رای من در صندوق دلم تا روزموعود خواهدماند
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

انقلاب بزرگ ملت ایران برهبری امام راحل با اتحاد کامل ملت وروحانیت با موفقیت بسرانجام رسید ودرهمان سال اول پیروزی قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب وارکان آن تکمیل شد.اما

در همان سال درمیان روحانیت انشعابی روی داد که بخشی چپ وبخشی راست نامیده شدند وچپیها سفارت سابق آمریکارا اشغال وبعدها تحت عنوان اصلاح طلبان با گروه های گوناگون تحت مدیریت هاشمی خاتمی وروحانی مصادر اموررا اشغال کردند وهرچه پیش رفت به تحلیل رفتند وگروه دیگر راست سنتی تحت عناوین گوناگون مدتی مدیریت کشوررا توسط احمدی نژاد برعهده گرفتند که آثار اقدامات آن دوران هنوز برجاست.

اینک که مرحله گذر از اعتراضات اخیررا می گذرانیم وباب انتخابات آینده در اسفند ماه مفتوح شده است دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنم وتنها رای خودرا در صندوق دلم تا روز موعود نگاه میدارم.

آن روز بازگشت به سال پیروزی ملت ایران در57 است که همه با هم بودیم ودر همه پرسی شرکت کردیم وشیرینی یک انقلاب بزرگ وپیروزی آنرا دیدیم وچشیدیم .