ایرانیان شایسته بهترین مردمسالاری
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
ایرانیان درطول تاریخ همیشه تاریخ ساز بوده اند
1-در25 قرن پیش درعصر هخامنشی بزرگترین دموکراسی را داشتند و آزاد کننده بردگان ودین جویان بودند
2- در 11 قرن پیش با انقلاب خود بزرگترین امپراطوری اسلامی ستمگررا از کشور خود برچیدند(پس از دو قرن سکوت)
3-در دو قرن پیش در منطقه خود برای اولین بار انقلاب بزرگ مشروطیت را ببار آوردند و حکومت فردی ودیکتاتوری را برچیدند
4- در قرن حاضر درسال 57 بزرگترین انقلاب را در منطقه بنام جمهوری اسلامی به انجام رسانیدند
چرا نتوانستند موفقیت های خودرا ادامه داده ودرجهان پیشتاز باشند؟
دوعامل میتوان یافت که موجب شکست این توفیقات شد
یک:عامل بیرونی که مایل نبودند ایران سرافراز بماند ومدام قانون خودر ابه کشورمان تزریق کردند
دو:عامل درونی که اقلیتی خودخواه ومزور آزادی مردم را محدود وآنانرا زیر سلطه خود می برند
باید هردو بندرا گسست و آزادی را برای همگان ایجاد وقانون الهی وملی را جایگزین هر قانون بیگانه نمود
در طرحی که بنده در چند بالابلاگ مطرح کرده ام انتخاباتی آزاد وبدون هرگونه محدودیت برای گزینش نمایندگان مجلس ورئیس جمهور تحت نظارت جهانی برگزار میگردد .ورئیس جمهور سه نفررا بدون توجه به دینشان برای نخست وزیری ریاست دیوان عالی ودادستانی کل به مجلس نمایندگان معرفی می کند .
قوانین در مجلس با نظارت شورای نگهبان بمنظور انطباق با احکام دین تصویب وهمه قوای سه گانه موظف به اجرای قوانین ومقررات هستند .
این یک مردمسالاری بی نظیر ودارای قوانین مبتنی برآخرین پیام الهی است
همه مدیران دارای تخصص اند بدون توجه به دینشان ولی همگی متعهد به اجرای قانونند