عصرغیبت عصرظهورزن درعرصه رسالت وامامت نوین
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
بارنبوت ورسالت وحمل پیام الهی درتاریخ حیات بشر بردوش مردان بوده است چه زنان درآفرینش بار سنگینتری را برروح وتن خود تحمل می کردند.این امر بنوعی ایجاد عدالت در انجام مسوولیتهای بشری بود .علاوه برآن بهترین فرصت برای زنان بود تا خودرا آماده نوع جدیدی از رسالت وامامت کنند.
با خاتمه نبوت در 14 قرن پیش مرحله دوم رسالت انسان آغاز شد وبا غیبت امام عصر عصر طلائی امامت جدید درقامت زنان کره خاکی آغازید.
دوران غیبت فرصتی برای ظهور زن درعرصه رسالت وامامت نوین است.
رسالتی که دیگر نیازی به وحی آسمانی جدیدی نیست وامامتی که نشان دهد او شایسته فرماندهی دوران ظهوررا دارد. زن رسول پیام انسانی کلام خداوند است ومی خواهد خود امامت اجرای آنرا برعهده گیرد.
حضور زن در عرصه های گوناگون در سراسر گیتی آغاز شده ودر کشورمان نیز چنین است .ما شاهد نبرد زنان درکنار مردان برای مبارزه با جهل وستم هستیم وشاهدیم که حاکمان دربرخورد با زنان ستمگری بیشتری نشان میدهند زیرا که پایان دوره سیاه نامردانه خودرا می بینند.
اینک زنان ما نه همدوش بلکه درقامت بلند رهبری مردم کشورخود رسالت وامامت خودرا بنمایش گذاشته وچه روح افزاست این مسوولیت نوین زن در جامعه بشر امروز.