تاریخ انتشار:1398/10/19
دوران پسا سردار
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
رویداد ترور سردار سلیمانی وواکنش جمهوری اسلامی دربرابر آن آنقدر غیر مترقبه بود که میتوان این رویدادرا عامل مهمی برای منطقه وایران خودمان دانست وتاریخ سیاسی کشوررا به پیش وپس از این رویداد تقسیم کرد.
آنچه قطعی است سردار موفق شد در منطقه پایگاه های مردمی علیه سلطه آمریکا بوجود آورد وشاید هم کارش تمام شده بود که علنا خودرا درمعرض ترور قرار داد وبه آرزوی نهائی خود نیزرسید . بنابراین دوران سردار سلیمانی در سپاه قدس پایان گرفت وبنظر بنده دیگر تکرار نخواهد شد واین وظیفه بردوش سرداران پیرو او در منطقه قرار گرفته است وحرکت تروریستی آمریکا وپاسخ جمهوری اسلامی این پرونده را بست.
اینک دوران پسا سردار آغاز می شود چند روزی به تعزیت برای وی ورویدادهای دلخراش همزمان خواهد گذشت و جمهوری اسلامی ایران باید برای ادامه مسیر آغازگر راهی نوین باشد .
اگر تصور براین است که همان راه گذشته قابل ادامه هست بس خطاست واعتراضات مردم درکمین است .
یا باید درسیاست های موجود تغییر عمده داد مانند تغییر درسیاستهای اقتصادی وسیاسی واگر هم ممکن نیست باید براساس اصل 59 قانون اساسی همه پرسی انجام شود وراه کار آینده کشور با خود مردم در میان گذاشته شود .جز این دو راه دیگر ادامه وضعیت گذشته نا ممکن است وخسارت بار .
منتظر تجمعات 22 بهمن ویا انتخابات نباشیم تا چیزی را اثبات کنیم 4 دهه این را رفته است باید دوره پسا سردار راه دیگری باشد که مردم بپذیرند چون هزینه این همه خسارات درگذشته را آنان پرداخت کرده اند