یوم الله ویوم الناس؟ سخن حق تلخ است (تحلیلی بدون حب وبغض درباره سقوط هواپیما)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
همه مردم ایران وجهان درانتظار سخنان مهمی ازسوی رهبر جمهوری اسلامی درنماز جمعه درباره سقوط هواپیمائی اوکراین بودند اما رهبری به تنها مطلبی که اشاره نکرد همین امربود وهمه را مبهوت کرد چرا؟
برای درک حقیقت کمی به عقب برمی گردیم فرض کنید سقوط هواپیما پیش نیامده بود.
1-آمریکابا ترور سردار سلیمانی اشتباه بزرگی کرد کاری که بی سابقه بود وهمین امر بهترین دلیل براهمیت آن سردار بود
2-سپاه اعلام انتقام سخت نمود وبا اقدام موشکی دوپایگاه آمریکارا نابودکرد(برای اولین بار درتاریخ ضربه ای به یک ابرقدرت بود)
3-ملت ایران دریک نمایش بزرگ حمایت خودرا ازسردار نشان داد.
می بینید که تا اینجاآمریکا هم در اقدام خود بازنده بود وهم پاسخ اقدام خودرا گرفت.
اینک حادثه سقوط دلخراش هواپیما روی میدهد چرا؟ تا آثار منفی کار آمریکا ومثبت کار ملت وسپاه را ازیادها ببرد.
آیا این اقدام اشتباهی روی داد؟ بنظر بنده خیر .چه کسی آنرا انجام داده است پاسخ بسیار دشوار است. شاید عوامل نفوذی دردرون سپاه ویا زدن هواپیما بوسیله عامل دیگری؟!!! اینجاست که رئیس جمهور وارد میدان می شود ودستور تعقیب عوامل این امررا میدهد.
اینک روز جمعه درنماز رهبر جمهوری اسلامی ازچه چیز باید سخن بگوید؟ از این رویداد دلخراش یا حقیقت دیگری که دشمن خواهان زدودن آن بود؟
رهبر از ترور وپاسخ آن بوسیله ملت وسپاه یاد کرد وآنرا یوم الله نامید تا همیشه بماند
اینک رئیس جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی است وظیفه دارد مساله سقوط هواپیمائی را دنبال کند تا عوامل اصلی آن آشکار شوند چیزی که 5 کشور صدمه دیده نیز پشتیبان آنند
روز سقوط هواپیمائی نیز یوم الناس است وتا زمان استیفای حق الناس باید زنده بماند تا دیگر هرگز تکرار نشود.
رهبرجمهوری اسلامی پیگیر یوم الله وحق الله بود ورئیس جمهور باید پیگیر یوم الناس وحق الناس باشد واین همان مسوولیتی است که درقانون اساسی برعهده هریک ازآنان است .