رفع مشکل تردد مصوبه مجلس میان شورا ومجمع
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
اخیرا در رابطه با مصوبه مجلس درخصوص مقررات پولشوئی بعلت ورود مجمع تشخیص دراین امر این مصوبه چند بار میان شورای نگهبان ومجمع تشخیص ومجلس رو وبدل شده است وهنوز هم سرانجام نیافته است . بهرحال این مورد فیصله می یابد اما برای آینده
اگر مصوبات مجلس ابتدا به مجمع تشخیص برود تا ازنظر سیاستهای کلی آن مجمع نظر خودرا بدهد و مشکلی نداشته باشد آنگاه مصوبه به شورای نگهبان از نظر مطابقت باشرع ارجاع میگردد .
با اتخاذ این شیوه دیگر رابطه شورا ومجمع کلا منتفی گردیده واین مجلس است که میان آن دو قرار میگیرد.
البته در اصلاح آتی قانون اساسی و پیشنهاد حذف رهبری ومجمع وجایگزینی شورای مراجع کلا دیگر این ردو بدلها منتفی خواهد بود.