تاریخ انتشار:1399/01/21
عصر ظهور
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
درآخرالزمان آنچه مهم است دوره ظهور است ومتاسفانه بیشتر به حواشی آن پرداخته می شود.
آنچه در حواشی مهم است این استکه انسان باید خودرا برای آن دوره آماده کند یعنی همانگونه که در عصر ظهور خواهد بود باید همانگونه زندگی کند . اینک آن دوره چگونه خواهد بود؟تا بتوان خودرا با آن هماهنگ نمود.
تمام مشکلات در دنیای امروز محصول دو امر است یکی اندیشه های متفاوت چه در مادیگری ویا الهیات ودیگری عدم وحدت در قانون اجرائی برای مردم جهان .
درآن دوره اندیشه یکتاپرستی حاکم برانسانیت است وقانون واحد قانون خداست که منطبق با شرایط انسانهاست
اندیشه واحد وحقیقی وقانون واحد برای اجرا موجب تعالی فکری وعدالت در زندگی انسانها میگردد وما هریک باید خودرا باآن انطباق دهیم تا آماده حضور دردوره ظهور باشیم اگر زنده باشیم .
آزادی اندیشه هرگز برچیده نمیشود و یکتاپرستی اندیشه غالب مردمان میگردد و قانون واحد حقوق همگان را با داشتن اندیشه های گوناگون نگاهبان است.
این عرض بنده است برای آمادگی انسان برای عصر ظهور واگر دولتهای امروز تمایل به آمادگی دراین امر داشته باشند باید همینگونه عمل کنند .
اندیشه یکتاپرستی اندیشه غالب باشد وآزادی اندیشه در کنار آن محفوظ بماند و جامعه دارای قانون الهی بوده که بطور یکسان نسبت به همه مردم جهان عمل گردد مانند باران که رحمت الهی است برهمه مردم جهان
در عصر ظهور همه فرهنگها سنتهای ملی زبانها وقومیتها همچنان برجا می مانند مانند درختان متنوع یک باغ