تاریخ انتشار:1398/11/24
تحول را ازخود آغاز نمودم
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
رهبری اعلام کردند که 40 سال دوم بهتر از 4 دهه گذشته خواهدبود. بنده این بهبودی را در خودم با تحولی که درخود ایجاد کرده ام حس می کنم وآن عدم شرکت در انتخابات است چرا؟
بجز دوره اول که با آزادی کامل در انتخابات شرکت داشتم در موارد بعدی تماما از بنده خواسته شده بود که میان صالحان موجود اصلح را انتخاب کنم ومن چنین کردم اما نتیجه همه آن انتخاب ها بی ثمر بودن تلاشها بود وهرچه مسوولان ریسیدند پنبه شد و به این نتیجه رسیدم که پس از 4 دهه دیگر باید شیوه کاررا تغییر دهم ودیگر در انتخابات شرکت نمی کنم .
اگر مجلس ودولت آینده موفق شود کشوررا از سقوط نجات دهد برمن آشکار میگردد که تمامی انتخابهای من درگذشته نادرست بوده است وباید تغییر در اندیشه خود بدهم واگر کارها خرابتر گردید دیگر من در آن خرابی ها سهیم نخواهم بود
امیدوارم که کشورم بدون رای من موفق شود تا من هم در موفقیتهای آینده سهیم شوم.