تاریخ انتشار:1398/08/13
ولایت واقسام آن
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
ولایت واقسام آن
ولایت بعنوان سرپرستی نسبت به کسی می باشد.
کسی برکسی ولایت ندارد مگر دلیل قانونی باشد ولذا اصل بر عدم ولایت است مگر در صورت اثبات
ولایت بر4 قسم است
1-ولایت خداوند بربندگانش
چون خداوند بندگان خودرا آفریده است و محصول اوست پس قهرا برآنان ولایت دارد ومیتواند برآنان حکم کند
2-ولایت امام معصوم برپیروانش
این ولایت در راستای ولایت اولی است چرا که امام معصوم منصوب از سوی خداوند است برای هدایت آنان . در غیاب امام معصوم مراجع دینی نسبت به پیروان خود این ولایت را دارند
3-ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برکارگزاران نظام
این ولایت در قانون اساسی آمده وبراساس انتخاب ملت ایران این امر به رهبری محول شده است وصرفا ناظر بر مدیران وکارگزاران نظام است نه مردم عادی
4-ولایت پدر نسبت به فرزند صغیر وغیر رشید
این ولایت در فقه واحکام شرع آمده ودر قانون مدنی ایران نیز ذکر شده است . در صورت عدم وجود ولی قهری دادستان این نقش را برعهده دارد.