قرآن کلام خدا و احیا کننده کتب آسمانی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
برخی از محققان اصرار دارند تا قرآن را کلام محمد ویابرگرفته از کتب تورات وانجیل میدانند بعبارتی کتابی التقاطی است .
این اصرار از جهتی درست است وبه سلامت کتاب خدا اشاره میکند.
ببینید قرآن وهر کتاب اسمانی در زبان پیامبر ان آمده است و طبیعی است که آنرا کلام آنان تلقی کنیم واگر برصداقت پیامبران ایمان داشته باشیم خود آنان اعلام میکنند که این وحی الهی است پس نتیجه این است که کلام پیامبر کلام خداست . در این باره پیامبراسلام از قول خداوند می فرماید (من بشری مثل شما هستم جز اینکه برمن وحی می شود). بنا به صداقت پیامبر و امانت داری او که بدین صفت مشهورند پیامبر کلام خدارا برای ما آورد .
در مورد التقاط باید گفت که کتاب خدا حاوی دو مطلب است یکی امور نظری ودیگر عملی
در امور نظری همچون عقاید آفرینش وداستان ها اینها اموری یکسان است ودر طول تاریخ وگذر زمان تغییر نمی کند ولذا تکرار آنها درقرآن اشکالی ندارد ولی در امور عملی مانند احکام البته بدلیل شرایط زمانی تغییراتی رخ میدهد مثلا زمانی امری حلال است وبعد حرام میشود .
نکته مهم:قرآن کریم حاوی دو تغییر است یکی اصلاح تحریفاتی که در کتب گذشته شده است مانند اینکه انجیل میگوید عیسی پسر خداست اما قرآن میگوید عیسی فرزند مریم است . ودیگر همان احکامی است که تغییر یافته است .بجز این دو مورد قرآن کریم هیچ تفاوتی با کتب اصیل گذشته نداردالا اینکه کاملتر نیز هست. بعبارت دیگر خداوند با وحی قرآن بار دیگر کتب گذشته را احیا نمود چه مگر میشود وحی خداوندرا از روی زمین برچید؟
به باور بنده همه متدینان به ادیان گذشته میتوانند کتاب مقدس خودرا بدون تحریف درقرآن بیابند وبخوانند .این یکی از بزرگترین معجزات قرآن کریم است