تاریخ انتشار:1398/09/02
راه ساده وروشن تدین یا دینداری
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دین برای هدایت فرد وساختن اوست ودر پایان راه نیز اوست که باید پاسخگو باشد وراه بهشت یا دوزخ را به پیماید .
تدین یا دینداری فرد در دوبعد اندیشه وعمل است
یک:اندیشه -در این باره فرد باید با عقلانیت امورزیررا برای خود حل کند
1-آخرین شناخت خود از خداوند
2-شناخت آخرین پیامبر او
3- شناخت آخرین پیام یا وحی
4- شناخت آخرین امام یا جانشین پیامبر
5- شناخت آخرین زیستگاه خوددر آفرینش
دو:عمل-در این باره فرد باید براساس عقلانیت یا خود احکام دین را بشناسد ویا اینکه از یک متخصص جویا شود (مرجع دینی)
انسانی که خودرا یافت وساخت آنگاه وارد اجنماع می شود و در برابر قوانین موجود در جامعه قرار می گیرد وچون قوانین مصوب مردم یک جامعه است عقلانیت حکم میکند که بدان ها تن درنهد .
تنها ابزار انسان متدین برای ساختن جامعه خود همان رای اوست که باید بدقت عمل کند والا مسوول است ودیگر اینکه بتواند قوانین موجودرا نقد ومورد اعتراض قرار دهد تا اصلاح گردد.
جامعه از افراد تشکیل میگردد وحکومت آن بوسیله همین افراد برگزیده میشود ولذا انسان متدین میداند که چه باید بکند چون دربرابر رای وعمل خود مسوول است .