22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وتفرقه حاکم در نظام!!!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در چنین روزی انقلاب بزرگ ملت ایران پیروزشد ودیدیم که با اتحاد همه نیروها واحزاب گوناگون چپ وراست توانستیم بریک نظام مسلح ومسلط بر مردم چیره شویم.وبا همه پرسی در فروردین 58 با آراء 98 درصد مردم نظام نوین ودلخواه را جایگزین کنیم اما
تا زمانیکه یکدیگررا تحمل میکردیم کار بخوبی پیش میرفت ولی اولین شقاق وجدائی در درون روحانیت شکل گرفت گویا دشمن داخلی وخارجی بهترین پایگاه را نشانه گرفت . گرچه یک روحانی بلند پایه درراس هرم مدیریت بود ولی حوزه وحاکمان روحانی تصمیم به تجزیه گرفتند ودو گروه روحانیت مبارز وروحانیون مبارز شکل گرفت واز همین جا مردم متدین کشورمان دوپاره شدند وبعدها به دشمنان کینه توز بدل گردیدند . اینکه چه عاملی موجب این تفرقه شد امری قابل بررسی است واینکه عامل اجنبی دخیل بود ودرهردو گروه نقش می آفرید باز نیاز به بررسی دارد ولی آنچه درآن تردیدی نیست برای کسب قدرت وتسلط بر مدیریت کشور بنظر بنده عامل این جدائی بود ومردم ما دوپاره شدند .بخشی به جناح حاکم پیوستند وبخش دیگر به جناح مخالف ودر طول این 4 دهه این دو گروه ووابستگان آنها مدام در تقابل بوده وبخشی از مردم را بدنبال خویش کشانیده اند .
نمود آشکار این افتراق در انتخابات را همیشه شاهد بوده ایم هریک تلاش دارند درخبرگان سهیم باشند ومجلس وریاست جمهوری را از خود کنند که نتیجه این تفرقه هزینه بسیار برای ملت ایران داشته است .
آیا راهی برای برون رفت ازاین تفرقه وجوددارد؟
بنظر بنده اگر میداشت تا کنون ازمیان میرفت .این افتراق تنها با خروج هردو گروه از مدیریت کشور امکانپذیر است . حوزه مکان اصلی فعالیت روحانیون وروحانیت است و مدیریت کشور باید دردست متخصصان قرار گیرد و تنها تخصصی که در حوزه میتوان یافت فقه احکام است که در مجلس شورای اسلامی میتوان از فقیهان متبحر بهره برد .
بهرحال آنچه روی داده محصول خودخواهی های خودمان است وخودکرده را تدبیر نیست وطبق قاعده وسنت هرکس باید به اصل خویش برگردد.