تاریخ انتشار:1398/02/22
مرجعیت وولایت فقیه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دربسیاری ازموارد ومباحث مشاهده می شود که دوستان فرق مرجعیت وولایت فقیه را نمیدانند ودر مباحث دچار خلط می شوند ونتیجه درست گرفته نمی شود .قصددارم این موردرا مشروحا بیان کنم امید است مورد عنایت قرار گیرد.
فقیه کسی است که آشنا به فقه واستخراج احکام الهی است.
1-فقیه میتواند بمرحله ای برسد که قادر بصدور فتوا باشد یعنی از احکام موجود حکمی جدید افتا کند به این فرد میگویند مفتی یا مرجع دینی وکسانیکه از این مرجع پیروی میکنند اصطلاحا مقلدین آن مرجع می نامند
هم اکنون در جهان شیعه 30 مرجع دینی وجوددارند (ویکی پدیا)که در کشورهای مختلف ساکنند وهریک مقلدانی در سراسر جهان دارند.
2- فقیه میتواند برای رهبری ومدیریت بالای کشوری انتخاب شود باین فرد میگویند ولی فقیه وسمت او ولایت است یعنی مدیریت کلان
فعلا تنها در کشور ایران ولی فقیه وجودداردکه براساس قانون اساسی بوسیله نمایندگان مردم درمجلس خبرگان رهبری انتخاب میگردد.
ظاهرا با تعریف روشن بالا تفاوت عمده این دو سمت مشخص است اما بگذارید بیشتر توضیح دهم
یک:ریشه مرجعیت به امامت میرسد که بعبارتی مراجع نواب عام امام زمانند. وامامت خود جانشین نبوت ورسالت است. اما ولایت که همان خلافت است ربشه اش به بیعت وگزینش مردم است
دو:تفاوت این دو مانع از این نمیشود که شخصی هردو سمت را دارا شود مثلا کسی که مرجع است بانتخاب مردم بولایت برگزیده شود. شاید مصداق بارز این امررا در خلافت امام علی دانست که با دارابودن صفت امامت ازسوی مردم بخلافت نیز برگزیده شد.ویا درمورد امام راحل
سه:منصب امامت نصب الهی است و مرجعیت با توجه به نامه امام زمان به چهارمین نائب خود نصب ایشان تلقی میگردد اما ولایت وخلافت نصب مردم است وبدون آن اعتباری ندارد
چهار:مرجعیت مستمر است وتا زمانیکه توانائی برقرار است هست اما ولایت وخلافت با عدم بیعت مردم منتفی است
پنج:مرجعیت جهانی است یعنی پیروان مرجع درهمه جای عالم حضور دارند وفتاوای آنان لازم الاجراست اما ولایت وخلافت درون مرزی است ورهبری رهبر مردم ایران ونظام آن است وفرامین او جنبه برون مرزی ندارد