قرآن معجزه باقیه پیامبر اسلام
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
همانگونه که همه میدانند قرآن کتاب وحی الهی است که توسط پیامبر اسلام در دین آخرین برای انسان ها بارمغان آورده شد . بنابراین تاپایان عمر انسان برزمین این کتاب باقی است .
اگر ما عقلا خداوندرا اثبات کنیم وبه یکتاپرستی بگرویم ووجود پیامبر اسلام را اثبات نموده وعصمت اورا بپذیریم قرآن کتاب وحی سالم وکامل در اختیار انسان قرار میگیرد . بنابراین اگر کسی این مسیر اثباتی را طی نکند هرگز به اهمیت این کتاب پی نمیبرد وبا آن برخوردی مشابه هر کتاب دیگری می نماید. اینجاست برخورد با قرآن دو گونه میشود
1- آنانکه قران را وحی الهی میدانند وآنرا سالم در اختیار دارند از همان پایان عمر پیامبر در اندیشه آن بودند که مباحثی علمی را از قرآن کشف کنند ویا برازهای موجود درآن پی ببرند . اگر چه کتاب خدا هدف اصلی اش هدایت انسان است تا رستگار شود اما بدلیل اعلام خود کتاب که همه امور از اولین تا آخرین درآن مستتر است دانشمندان اسلامی در تلاش بوده اند تا دایره دانش خودرا از مطالعه عمیق قرآن گسترش دهند واین امر تا کنون ادامه داشته ودارد.
2-آنانکه اعتقادی به قرآن بعنوان کتب آسمانی ندارند نیز اززاویه نقد وایراد وارد شده وتلاش نموده اند تا هرچه میتوانند برآن اشکال بگیرند تا موجب شک در متدینان به آن شوند و گاهی هم موفق میشوند چرا که قرآن کتابی علمی نیست تا علوم دیگررا با آن تطبیق دهند بلکه از هیچ علمی هم دور نیست . مفسران قرآن بسیاری از ایرادات وارده را درطول 14 قرن گذشته پاسخ داده اند وبرخی نیز همچنان در ابهام مانده است واین امر اشکالی وارد نمیسازد چرا که دانش بشری کامل نیست تا بتواند از مافیهای قرآن سر در بیاورد.بهرحال این تلاشها ادامه دارد
آنچه در پایان باید گفت اینستکه در ابتدای ورود آیات تنها جملات قرآن از نظر ادبی و آهنگ کلام بیشترمورد توجه قرار میگرفت اما بمرورزمان وگسترش دانش بشری در زمینه های گوناگون اعجاز قرآن خودرا نمایان میسازد واین همان معجزه باقیه نبوت رسول اکرم بوده وهست.