تاریخ انتشار:1397/11/23
آیااحکام شریعت قابل تغییرند؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
احکام شریعت همان قوانین الهی است که در دین خدا موجود است وحدود 200 آیه ازآیات قرآن در باره آنهاست والبته تعداد بسیار محدودی هم توسط پیامبر وضع گردیده است.
طبیعت احکام مانند طبیعت قوانین در هر کشوری است .وقتی قانونی بوسیله مردم در مجلس تصویب میگردد ممکن است بعدها تغییر کند این طبیعت قانون است که قابلیت تغییر دارد حتی قوانین اساسی که در مدت بیشتری می ماند اما بهرحال قابلیت تغییر دارند.
احکام شریعت هم همین است .شما ملاحظه بفرمائید که فتاوای مراجع دینی هرچند گاه با توجه به شرایط تغییر میکنند .
سوال اصلی اینستکه مگر قوانین الهی ابدی نیستند که بتوان آنهارا تغییر داد؟
پاسخ اینستکه یک تفاوت میان قوانین بشری وقوانین الهی هست وآن اینستکه قوانین بشری براساس آگاهی موجود بشر تصویب میگردد وپس از افزونی اگاهی قابل تغییرند اما احکام شریعت چون از مبدا علم ازلی است قطعا نباید تغییر کنند اما اینگونه نیست .
احکام شریعت هم باید درتوان وامکان اجرا برای مردم باشد ولذا در مواقعی که ضرورت ومصلحت ایجاب کند تغییر می کنند با این تفاوت که اصل حکم خدا درکتاب موجود است و هرزمان که آدمی دریافت حکم تغییر یافته درعمل مفید نبوده به اصل برمیگردد .
در قوانین بشری هیچ اصلی وجودندارد وهمیشه قوانین سیال است اما در مورد احکام شریعت همیشه قابلیت تغییر دارد ولی قابل برگشت به اصل است
در نتیجه همه احکام شریعت بدون استثنا قابلیت تغییر دارد وچنانچه در تغییر موثر نبود به اصل برمیگردد .
بیاد داشته باشیم که احکام فروع دین است واصول دین امری لا یتغیر است