حکومت برای ساماندهی دنیای مردم است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

آنکه اصیل است فرد است و آنکه جوابگوی خداوند در رستاخیز است باز همان فرد است ودین برای ساختن فرد است .

جامعه وملت امری اعتباری است ومجموعه ای از افراد است با ادیان وباورهای گوناگون وحکومت برخواسته از آراء مردم است ولذا خدمتگزار مردم است .

فرد بنده خداست اما حکومت بنده مردم است پیامبران وامامان نماینده خداوند در هدایت افرادند و نماینده مردم در حکومتی هستند که برگزیده می شوند

تنها تفاوت یک حکومت دینی با غیر دینی در اعمال قانون خداست و قانون در جامعه نیز با نظارت چند فقیه در مجلس تنظیم وتصویب میشود. بنابراین قوانین که دارای روح دینی است درخدمت مردم ودنیای آنهاست .

مجلس برای بهشت مردم تشکیل نمیشود بلکه برای عمران وآبادی دنیای مردم است .

بهشت را در مساجد و عمل به وظایف دینی میتوان تحصیل نمود .

حکومت دینی نمایده مردم است با اعمال قوانین مورد نظر تحت نظارت چند فقیه همین.