آنچه داشتیم وباید دوباره بدست آوریم
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
نظام انسانی برپایه دواصل قانون الهی وبشری است و تلفیق این دو با یکدیگر الزامی است حداقل در جامعه ایران که اکثریت مردمان آن پیرو اسلام ومذهب اهلبیت اند . جدائی این دو از یکدیگر یا منجر به حکومتی دینی ومستبد میگردد ویا یک حکومت لیبرال که هردو با طبیعت مردم ما سازگار نیست .این امر در یک صدسال گذشته تجربه شد ودر انقلاب مشروطه دیدیم که مردم با حکومت غیر دینی کنار نیامدند وبا انقلاب بعدی اصل اسلامیت قوانین را درمتمم قانون اساسی گنجاندند اما متتاسفانه در دوره پهلوی ها بدان توجه نشد ومنجر به انقلاب اسلامی در 57 شد واینک نیز پس از4 دهه بار کفه بسوی یک حکومت دینی صرف سنگینی میکند وباز همان آش وهمان کاسه . تنها راه تلفیق آن دو اصل است یکی اسلامیت نظام که با انطباق قوانین با مقررات اسلام است ودیگری اجرا وقضا که برعهده خود ملت است نه  روحانیت .
بنابراین طرح مدیریت جامعه باید بدینگونه باشد که باحضور فقهای معرفی شده ازسوی مراجع دینی در مجلس تا قوانین منطبق با اسلام باشد ودیگر اینکه قوای مجریه وقضائیه کاملا در اختیار نمایندگان مردم
اینگونه میتوان روح اسلام را در قوانین یافت چرا که فقها برآن نظارت دارند وقدرت ملت را در اجرا وقضا دید که در قوای مجریه وقضائیه حضور کامل دارند .با این شیوه دیگر نیازی به حضور روحانیت در مدیریت کشور نیست وآنان همگی زیر نظر مراجع دینی نقش تربیتی خودرا درمیان مردم واز طریق مساجد ایفا می کنند و رابطه مردم با روحانیت کما فی السابق خارج از محدوده دولت ومدیریت کشور است.