تلقی نمی شود حتی از سوی امامان
کدام معجزات درست اند؟
چون به هیچ کتاب روایت وتاریخ نمیتوان صددرصد اعتماد کرد لذا تنها اموری بعنوان معجزه مقبول است که در قرآن درباره پیامبران بیان شده است. اینگونه موارد هم در کتب گوناگون ازجمله منبع ویکی پدیا موجود است.
دوران معجزه
با خاتمیت نبوت پیامبر اسلام عصر معجزات پایان یافت ودیگر هر ادعائی صورت پذیرفت کسی قادر با ارائه آن نبود چون دوران نبوت خاتمه یافته بود ولذا 14 قرن است که دیگر معجزه ای روی نداده ونمی دهد
معجزه باقیه
یکی از مهمترین معجزات پیامبر اسلام معجزه باقیه ایشان است یعنی قرآن کتابی که 14 قرن است سالم دراختیار ماست وهرگز تحریف نشده ومثل آن نیامده است
اقدامات امامان معصوم
امام پیامبر نیستند تا برای اثبات نبوت خود معجزه بیاورند آنا ن به تعبیر پیامبر باب علم هستند وبرای هدایت انسان وتاویل آیات قرآن آماده پاسخگوئی به هر سوالی بوده اند و این امر نشانه امامت است