تاریخ انتشار:1398/10/10
امام ونائب حقیقی ایشان کیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
برای آگاهی دوستان علاقمند می نویسم
1-امام حقیقی کسی است که خودرا به ما اثبات می کند
بنابراین برای شناخت امام حقیقی نیازی به داشتن نشانه وآدرسی نیست
هرکس مدعی امامت شد قطعا قلابی است مگر بتواند اثبات کند ولذا درطول 12 قرن گذشته از غیبت کبری تا کنون کسی نتوانسته است ادعای خودرا اثبات کند ولذا تماما قلابی بوده اند.
2-نائب حقیقی امام کسی است که صلاحیت علمی درامر فتوا وتقوای لازم داشته باشد و هر فردی که چنین شرطی داشته باشد نائب حقیقی اوست ولذا نیابت امام با انتخابات نیست .منتخب مردم برای رهبری وکیل مردم است
امام علی به مردم می فرمودند شما مرا برگزیدید هرگاه مایل نباشید کنار میروم خلافت ورهبری علی بستگی به انتخاب مردم بود اما امامت او که مبتنی برعلم الهی بود منصوب خداوند بود