تاریخ انتشار:1398/10/05
یکی برسرشاخ وبن می برید
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
زمانی که شورای نگهبان بنابراصل98 نظارت خودرا برانتخابات موضوع اصل99قانون اساسی تفسیر موسع نمود وآنرااستصوابی تلقی کرد کسی باور نمیکرد که آن شورا بر سرشاخ نشسته وبن آنرا می برد.
در همان زمانها پدر علم حقوق مرحوم استاد کاتوزیان اعلام داشت:
شورای نگهبان از صلاحیت خودش تجاوز کرده و کشور را به بن بست می‌کشد
1-روسای جمهور که بنابراصل113مسوولیت اجرای قانون اساسی را داشتند میتوانستند اعتراض نموده وبا تقدیم لایحه ای به مجلس این تفسیر را ملغی کنند
2- نمایندگان دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی میتوانستند با تصویب یک طرح در مجلس چنین نظارتی را ملغی نمایند
3- رهبری براساس اختیار مطلقه میتوانستند چنین تفسیری را مردود اعلام کنند
اما مگر اینان که برمبنای همان نظارت استصوابی انتخاب شده بودند تمایلی داشتند که چنین کنند؟
سکوت آنان نتیجه خودرا داد وشورای نگهبان نه تنها اعتبار خودرا ازدست داد بلکه جمهوریت نظام را نیز به مسلخ کشاند و نشان داد که نظر وپیش بینی پدر علم حقوق کاملا درست بوده وآن شاخه یشکست.