تاریخ انتشار:1397/11/03
شناخت هستی یا کیهان وطبیعت
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
مثالی بزنم اگر ئیدروژن و اکسیژن را با هم ترکیب کنیم آب بوجود می آیدو اگر آب را تجزیه کنیم به آن دو عنصر برمیگردد.
ترکیب دو عنصر موجب پدیدارشدن یک پدیده جدید است . این پدیده جدید برابر با ترکیب دو عنصر است یعنی دردرون هریک ازعناصر قدرتی است که درترکیب ظاهر میگردد .در نتیجه درهرعنصر علاوه بر خصوصیات ظاهری وباطنی قدرت پنهانی هست که تنها درترکیب با دیگر عنصر بروز میکند.
اینک برمیگردیم به بزرگترین پدیده هستی که همان کیهان یا طبیعت است .این پدیده بزرگ را بصورت یک مجموعه درنظر بگیرید این پدیده خود از ترکیبات متعدد بوجود آمده است ومیتواند به عقب برگردد مانند یک فیلم سینمائی که میتوان آنرا به عقب برد. فیزیکدانان درمحاسبات آنرا به عقب برده اند تا یک میلیارد سال پیش وبعد تا 13 میلیارد سال پیش ورسیدند به نقطه آغازین پدیده هستی که یک نقطه یک چگالی متراکم با قدرت همه هستی که الان هست وهرآنچه که بعدا آشکار گردد.
آنگاه آن نقطه مه بانگ شد و گسترده وانرژی ها پدید آمد مواد شکل گرفت با اشکال گوناگون واز آنها جانداران جانوران انسان...پدید آمد.
در طول این تاریخ طولانی جز ترکیب هیچ عملی صورت نپذیرفته است و همه پدیده ها محصول ترکیب های گوناگون است اما هر ماده وانرژی حاوی خصوصیات ظاهری وپنهان خود بود ودرترکیب ظاهر شد. وهمه اینها وقتی به عقب برگردد در نقطه مه بانگ موجودی با قدرت بی نهایت منتظر حرکت بجلوست مه بانگ سرآغاز زمان ومکان وفضاست وماقبل ندارد یعنی قدیم است
نتیجه اینکه براساس تحقیقات موجود توسط دانشمندان فیزیک میتوان نقطه اغاز را همان علت العلل یا خداوند دانست که هم پدیدار کننده زمان مکان فضا مواد انرژی واشکال گوناگون موجودات است وقدیم است وهرچه در طبیعت وکیهان هست در او نیز هست
اما نکته اساسی اینست که دانش بشری در برابر نا شناخته ها یک قطره نیز بحساب نمیاید پس نباید ضد خدایان و کج اندیشان گمان کنند که همه چیزرا میدانند آنان نه ازتمامی انواع دیگر عناصر اشکال ماده وانواع انرژی آگاهی دارند ونه قادرند آنهارا رد کنند .بهتر است سکوت کنند وبه پیام دل خود گوش کنند.